Roofing Holland 1997-02-18 Twintig procent van dakdekkersbedrijven rekent op hogere omzetten

De vooruitzichten voor ondernemers binnen de dakenbranche zijn wisselend, zo blijkt uit het ambachtsonderzoek van het EIM. Voor bitumineuze en kunststofdakdekkers houdt het niet over. Riet- en leidekkers daarentegen zal het voor de wind gaan. Binnen de totale branche verwacht zo'n twintig procent van de bedrijven dat een hogere omzet gerealiseerd kan worden.

Ieder jaar probeert het EIM op basis van een enquête onder ondernemers in de afzonderlijke branches enigszins vooruit te kijken naar de economische ontwikkelingen van de betreffende bedrijfstakken. Voor de dakenbranche betreft dat onderzoek binnen de drie te onderscheiden typen: bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbedrijven, dakdekkers hellende daken en rietdekkers.

 

Plat dak

De bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbedrijven zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de utiliteitsbouw. In 1995 hebben deze bedrijven kunnen profiteren van het herstel in de nieuwbouw. Ook de renovatie- en onderhoudsmarkt nam in omvang toe. De verhouding tussen nieuwbouw- en renovatie/onderhoudswerkzaamheden bedraagt volgens berekeningen van het EIM 40:60.
In de registers van de Kamers van Koophandel staan ruim twaalfhonderd bedrijven ingeschreven op het gebied van dakdekken met bitumen of kunststof. Naar schatting zijn hiervan circa 325 bedrijven daadwerkelijk in dakdekken gespecialiseerd. Het overige, grote aantal bedrijven, zoals loodgietersbedrijven, oefent het dakdekken als nevenactiviteit uit.
In de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche zijn er in diverse regio's werkgelegenheidsprojecten voor langdurig werklozen en allochtonen opgezet. Gezien de gebleken belangstelling, is het aantal regio's waarin deze projecten worden uitgevoerd aanmerkelijk uitgebreid.
Het EIM constateert dat het milieu in de dakbedekkingsbranche sterk de aandacht heeft gekregen. Gerefereerd wordt aan de Commissie Milieu die binnen de branche-organisatie Vebidak is geinstalleerd. Op dit terrein is in eerste instantie aandacht geschonken aan de diverse afvalstromen die bij het dakdekken vrijkomen. Daarnaast is het handboek BIMZ (bedrijfsinterne milieuzorg) geactualiseerd en is er een opfriscursus georganiseerd.

 

Hellend dak

Minder hoop geeft het onderzoeksresultaat voor de economische ontwikkeling bij de pannendekkersbedrijven. De pannendekkers zijn in hoofdzaak afhankelijk van de ontwikkelingen in de nieuwbouw van woningen. Deze markt staat enigszins onder druk. Anderzijds moet bij die constatering worden aangetekend dat het grootste deel wordt gecompenseerd doordat aannemers B&U dakwerken in toenemende mate uitbesteden aan gespecialiseerde dakdekkersbedrijven. Binnen deze markt is een verschuiving zichtbaar in de richting van vrijesectorbouw. Volgens het EIM worden renovatie- en onderhoudswerkzaamheden voor dit deel van de branche steeds meer van belang.
Leidekkers hebben reden om de toekomst hoopvol tegemoet te treden. In de praktijk zijn leidekkersbedrijven in sterke mate afhankelijk van het subsidiebeleid met betrekking tot de restauratie van monumentale gebouwen. En dit marktsegment ontwikkelt zich gunstig, zo stellen de onderzoekers vast. De werkzaamheden moeten wel onder een betrekkelijk groot aantal bedrijven worden verdeeld. Bij de Kamers van Koophandel staan volgens de recente gegevens ongeveer vijfhonderd bedrijven ingeschreven die activiteiten op het gebied van leidekken ontplooien. Overigens is een deel van deze bedrijven ook actief op het gebied van pannendekken.
Om de opleidingen meer aan te laten sluiten bij de wensen van de praktijk, zijn de primaire opleidingen pannen- en leidekken ondergebracht bij de Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche (SBD) waarmee de voorwaarden geschapen zijn om een kwalitatief hoogwaardige opleiding aan te bieden. De SBD geeft de ook primaire en voortgezette opleiding dakdekker voor het bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbedrijf.
Mede door het van kracht worden van het Bouwbesluit constateert het EIM dat de aandacht voor kwaliteitszorg sterk is toegenomen. Deze aandacht komt met name tot uitdrukking in het feit dat er voor zowel de bitumineuze en kunststofdakdekker als voor de pannendekker een certificeringsregeling is. Voor de certificering van leidekkers is er een begin gemaakt met het opstellen van de verwerkingsrichtlijnen. Daarnaast is er voor de bitumineuze en kunststofdakdekkers bovendien een erkenningsregeling.

 

Rietdekkers

Ronduit optimistisch zijn de perspectieven voor rietdekkersbedrijven. De rietdekkers kunnen het werk nauwelijks aan blijkens de gegevens afkomstig van de enquête. Er is een groeiende vraag naar rieten daken bij luxe vrijesectorwoningen. Een zorgelijke ontwikkeling is echter wel dat deze branche grote moeite heeft met het vinden van vakbekwaam personeel. Bij de Kamers van Koophandel staan bijna driehonderd bedrijven als rietdekkersbedrijf ingeschreven.
Om het bedrijfseconomisch functioneren van de rietdekkersbranche te versterken, is er een begin gemaakt met de opstelling van een plan om de organisatiegraad binnen dit segment te vergroten.

 

Perspectieven

Ongeveer twintig procent van alle bedrijven in de branche denkt in de toekomst een hogere omzet te kunnen realiseren. De utiliteitsbouw zal naar verwachting van het EIM in de komende periode verder aantrekken. Voor de bitumineuze en kunststofdakdekkers zal de onderhouds- en renovatiemarkt echter sterk onder druk komen te staan door de langere levensduur van de dakbedekkingsmaterialen. Een en ander is vooral het gevolg van het toenemend gebruik van gemodificeerde bitumen en kunststoffen, materialen die vanaf het begin van de tachtiger jaren op grote schaal worden toegepast.
De arbeidsvoorziening zal een steeds groter probleem worden. Onder jongeren is het werken in de bouw niet populair. De branches zullen dan ook de nodige inspanningen moeten plegen om het imago te verbeteren (met name wat zware arbeidsomstandigheden en veiligheid betreft), met als doel meer mensen te interesseren voor een baan in de bouw. Geschat wordt dat alleen al in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche jaarlijks een behoefte is aan een instroom van zo'n achthonderd personen. Tot slot concludeert het EIM dat de bedrijven een blijvende zorg moeten besteden aan kwaliteit. Steeds vaker zullen opdrachtgevers eisen dat het uitvoerende bedrijf gecertificeerd of erkend is.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam