Roofing Holland 1997-09-33 Nieuwslijn

Excursies naar Voorbeeldprojecten van start

Wie zelf voorbeelden wil zien van duurzaam bouwen in de praktijk, kan zich sinds kort wenden tot het Nationaal DuBoCentrum. In opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) wordt namelijk een groot aantal excursies naar de Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen georganiseerd. Eind augustus is het eerste excursie-seizoen officieel van start gegaan.
De Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen tonen de mogelijkheden van duurzaam en energiezuinig bouwen in de hedendaagse praktijk. De projecten zijn niet representatief voor wat er in Nederland op dit moment gebouwd wordt; het zijn veeleer voorlopers, gidsprojecten. Het zijn echter tegelijkertijd projecten waarvan SEV en Novem menen dat ze een niveau van duurzaam bouwen laten zien dat over een aantal jaren gebruikelijk kan zijn in de Nederlandse bouw.
Het Nationaal DuBoCentrum stelt geïnteresseerden in de gelegenheid deze Voorbeeldprojecten te bezoeken. Met eigen ogen kan worden gezien dat er al heel veel mogelijk is op het terrein van duurzaam bouwen. Tijdens de excursies zullen direct betrokkenen inleidingen houden en op locatie een rondleiding verzorgen. Daaraan voorafgaand zal een deskundige een algemene inleiding over duurzaam bouwen verzorgen.
Het eerste seizoen loopt door tot en met de maand november. In totaal worden dit jaar dertig excursies georganiseerd. Begin 1998 begint het tweede seizoen. De excursies zullen worden gehouden op donderdag en vrijdag.

Rockwool presenteert Milieujaarverslag 1996

Rockwool, fabrikant van steenwol isolatiematerialen heeft in juli haar milieujaarverslag over 1996 gepresenteerd. Dit jaarverslag, dat voorzien is van een milieu-accountantsverklaring toont aan dat Rockwool continu werkt aan steeds verdergaande milieubesparende activiteiten.
In samenwerking met haar afnemers en toeleveranciers heeft Rockwool in 1996 zowel intern als extern, aansprekende resultaten geboekt. Enkele daarvan zijn:

  • Het grondstoffenverbruik is met 40% afgenomen door de recycling van 67.000 ton steenwolrestanten tot hoogwaardige grondstof voor nieuwe steenwolproducten.
  • Het grondwatergebruik is verminderd met 24%.
  • Het totale gewicht aan bedrijfsafval is met 61% gereduceerd.
  • Het aantal meldingen bij Rockwools milieulijn daalde met 53%.
  • Het aantal geurmeldingen van omwonenden verminderde met 75%.

KOMO-attest-met product-certificaat voor Hilti Nederland

Op 19 juni jl. is door R. Woonink, directeur certificatie en attestering van het certificatie-instituut BDA-Intron BV het KOMO-attest-met-productcertificaat voor het Hilti X-IR bevestigingssysteem uitgereikt aan Peter Giesinger, general manager van Hilti Nederland bv.
Het Hilti X-IR bevestigingssysteem is speciaal ontwikkeld voor toepassing op betonnen onderconstructies. De elementen worden zonder voorboren rechtstreek met een speciaal voor dit doel ontwikkelde plunjer-schiethamer in het beton geschoten.
Voor het toelatingsonderzoek is, naast een uitgebreid beproevingsprogramma, tevens een beoordeling van het kwaliteitssysteem van de fabrikant (Hilti te Liechtenstein) uitgevoerd.
Na verlening van het certificaat worden door BDA-Intron regelmatig verificaties uitgevoerd teneinde zich te verzekeren van een constant kwaliteitsniveau.

Symposium 'Milieuberekeningen voor gebouwen'

Hoewel Duurzaam Bouwen nog een jonge tak van sport is, zijn er al veel publicaties/hulpmiddelen verschenen voor het kiezen van materialen bij het realiseren van gebouwen. Al deze publicaties worden regelmatig geactualiseerd en vervullen een belangrijke rol bij het ontwerpen van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Inmiddels komt er een tweede generatie hulpmiddelen op de markt die een meer kwantitatieve beoordeling van de milieubelasting door het bouwen mogelijk maakt. Daarbij worden ook computerapplicaties ontwikkeld ter ondersteuning van het nemen van verstandige ontwerpbeslissingen. Voor al deze ontwikkelingen geldt dat men zich (wat betreft de milieubelasting van bouwmaterialen) zoveel mogelijk baseert op LCA studies (Levens Cyclus Analyse) Waar die niet beschikbaar zijn worden kwantitatieve gegevens uit de literatuur gebruikt. Bij het Twin-model worden behalve de kwantificeerbare gegevens ook nog niet kwantificeerbare zaken in de beschouwing betrokken en wordt daarbij ook expliciet nadruk gelegd op de gezondheidsaspecten. Alles bij elkaar betekent het dat de verschillende in ontwikkeling zijnde methoden door de diverse uitbreidingen die naast de basis van de LCA-studies worden gezocht, een verschillend doel (schaalniveau) dienen en daardoor ook naast elkaar kunnen en moeten bestaan.
Dit symposium geeft de actuele stand van zaken weer. Het symposium wordt gehouden op donderdag 23 oktober 1997 in de permanente expositie van VIBA Expo te 's Hertogenbosch.

VCA Certificaat voor Intradak

Intradak BV uit Molenaarsgraaf heeft kortgeleden het VCA-certificaat ontvangen. VCA is de afkorting voor Veiligheids Checklist Aannemers. Het veiligheidsmanagementssysteem is van toepassing op het leveren en aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen op nieuwbouw, renovatie , alsmede het leveren en aanbrengen van metalen gevel- en dakbeplatingen. Het certificaat is verleend door Lloyd's Register Quality Assurance. q

Regels ten aanzien van handmatig tillen

Staatssecretaris de Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd naar haar mening over welke systematiek van beleid voor handmatig tillen recht doet aan de verschillende belangen die bij het terugdringen van fysieke belasting een rol spelen.
In het advies aan de staatssecretaris stelt MKB Nederland dat zij het met het kabinet eens is dat er gezien de ernst van de problematiek, voldoende aanleiding is om meer aandacht te besteden aan het voorkomen en verminderen van de nadelige gevolgen van handmatig tillen. Zij is daarom van mening dat in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie, normeringen ten aanzien van handmatig tillen moeten worden opgenomen. Daarnaast is MKB Nederland van mening dat werknemers de mogelijkheid moet worden geboden om herhaald arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan indien uit een eerste onderzoek klachten voortkomen die in relatie zouden kunnen staan met de fysieke belasting van de werknemer.
MKB Nederland wijkt hiermee af van de mening van de werknemersorganisaties die pleiten voor invoering van een wettelijke normering voor tillen en de mogelijkheid voor bepaalde sectoren binnen een bepaalde bandbreedte af te wijken van de standaardnorm. Deze zogenaamde 'overlegnorm' zou maatwerk voor bedrijven en instellingen mogelijk maken. MKB Nederland is echter van mening dat de omstandigheden waaronder in de bedrijven wordt getild teveel van elkaar verschillen om maatwerk te kunnen realiseren. Bovendien zou ons land met een uniforme tilnorm uit de pas lopen met andere lidstaten waardoor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, met name in de grensstreek, in het geding zou kunnen komen.

Nieuwe CTG's Aabo

Aabo Trading Company heeft van BDA een tweetal nieuwe CTG's voor de producten uit het omvangrijke leveringsprogramma ontvangen. Het betreft Aabosil Steenwol met het CTG-nummer 284 en Aabotherm Polyurethaan met het CTG-nummer 198.

Secretariaat Het Hellende Dak is verhuisd

Na het vertrek van voormalig directeur van Het Hellende Dak Peter Langenberg en het afscheid van Leen Iseger is het bestuur van de vereniging zich aan het beraden over haar eigen toekomst. Een eerste stap is gezet met de verhuizing van het secretariaat uit Driebergen.
De aansturing van het secretariaat van Het Hellende Dak gaat op contractbasis geschieden door de heer R. van Bergen. In de bouw is hij geen onbekende. Van Bergen is onder meer ook secretaris van de VOGA en houdt kantoor in het pand van her Nederlands College van Belastingadviseurs in Utrecht. Vanuit zelfde pand zal het secretariaat worden gevoerd.
Het nieuwe adres is: Australiëlaan 16a 3526 AB Utrecht. Telefoon 030 - 287 05 72, fax 030 - 287 05 68.

Excursies DuBO voorbeeldprojecten

'Bekijk vandaag de DuBo-standaard van morgen'. Onder dit motto organiseert het nationaal Dubo-Centrum in de maanden oktober en november excursies naar de voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen.
De voorbeeldprojecten zijn een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Novem. Het doel van het programma is te laten zien welk niveau van duurzaam en energiezuinig bouwen op dit moment al haalbaar is. De voorbeeldprojecten zijn te beschouwen als voorlopers, gidsprojecten. Zij maken de weg vrij voor een brede toepassing van de bekende en minder bekende dubo-maatregelen in het reguliere bouwproces.
In totaal zijn vijftig projecten uitverkoren om als voorbeeld te dienen voor de dubostandaard van morgen. Daarvan worden er 33 gerealiseerd in de woningbouw en 17 in de utiliteitsbouw. De komende maanden staan onder meer excursies op het programma naar het van Hall Instituut in Leeuwarden, woningbouwprojecten zoals het Parkplan de Schooten in Den Helder, GWL-terrein in Amsterdam en het Solar-project Nieuwland te Amersfoort. Meer informatie: 030 - 23 93 000.

VCA en ISO 9002 certificering Baas Dakbedekkingen

In één klap heeft Baas Dakbedekkingen uit Vlagwedde (Groningen) het VCA en ISO 9002 cerificaat verkregen. Det Norske Veritas heeft de certificatie uitgevoerd en afgegeven.
Het VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) geeft blijk van bewust omgaan met de veiligheid door het voltallige personeel van Baas Dakbedekkingen Het ISO 9002 certificaat staat borg voor een hoge kwaliteit van uitvoering. Volgens de directie zijn de twee certificaten het logische vervolg van de reeds lang bestaande filosofie van Baas Dakbedekkingen.

Uitbreiding Viba-programma met IF 80

Viba NV te Zoetermeer heeft onlangs haar programma uitgebreid met het plaatsingsapparaat IF 80. Dit plaatsingsapparaat is speciaal ontwikkeld voor het snel en goed plaatsen van Isofast IR-dakisolatie- en dakbedekkingsbevestigingssystemen met IR-drukverdeelplaten.
Het plaatsingsapparaat IF 80 kent twee uitvoeringen, namelijk een korte uitvoering voor het hellende dak en een lange uitvoering voor het platte dak.

KOMO-certificaat voor Leemrijse Dak- en Wandtechniek

Onlangs is aan het Winterwijkse bedrijf Leemrijse dak- en wandtechniek B.V. het KOMO-certificaat toegekend. Met de KOMO-certificering wordt het nauwlettende beleid dat Leemrijse al ruim veertig jaar voert nu ook officieel bekrachtigd.
Leemrijse is een toonaangevende onderneming op het gebied van dak- en wandtechniek. Diverse gespecialiseerde teams richten zich op het bekleden van daken- en wanden; hierbij maakt Leemrijse gebruik van de meest actuele kennis, producten en technieken. Het bedrijf is werkzaam door heel Nederland en een deel van Duitsland, en realiseert zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Eén van de specialisaties is de toepassing van moderne wandtechnieken, waardoor Leemrijse in een zeer kort tijdsbestek energie-arme bedrijfsruimten kan bouwen.
Leemrijse dak- en wandtechniek streeft naar de best denkbare garanties voor zijn opdrachtgevers. Tegen deze achtergrond moet ook het verkrijgen van het KOMO-certificaat worden gezien. Al sinds de oprichting van het bedrijf legt Leemrijse zichzelf strenge eisen op ten aanzien van veiligheid, product- en arbeidskwaliteit, en garanties naar de markt. Bovendien hanteert men al geruime tijd een kwaliteitssysteem volgens ISO 9002. Ruim een jaar geleden begon Leemrijse met het invoeren van de procedures om te voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidscriteria van het KOMO-certificaat. Die inspanningen zijn nu gehonoreerd.

Sanders versterkt managementteam BDA Groep uit Gorinchem

Johan Sanders is per 1 september 1997 aangetreden als directeur BDA Geveladvies B.V en BDA Keuringinstituut B.V. Sanders heeft op groepsniveau tevens tot taak het huidige directieteam, bestaande uit prof. Nico Hendriks (voorzitter) en Albert van den Hout te versterken.
De BDA Groep is gespecialiseerd op het gebied van advisering, keuring en opleidingen op het gebied van gevels en daken. Tot de BDA Groep behoren: BDA Dakadvies, BDA Geveladvies, BDA Keuringsinstituut en BDA Opleidingen. Verder heeft de BDA Groep een 50 procents deelneming in BDA Intron. De BDA Groep is gevestigd te Gorinchem.
Met het aantreden van Sanders krijgt het huidige directieteam volgens BDA de langgezochte versterking. Hendriks en Van den Hout kunnen zich daardoor meer toeleggen op hun eigen specialiteit: deskundige advisering, onderzoek, auditing, keuring en bemiddeling bij problemen voor bij de bouw betrokken partijen. Sanders is naast de dagelijkse leiding van de twee werkmaatschappijen BDA Geveladvies en BDA Keuringsinstituut, belast met het financiële management van de BDA Groep. Hij heeft voorts de zorg voor personeelszaken, algemene zaken, marketing, communicatie en managementinformatiesystemen.

VCA Certificaat voor BBS Dakprojecten BV

BBS Dakprojecten B.V. Uit Hardinxveld-Giessendam heeft per 1 augustus jl. het VCA certificaat ontvangen. Op grond van een audit alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles is het gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem en de toepassing daarvan verstrekt voor het volgende toepassingsgebied: het leveren, aanbrengen en onderhouden van bitumen- en kunststof dakbedekkingssystemen.
Het VCA-certificaat is uitgereikt aan de Van Buiten Holding BV waarvan BBS Dakprojecten B.V. deel uitmaakt.

Nieuw bedrijfspand handelsmaatschappij Mawipex

Handelsmaatschappij Mawipex B.V. heeft in Rilland een nieuw bedrijfspand betrokken. Het nieuwe bedrijfspand heeft een vloeroppervlakte van circa 1625 m2 en is gebouwd op een perceel van circa 6.000 m2 zodat uitbreiding in de toekomst mogelijk is.
De verhuizing van Mawipex was noodzakelijk geworden door de zeer sterke groei van de bedrijfsactiviteiten, als gevolg waarvan de oude locatie in Krabbendijke veel logistieke problemen opleverde. De nieuwe vestiging biedt naar de verwachting van de directie aanzienlijk betere mogelijkheden voor het bedienen van de afnemers.
Het nieuwe bedrijfscomplex zal met name dienen voor de opslag van dakbedekkingsmaterialen en aanverwante producten en omvat verder kantoorruimte met een vloeroppervlakte van ongeveer 450 m2.
Handelsmaatschappij Mawipex brengt een omvangrijk en veelzijdig programma dakbedekkingsproducten op de markt. Het assortiment omvat bitumineuze shingles, EPDM en PVC kunststof membranen alsmede APP en SBS gemodificeerde bitumineuze dakrollen. Het assortiment bevat verder onder meer shingles van de merken Certain Teed en Celotex, bitumen producten van Texa Refinery Corporation, Plywood, dakbanen BossCover nr. 1 BossCover Premium EPDM met Ashland Chemical accessoires alsmede Fakro dakramen.
Het nieuwe adres van Mawipex is: De Poort 21, 4411 PB Rilland, Postbus 38 4410 AA Rilland, tel. 0113 - 55 77 77, fax 0113 - 55 77 78, e-mail: mawipex@tip.nl

Nieuw type Montalift bouwkraan

Direct na de bouwvakvakantie is door C.G.W. Trading Engineering BV een nieuw type Montalift bouwkraan uitgeleverd aan de firma Rovers uit Esbeek.
Speciaal voor het lichtere hijswerk heeft C.G.W. Trading Engineering een bouwkraan ontwikkeld die zonder hijsbewijs mag worden bediend. Door middel van een radiografische afstandsbediening kan de machine op tal van locaties worden ingezet.
Aan de onderwagen van de bouwkraan is bij de ontwikkeling veel aandacht geschonken. De onderwagen is een geveerd en geremd tandemstel dat via de toren van de kraan aan een tractor, shovel of kleine vrachtwagen kan worden gekoppeld. Hiermee kan de kraan dan snel worden getransporteerd.
Ook is aandacht geschonken aan het op- en afbouwen van de machine. Binnen vijftien minuten wordt de kraan volledig afgestempeld en opgebouwd. Met eenvoudig en licht bedienbare snel-afstempel-poten wordt de kraan zeer stabiel geplaatst. Ook in opgebouwde toestand kan deze kraan bijzonder goed worden verplaatst. De nieuwe Montalift heeft een gieklengte van 24 meter en een hijscapaciteit van 10 tonmeter.
De directie van C.W.G. Trading Engineering verwacht dat deze machines, zeker bij kleinere en gespecialiseerde aannemers en dakdekkers de nodige aandacht zal krijgen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is de investering ten opzichte van de besparing in kosten bijzonder interessant. Meer informatie: 0251 - 21 37 66.

Introductie 32 bit GildeWin in de Nederlandse dakenmarkt

Gilde Software introduceert voor het eerst in de Nederlandse dakenmarkt haar volledig geïntegreerd 32bit Windows GildeWIN systeem. In de branche worden momenteel de DOS-versies van het Gilde Systeem massaal toegepast. Het systeem levert veel voordelen en tijdsbesparing op ten aanzien van calculatie, offertes, werkenadministratie, facturering en de algehele bedrijfsvoering.
Internationaal werken er ruim 20.000 bedrijven met het Gulde-systeem. Oorspronkelijk is het ontwikkeld in Duitsland. Reeds vanaf 1993 wordt er door een team van acht ontwikkelaars aan gewerkt en de laatste jaren zijn de inspanningen nog verder opgevoerd. Het resultaat is GildeWin, volgens de ontwikkelaars een nieuwe standaard voor administratieve automatisering. Meer informatie: 0314 - 36 00 50.

Nieuw dakadviesbureau

Om in de toenemende behoefte aan gespecialiseerde kennis te voorzien is in Goes het dakadviesbureau Van Schaik Dakmanagement BV opgericht. Als onafhankelijk adviesbureau beschikt Van Schaik Dakmanagement over een team van bouwkundigen met een uitgebreide kennis en ervaring. Deze know-how geldt de bouwkunde en de bouwfysica in relatie tot dakbedekkingen en dakconstructies voor zowel platte als hellende daken.
Van Schaik Dakmanagement biedt een uitgebreid en veelzijdig dienstenpakket. Tot de activiteiten behoren het uitvoeren van dakinspecties, het maken van inspectierapporten, het uitvoeren van bouwfysische en windbelastingberekeningen alsmede het opstellen van meerjarenplanningen voor planmatig onderhoud en van kostenramingen voor nieuwbouw en renovatie. Meer informatie: 0113 - 55 77 80.

Bestuur DuBoCentrum

Het bestuur van DuBoCentrum wordt verbreed met twee bestuursleden: mevrouw G.H. Faber, burgemeester van Zeewolde en ir. J.C. Vogelij, directeur van Zandvoort Ordening en Advies bv. Zij zijn 3 september jl. geïnstalleerd. Mevrouw Faber is de nieuwe bestuursvoorzitter. Zij volgt de heer drs. J.G.C.M. Schuyt op.

 

Personeel

Met ingang van 1 augustus is de heer H.J. Voortman (34) benoemd tot directeur Rockwool Buisiness Centre Dak. Daarmee vervult Voortman de vcature die was ontstaan na het vetrek van D. Lahuis naar Esha Nederland BV. Voortman was voorheen werkzaam als marketing-manager bij Rockwool BC Bouw

Per 1 september 1997 legt Johan E. Nijhof op eigen verzoek zijn functie als statutair directeur van Pittsburg Corning Nederland BV te Nieuwegein neer en wordt hij per die datum opgevolgd door Marcel E. van Mierlo. Nijhof heeft in 1973 het bedrijf opgericht als 100% dochter van Pittsburg Corning Europe NV (België), fabrikant van foamglas cellulaire glasisolatie.
Van Mierlo (35) is reeds enige jaren werkzaam bij Pittsburgh Corning. Hij studeerde in 1987 af als bouwkundig ingenieur aan de TU Eindhoven en deed vervolgens als consultant ervaring op bij een groot management consultingbureau. Als marketing sales/manager was hij bij twee grote Nederlandse aannemingsmaatschappijen actief in de utiliteitsbouw en industriële projecten.

Dhr. A.(Argo) Oskam wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van het Nationaal DuBoCentrum. Hij volgt in deze functie C.M.I. Richter op die meer dan een jaar lang heeft gefungeerd als kwartiermakend directeur. Oskam (43) komt van het adviesbureau Damen Consultants, waar hij adjunct-directeur was. Daarvoor werkte hij bij de Nationale Woningraad en Rehorst Bouw. Oskam studeerde Civiele Bouwkunde in Delft.

Per 1 juli is M. Venstra bij Nebiprofa aangesteld als marketing manager, verantwoordelijk voor de algehele marktcommunicatie op zowel technisch als commercieel gebied. M. Holstein is bij dezelfde producent aangesteld als hoofd verkoop binnendienst en P. Veth is als technisch commercieel medewerker bij Nebiprofa voornamelijk belast met de technische ondersteuning voor de afdeling verkoop binnendienst zowel in Nederland als daarbuiten.

Net ingang van 1 juli 1997 is Roger Geens als technisch manager in dienst getreden van IKO Sales International ter ondersteuning van de activiteiten van IKO op de Nederlandse markt. De laatste vijf jaar is Geens actief geweest als algemeen directeur van Meple SA, een van de tien fabrieken van de internationale IKO-groep. Voorafgaand aan deze periode was hij reeds actief voor IKO Sales International in de dakenbranche in West-Europa.

De heer W. Velema (41) is per 1 september 1997 benoemd tot directeur van Tecon Dakbedkkingen BV te Almere, de derde vestiging van de Texa Nico Groep. Tot deze groep behoren tevens Texa Dakbedekkingen BV en Texa Dakproducten BV te Monster, alsmede Nicon Dakbedekkingen BV en Nicon Vloeren BV te Enschede.

Agenda

Batimat St Petersburg gaat door van 22 t/m 25 oktober in Lenexpo te St. Petersburg.

22 t/m 26 oktober Bouwbeurs Leipzig, Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, Berlijn, tel.: 0049 03 41 67 88 211.

Concreta, de internationale beurs van bouwmaterialen te Portugal gaat door van 22 tot 26 oktober in Porto. Voor verdere inlichtingen: tel. 00351 299 814 00.

De allereerste bouwbeurs van Waals-Brabant wordt georganiseerd van 24 tot 27 oktober op het oude race-circuit van Nivelles-Baulers. Inlichtingen en reservaties: Société Evénement et Publicité, tel.: 0032 83 21 74 74, fax: 0032 83 21 74 75.

Interclima -de internationale vakbeurs voor verwarming, koeling en klimaatregeling- en Batimat -de internationale bouwbeurs vinden gelijktijdig plaats van 3 tot 8 november 1997 in Paris-Nord Villepinte en Paris Porte de Versailles. Voor verdere inlichtingen: tel.: 0032 2 770 02 88, fax: 0032 2 763 19 30.

5 en 6 november 1997 Duurzame Energieconferentie in de Reehorst te Ede.

5 en 6 november 1997. Bouwcontact '97, vakbeurs voor de Limburgse Bouwbranche in het Maastricht Expositie & Congres Centrum (MECC) BV.

Het NCIV-koepel voor woningcorporaties organiseert in de ochtend van 6 november, gelijktijdig met de vakbeurs BouwContact 97 een symposium 'Grenzen aan de bouw'. Het thema is samenwerking in het kader van herstructurering. Meer informatie te verkrijgen via tel.: 043 - 383 83 83.

Batimat China Building gaat door van 19 tot 22 november 1997 in het CWTC (China World Trade Center) te Beijing.

Interbuild vindt plaats van 23 tot 28 november in Birmingham.

BouwContact 1997 zal doorgaan op woensdag 5 en donderdag 6 november 1997 in het MECC te Maastricht en dit telkens van 14h00 tot 22h00. Voor inlichtingen: tel.: 043 383 83 83, fax: 043 383 83 00.

Renospecto, de nationale vakbeurs voor renovatie en restauratie, gaat dit jaar door van 7 tot 12 december in Flanders Expo te Gent. Voor inlichtingen: MO-Productions b.v.b.a., tel.: 0032 9 375 10 33, fax: 0032 9 375 07 30.

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.

De 10e editie van het IWA-congres (International Waterproofing Association) zal doorgaan van 10 tot 12 juni 1998 in het SAS Falconer Center in Kopenhagen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot: IWA, tel.: 0044 115 970 1020, fax: 0044 115 942 4488.

De volgende editie van Dach + Wand zal doorgaan van 20 tot 23 mei 1998 te Leipzig.

Probuilt 98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel.

Herdruk Veiligheidsboekje voor dakbedekkingsbedrijven

De door Kettlitz Adviezen te Rotterdam eind 1996 uitgegeven 'Veiligheidsinstructies voor dakdekkers' is in herdruk verschenen. De eerste druk was binnen enkele maanden uitverkocht. In de herdruk is onder andere een uitgebreide bronverwijzing opgenomen.
De 'Veiligheidsinstructies voor dakdekkers' is een handzaam boekje, samengesteld in overleg met de Arbeidsinspectie en afgestemd op de Nederlandse regelgeving.
In 96 pagina's behandelt het boekje alle algemene en branchegebonden aspecten van veilig werken op het dak. De tekst is beknop en verduidelijkt met tientallen afbeeldingen. Het boekje heeft zo'n afmeting dat het altijd in de binnenzak meegenomen kan worden. Meer informatie: 010 - 437 44 60.

Nieuwe folder Rockwool Afschotsysteem 330 & 339

Bij Rockwool Business Centre Dak is een nieuwe handzame folder over het Rockwool Afschotsysteem 330 & 339 verkrijgbaar. Dit dakisolatiesysteem garandeert een goede afwatering op vlakke daken. De folder gaat in op de ontwerpeisen aan afschot, de voordelen van het Afschotsysteem 330 & 339 de opbouw en de verwerking van het systeem en de gratis legplanservice.
Het afschotsysteem biedt een complete oplossing op maat warbij isolatie en afwatering in één arbeidsgang worden aangebracht. De folder kan worden aangevraagd op nummer 0475 - 35 32 51 of fax 0475 - 35 37 63.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam