Zes nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

25 oktober 2017

Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenen zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland.


Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD). Met deze interactieve werkwijze binnen Green deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De kennisuitwisseling binnen de Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden dat nog eens zes partners zich aanmelden voor deelname.


Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven tekenen Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO de Green Deal en sluiten zij zich aan bij het kennisplatform. Het programma, onder leiding van Egbert Roozen, directeur VHG en beoogd voorzitter GDGD, omvat onder meer een welkomstwoord door Wilbert Seuren, wethouder Ruimtelijke Ordening en Financiën in Eindhoven en een presentatie van het Servicepunt Groene Daken Noord-Brabant door Adriaan van Mierlo van VIBA-Expo.

 

Samenwerking


Elk van de nieuwe deelnemers onderschrijft het belang van de functie die groene daken kunnen vervullen. De Waterschappen benadrukken de wateropvang mogelijkheden van het groene dak.  Zo heeft Waterschap De Dommel na de wateroverlast van juni 2016 en na intensieve gesprekken met de omgeving een actieplan vastgesteld om het watersysteem in het beheergebied klimaatbestendiger te maken. Eén van de prominente acties die daarin genoemd wordt is “het samen met gemeenten herstellen van de sponswerking van het stedelijk gebied”.


Aa en Maas ziet in haar streven naar meer groen in de gebouwde omgeving veel in de samenwerking binnen de GDGD met partijen als VHG omdat hierin de uitvoerders van de ambities in waterberging in de bodem en op daken vertegenwoordigd zijn. En wil graag bijdragen aan proefnemingen in het differentiëren van belastingen als stimulans voor waterbuffering en groene daken.


Gelijke ambities


De ambities van de GDGD sluiten ook aan bij de ambities die de gemeente Son en Breugel uitspreekt in haar Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Hiermee wil de gemeente forse stappen vooruit zetten op de thema’s klimaat, fysieke leefomgeving, mobiliteit, circulariteit en sociale leefomgeving. De aanleg van groene daken is een van de maatregelen die precies past in deze filosofie.
De gemeente Eindhoven geeft aan dat de ambitie van de GDGD aansluit bij de ambities die de gemeente in het Klimaatplan 2016-2020 heeft vastgelegd. Groene daken dragen immers bij aan de klimaatbestendige stad behoeften. Samen met Brabantse partners kunnen we de realisatie van steeds meer groene daken in deze regio een boost geven.


Kennis vergroten en overdragen


GDO en Atelier GroenBlauw zijn gerenommeerde kennisinstituten. In de afgelopen jaren heeft Hiltrud Pötz met haar team Atelier GroenBlauw op verschillende locaties en voor verschillende opdrachtgevers proeftuinen, workshops en klimaatateliers georganiseerd gericht op duurzame gebiedsontwikkeling, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit. Kennis over groen in de gebouwde omgeving wordt aan diverse doelgroepen overgebracht. Van educatieve projecten voor scholen tot het geven van workshops aan gemeente ambtenaren, architecten en stedenbouwkundigen.


Het ondertekenen van de Green Deal is voor GDO, als netwerk van lokale bestuurders en centra voor Natuur en Milieu Educatie een belangrijke stap bij het vergroten en delen van kennis  Uitgangspunt is dat het netwerk wil ondersteunen en faciliteren om dagelijkse werkzaamheden en praktijken duurzamer te maken (schoner, gezonder, circulair, meer biodiversiteit). GDO organiseerde de campagne ‘Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’ en diverse bijeenkomsten rond samenwerken aan waterbewustzijn in gemeenten. “De Green Deal Groene Daken past goed in dat uitgangspunt en bij ons werk als kennisplatform.”


En hiermee krijgt de Stichting een sterke impuls waarmee het haar slagkracht kan vergroten. Alle ondertekenaars zien de GDGD ook als een instrument om de bewustwording van bewoners en bedrijfsleven van het belang van groene daken, waterbuffering en verhoging van de ecologische waarde in de stedelijke omgeving.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam