Roofing Holland 1997-02-29 Algemene voorwaarden (2)

Algemene voorwaarden zijn in het huidige zakelijke verkeer niet meer weg te denken. In dit tweede deel wordt verder ingegaan op het nut, het gebruik en de gelding van algemene voorwaarden.

Volgens de wet moet een ondernemer zijn contractspartner een redelijke mogelijkheid bieden om van zijn algemene voorwaarden kennis te nemen. Indien aan dit vereiste niet wordt voldaan, loopt de ondernemer het risico dat zijn algemene voorwaarden niet van toepassing worden verklaard.

Als hoofdregel stelt de wet dat vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst de inhoud van de algemene voorwaarden aan de contractspartij kenbaar moet zijn gemaakt. Dit kan op diverse manieren o.a. door feitelijke overhandiging van de voorwaarden aan de contractspartner of door toezending vooraf daarvan of middels weergave van de voorwaarden op de achterzijde van het contract of de offerte. Op de voorzijde moet dan wel uitdrukkelijk verwezen worden naar de op de achterzijde vermelde algemene voorwaarden.

In tegenstelling tot hetgeen menig ondernemer meent is het naar huidig recht volstrekt onvoldoende dat algemene voorwaarden worden afgedrukt op de achterzijde van de factuur. Immers, de contractspartner moet vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst de gelegenheid worden geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Het gaat er derhalve om dat de inhoud van de algemene voorwaarden vóór het sluiten van het contract bekend is, althans kenbaar is. Voor de gelding van algemene voorwaarden is namelijk vereist dat de contractspartner met de gelding daarvan instemt, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend.
In de praktijk zullen zich vaak situaties voordoen waarin overhandiging van de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is.
Bijvoorbeeld in geval dat een overeenkomst per telefoon wordt afgesloten, hetgeen in het huidige drukke zakelijke verkeer veelvuldig voorkomt. Voor deze gevallen geldt een uitzondering op de hierboven weergegeven hoofdregel.

Alsdan dient aan de contractspartij vóór het sluiten van de overeenkomst meegedeeld te worden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn én dat de voorwaarden elders ter inzage liggen én dat deze desgewenst kosteloos zullen worden toegezonden. Bij een telefonische opdracht is het derhalve zaak om de opdracht alsnog schriftelijk te bevestigen met verwijzing naar of toezending van de algemene voorwaarden. Bij vaste opdrachtgevers kan worden volstaan met éénmalige toezending van de algemene voorwaarden, zeker indien het gaat om voorwaarden die in de branche algemeen gebruikelijk zijn.

Tot slot nog enige opmerkingen ten aanzien van een veel voorkomend probleem. Door een ondernemer wordt bij het uitbrengen van een offerte verwezen naar zijn algemene voorwaarden. Zijn contractspartner verwijst bij acceptatie van het aanbod naar zijn eigen voorwaarden. Alsdan rijst de vraag welke voorwaarden nu van toepassing zijn op het contract. Deze kwestie wordt ook wel aangeduid met de term 'battle of forms'.
Hiervoor geldt de volgende regel: indien een ondernemer bij het uitbrengen van een offerte zijn algemene voorwaarden meestuurt ofwel aangeeft hoe deze verkrijgbaar zijn, dan heeft de enkele verwijzing van de contractspartner naar zijn eigen voorwaarden geen effect, tenzij de contractspartner bij acceptatie uitdrukkelijk de voorwaarden van de ondernemer afwijst. Wordt hierop door de ondernemer niet gereageerd dan zijn de voorwaarden van de contractspartner van toepassing.
Overigens: afwijzing van door de andere partij gehanteerde algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk te geschieden, dus bij aparte brief. Een algemene afwijzing in de eigen algemene voorwaarden is absoluut ontoereikend.

In geval door beide contractspartijen de algemene voorwaarden van de ander uitdrukkelijk worden afgewezen, zijn er in het geheel geen algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

In de praktijk is gebleken dat er nog steeds veel ondernemers zijn die hun 'oude' algemene voorwaarden hanteren waarvan de inhoud volstrekt in strijd is het met huidige recht. Helaas is het in het kader van dit artikel onmogelijk om alle aspecten, die van belang zijn bij het gebruik van algemene voorwaarden, nader te belichten. Het is derhalve raadzaam uw algemene voorwaarden door uw rechtskundig adviseur te laten controleren en u omtrent het gebruik daarvan uitvoerig te laten adviseren.

 

door: J.C.M. BonnierDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam