Roofs 2015-03-28 Solarbranche is volwassen

Op 28 januari 2015 reikte RTL-weervrouw Helga van Leur het eerste exemplaar uit van het Nationaal Solar Trend Rapport 2015 aan diverse kopstukken uit de solarbranche. Uit het rapport blijkt dat de markt groeit, maar de winsten beperkt blijven. Veel is nog onduidelijk.

Het Nationaal Solar Trend Rapport is een initiatief van Solar Solutions in samenwerking met Solar Magazine en partners Holland Solar, UNETO-VNI en TKI Solar Energy. Het rapport beoogt jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van marktgroei, techniek en politiek in kaart te brengen. Voor het eerst werd dit jaar brancheonderzoek uitgevoerd naar cijfers over omzet, winst en werkgelegenheid. Hier waren direct de meest opvallende gegevens te noteren, maar ook riepen juist deze cijfers de meeste vragen op.

Geen kleine branche

Tijdens de bijeenkomst in Nijenrode Business University in Breukelen presenteerde Rolf Heynen van Solar Solutions de meest opvallende cijfers. Uit de omzetcijfers blijkt, zo werd met enige verwondering geconstateerd, dat de solarbranche geen kleine branche meer is. Werd in 2012 nog 1,8 miljard euro omgezet, in 2014 was dat al 2,4 miljard euro. De stijging van de werkgelegenheid in de sector bedroeg ten opzichte van 2013 33%, naar ruim 9000 voltijd banen.

Naar aanleiding van deze cijfers werd de conclusie getrokken dat het geïnstalleerd vermogen in zowel 2013 als 2014 waarschijnlijk zo’n 30% te laag is ingeschat. Kennelijk groeit het bewustzijn op dit gebied harder dan gedacht. De reeds geïnstalleerde zonnepanelen zijn dan ook een belangrijke factor in de huidige groei. Een merendeel van de particulieren die zonnepanelen aanschaffen (of aan willen schaffen) geeft aan dat de buren al zonnepanelen bezitten. Volgens het HIER Klimaatbureau is 37% van de Nederlanders bereid het vakantiegeld te investeren in zonnepanelen.

De winsten blijven echter achter. Een totale winst van 52 miljoen euro op een omzet van 2,4 miljard euro is mager te noemen. Geconcludeerd kan worden dat de prijzen nog zwaar onder druk staan. Opvallend genoeg verwachten de meeste respondenten dat op korte termijn de winstmarges zullen verbeteren. Het is niet duidelijk waar deze verwachting op is gebaseerd.

Tijdens de bijeenkomst werd een opvallende discrepantie geconstateerd, namelijk die tussen de import van zonnepanelen en het geïnstalleerd vermogen. De import is namelijk veel hoger dan het geïnstalleerd vermogen: in 2014 is er voor ruim 1 gigawatt aan zonnepanelen, bestemd voor Nederlandse bedrijven, geïmporteerd. Hoeveel hiervan daadwerkelijk in Nederland is geïnstalleerd is niet helemaal duidelijk, maar alle signalen wijzen erop dat in 2014 in Nederland boven 500 megawatt is geïnstalleerd.

Dat verschil is merkwaardig. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de verschillende oorzaken van dit verschil. Zo is bijvoorbeeld een deel van de import bestemd voor de export. Toch blijft het verschil te groot om afdoende te verklaren. In ieder geval kan worden gesteld dat de officiële cijfers niet het hele plaatje geven. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat hier nu precies aan de hand is.

Uitreiking eerste exemplaar

Weervrouw Helga van Leur was bereid gevonden de eerste exemplaren van het Nationaal Solar Rapport uit te reiken. Zij reikte deze uit aan Claudia Reiner (vicevoorzitter UNETO-VNI), Gerard van Amerongen (directeur Holland Solar) en Wijnand van Hooff (programmadirecteur TKI Solar Energy). In haar reactie gaf Reiner aan dat het trendrapport de kansen voor de installatiebranche aantoont. De groei van de werkgelegenheid betekent tevens een uitdaging voor de branche om de kwaliteit van het werk te borgen. Het belang van scholing en kwaliteitsborging blijft onveranderd hoog. Het belang van het Nationaal Solar Trend Rapport als graadmeter van de snel groeiende sector werd door alle sprekers onderstreept.

Als keynote speaker ging Harald Swinkels, directeur en oprichter van de Nederlandse Energie Maatschappij, in op de strategie van zijn bedrijf. Hij hield de aanwezigen voor dat meer waarde moet worden toegevoegd door klanten te ontzorgen met goede service en mooie producten – niet alleen met de goedkoopste zonnepanelen. Hij besloot zijn betoog door de sector uit te dagen te komen met innovatieve concepten voor consumenten met een horizon van maximaal vijf jaar.

De bemoedigende cijfers moeten volgens Rolf Heynen van Solar Solutions worden gebruikt om nog steviger op zonne-energie in te zetten: “Alle ballen op de zon”, noemde hij het. Hij sprak hiermee de markt zelf aan, maar ook de politiek. De markt zou zich sterker moeten verenigen om nog duidelijker dan nu het geval is met één stem te spreken. De overheid zou daarbij consistent beleid moeten ontwikkelen. Het ontbreekt de overheid volgens hem nog aan visie, echte ambitie, durf en een stabiel meerjarenbeleid. Dit zou in de toekomst de groei van de markt kunnen belemmeren. In het rapport wordt dan ook gepleit voor meer dialoog tussen overheid en sector.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam