Roofing Holland 1998-11-08 A-blad 'Platte Daken' gereed februari 1999

De partijen betrokken bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven hebben overeenstemming bereikt over aanbevelingen voor betere arbeidsomstandigheden in de branche. Deze staan in het A(rbouw)-blad 'Platte Daken', 'Aanbrengen bitumineuze en kunststof daken', dat in februari 1999 verschijnt. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de branche-CAO onderschreven dat de in het A-blad genoemde aanbevelingen door werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en de Arbeidsinspectie als uitgangspunt dienen te worden genomen.

Het A-blad wordt gemaakt in opdracht van werkgevers en werknemersorganisaties, respectievelijk Vebidak en Bouw- en Houtbond FNV en Hout- en Bouwbond CNV. Hierin staan aanbevelingen voor betere werkomstandigheden, samengesteld en getoetst door werkgevers en werknemers.
"Er is drie jaar aan het A-blad gewerkt", zegt Henk van der Molen, van afdeling onderzoek en ontwikkeling bij Arbouw. "De procedure begint met een vraag vanuit de branche, die ook het domein bepaalt. Het bestuur van Arbouw geeft dan een akkoord. De tweede stap is het inventariseren van alle aanwezige risico's, die wordt uitgevoerd aan de hand van de categorieën 'veiligheid', 'fysieke belasting' en 'gevaarlijke stoffen. Na deze inventarisatie is gezocht naar oplossingen om vervolgens te bekijken of deze in de praktijk ook haalbaar zijn."
De derde stap is een concepttekst samenstellen die vervolgens in de praktijk is getoetst bij een aantal dakbedekkingsbedrijven. Op basis van deze toetsing is het concept van het A-blad op een aantal punten aangepast. Dit eindconcept is inmiddels vastgesteld door het bestuur van het Arbouw, en zal naar verwachting in februari gepubliceerd worden. Het A-blad wordt overigens om de drie tot vijf jaar opnieuw getoetst en zonodig aangepast.
J.L. Bechtold, directeur/secretaris bij Vebidak is gedurende drie jaar nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het blad. Hij is tevreden met het eindresultaat. "Uiteraard is het een combinatie van belangen, waarbij beide partijen compromissen moesten sluiten. Zoals duidelijk zal zijn is dat nog niet zo eenvoudig, vooral omdat het A-blad een verlengstuk zal zijn van de CAO binnen de branche. Toch is het gelukt en het resultaat is een goed doortimmert document."

Maatregelen

Het document telt veertig pagina's en is daarmee een stuk dikker dan andere A-bladen. Het staat dan ook vol aanbevelingen. Zowel op het gebied van lichamelijke belasting, schadelijke stoffen als veiligheid worden belangrijke maatregelen genoemd. Om de fysieke belasting te verminderen, wordt aanbevolen om grind en oude dakbedekking mechanisch te verwijderen. Grind dient ook mechanisch te worden aangebracht. Voor het transport van dakmaterialen en materieel moeten eveneens zoveel mogelijk mechanische hulpmiddelen worden ingezet. "Ditzelfde geldt voor het transport en de verwerking van daktegels", vertelt Van de Molen. "Voor het aanbrengen van dakbedekking en isolatie op vloerniveau wordt aanbevolen een parkermachine en een brander met lange steel te gebruiken, waardoor minder hoeft te worden gebukt. Het gebruik van deze brander vermindert niet alleen de fysieke belasting, maar ook de afstand tot schadelijke stoffen als bitumenrook en verbrandingsgassen."
Een andere aanbeveling om de blootstelling aan schadelijke stoffen te voorkomen, is om bij het verlijmen van kunststof dakbedekking geen lijmen op basis van tetrahydrofuran (THF) te gebruiken. Als dit technisch toch noodzakelijk is, moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Om blootstelling aan (kwarts)stof te voorkomen, wordt geadviseerd om grind en oude dakbedekking te bevochtigen en dan mechanisch te verwijderen. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen van grind.
Op het gebied van veiligheid worden met name aanbevelingen gedaan om het risico van valgevaar zoveel mogelijk te verkleinen. Ook zal de bedrijfstak er in dit verband bij architecten op aan dringen om bij het ontwerp reeds rekening te houden met 'geïntegreerde beveiligingen' voor dakwerkzaamheden.
Van de Molen tot slot: "Naast deze meest in het oog springende aanbevelingen vermeldt het A-blad nog ruim 170 andere oplossingen en aanbevelingen voor het bewerken en leggen van isolatie, het transport van dakmaterialen, het aanbrengen van dakrollen, het gieten van bitumen, en het verwijderen en aanbrengen van grind en tegels. De betrokken CAO-partijen maakten ook enkele afspraken voor de nabije toekomst. Zo beraden zij zich nog op de ontwikkeling van een protocol voor het verwijderen van teerhoudend mastiek en het verder verminderen van de lichamelijke belasting door technologische vernieuwingen."

A-bladen in het kort

Arbouw ontwikkelt op verzoek van CAO-partijen bedrijfstakeigen normen en richtlijnen op het gebied van de fysieke belasting, toxische stoffen en veiligheid. Deze normen en richtlijnen worden beschreven in zogeheten A(rbouw)bladen.
De A-bladen zijn gericht op specifieke werkzaamheden en werksituaties in de bouwnijverheid en geven bedrijven concrete handreikingen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Anders gezegd: A-bladen stimuleren de toepassing en het gebruik van arbovriendelijke materialen, werkmethoden en werkorganisatie.
Een A-blad is gebaseerd op afspraken tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties. Arbouw ontwikkelt de A-bladen altijd in opdracht van werkgevers en werknemersorganisaties.
Van een A-blad gaat een normerende werking uit naar werkgevers en werknemers, maar ook naar opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs, fabrikanten van materieel en materiaal.

Grenswaarden

A-bladen bevatten grenswaarden en aanbevelingen. Een voorbeeld van een grenswaarde is dat er niet meer dan 25 kilo handmatig mag worden getild. De aanbevelingen hebben betrekking op technische oplossingen. Bijvoorbeeld de aanbeveling bij het A-blad glaszetten is om een glaskar te gebruiken, zodat op een eenvoudige en lichte manier ruiten vervoerd kunnen worden. Ook worden organisatorische maatregelen aanbevolen, bijvoorbeeld een regelmatige wisseling van taken zodat het werk gevarieerd blijft.
In de Arbowet en de daarbij behorende Arboregeling, Arbobesluit en Arbobeleidsregels staan alle wettelijke regelingen op een rij. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van die wettelijk regelingen. Vaak bevatten deze regelingen geen concrete voorschriften voor de bouwbedrijven. Een A-blad is geen wettelijke regeling, maar is een afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De A-bladen bevatten wel praktische afspraken voor de bouwbedrijven. De Arbeidsinspectie beschouwt de A-bladen als stand van de wetenschap en de stand van de techniek. A-bladen geven dus op een aantal gebieden een bouwspecifieke invulling van de algemene arboregelgeving van de overheid. Daarbij worden in de A-bladen zeer concrete maatregelen beschreven om de arborisico's te voorkomen dan wel te beheersen. Vaak gaan deze oplossingen gepaard met efficiënt en effectiever werken.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam