Roofs 2015-03-26 Vervanging asbestdaken kans voor dakenbranche

In Roofs februari 2015 meldden wij dat momenteel een wetsvoorstel in de maak is die de vervanging van asbestdaken in het jaar 2024 verplicht stelt. Hier liggen kansen voor de dakenbranche.

Welke regelgeving komt eraan? Wat zijn de kansen voor de dakenbranche? Hoe zit de asbestmarkt in elkaar? Waar moet een dakdekkerbedrijf rekening mee houden? Roofs sprak hierover met Leo Veldhuis, voorzitter van de branchevereniging voor asbestverwijderende bedrijven, VAVB en Jan de Klerk, organisator van de vakbeurs Asbestos 2015.

Leo Veldhuis is vijftien jaar lang voorzitter geweest van de werkgevers- en branchevereniging voor isolatieverwerkende bedrijven in de industriële sector, VIB. Het voorzitterschap van de VAVB is uit o.a. de asbestverwijderende activiteiten in de isolatiesector voortgekomen. De vereniging maakt zich sterk voor een evenwichtige beleidsvorming en kwaliteitsborging rond asbestverwijdering.

De vakbeurs Asbestos 2015 (15-16 april 2015 in Ahoy’ Rotterdam) is Europees de eerste vakbeurs die rond asbest wordt georganiseerd. Op de beursvloer zijn alle brancheorganisaties van de branche vertegenwoordigd, alsook een keur aan asbestverwijderende bedrijven. Met 65 exposanten en 5500 m² vloeroppervlakte is de beursvloer goed gevuld. Inspectie SZW zal ook aanwezig zijn. De openingshandeling op 15 april 2015 zal door de voorzitters van de respectievelijke brancheverenigingen worden verricht waarmee de branche zich gezamenlijk zal presenteren.

Regelgeving

Sinds juli 2014 geldt voor asbestdaken in de agrarische sector de stimuleringsregeling ‘asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’ (tot 2020). Dit houdt in dat de subsidiegelden die voor de aanschaf van zonnepanelen beschikbaar zijn, kunnen worden aangevuld met een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Het wetsvoorstel dat in feite een verbod op alle asbestdaken per 2024 inhoudt, is nog niet ingediend maar dit zal naar verwachting op korte termijn gebeuren. Beide heren verwachten dat het wetsvoorstel zonder problemen door de Eerste en Tweede Kamer zal worden goedgekeurd. Veldhuis: “Dat ligt voor de hand, asbest is een onderwerp dat iedereen beroert, normaal gesproken zou de totstandkoming en goedkeuring van dit wetsvoorstel geen probleem mogen zijn. Het is vervolgens aan de diverse markten om hier op een juiste manier op in te spelen. De dakenbranche is zeker een van de partijen die op de regelgeving dient te anticiperen.”

Wie met asbest aan de slag gaat, zal aan regelgeving moeten voldoen. Er geldt een verplichte certificering voor asbestverwijderaars om aan te tonen dat ze volgens de geldende regelgeving werken. Hier geldt zowel procescertificering voor de uitvoerende bedrijven als een persoonscertificering voor de uitvoerende personen. De handhaving hierop wordt uitgevoerd door Inspectie SZW en aangewezen certificerende instellingen.

Het centrale certificerende orgaan is Stichting Ascert, de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest. Relevante certificatieschema’s zijn SC-510 (Deskundig Toezichthouder Asbest), SC-520 (Deskundig Asbest Verwijderaar), SC-530 (Asbestverwijdering) en SC-540 (Asbestinventarisatie). Zonder certificering op deze certificatieschema’s is asbestverwijdering niet toegestaan.

Gecertificeerd

De kansen voor de dakenbranche liggen volgens beide heren voornamelijk in het vervangen van de asbestdaken. De daken die dienen te worden verwijderd moeten immers ook weer opnieuw worden aangebracht. Veldhuis: “Hier liggen niet alleen kansen voor bedrijven die zonnepanelen plaatsen en/of installeren, maar ook voor bijvoorbeeld verwerkers van metalen daken, pannenleggers, leidekkers, etc. - zeker als het aanbrengen van de nieuwe daken gepaard gaat met het aanbrengen van een goede isolatie. In de meeste gevallen zal het de moeite lonen de samenwerking aan te gaan met een asbestverwijderaar. Deze is immers de expert op dit gebied.”

“Vanzelfsprekend kan het bedrijf er ook voor kiezen deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. In dat geval is het noodzaak de verplichte certificaten te verkrijgen. Ook is het lidmaatschap van een van de brancheverenigingen aan te raden. Momenteel heeft slechts een derde van de ruim 300 asbestverwijderende bedrijven zich verenigd. Voor de professionalisering van de branche is het echter noodzakelijk dat de individuele bedrijven zich zoveel mogelijk verenigen.”

Asbestverwijdering

Welke stappen moeten bij asbestverwijdering op projectbasis worden genomen? Veldhuis: “Wanneer een te vervangen dak asbest bevat, dient eerst een inventarisatierapport te worden gemaakt. Dit wordt opgesteld door een SC 540-gecertificeerd bedrijf. Het project dient te worden gemeld bij de gecertificeerde instantie van het betreffende asbestverwijderingsbedrijf. In de toekomst zal er ook een melding gedaan moeten worden in het het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS). Dit is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers en overige in de keten betrokken partijen het volledige proces van asbestverwijdering, van inventarisatie tot en met de stort van het asbest kunnen volgen. Tevens kan via het LAVS ook de startmeldingen aan de gemeenten automatisch worden verstuurd. Hierdoor moet het asbestdossier voor alle ketenpartijen gedurende de gehele sanering te volgen zijn. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.”

“Aan de hand van het inventarisatierapport wordt de risicoklasse bepaald,” aldus Veldhuis. “Er worden drie risicoklassen onderscheiden. Risicoklasse 1 is daarvan de lichtste, dat geldt voor kleine objecten die asbest bevatten, bijvoorbeeld vensterbanken. Deze saneringen dienen wel via het webportaal van Inspectie SZW te worden gemeld. Het saneren van Risicoklasse1-werkzaamheden daarentegen dient er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden  De saneringen die onder risiconiveaus 2 en 3 vallen dienen wel door een volgens SC-530 gecertificeerde asbestverwijderaar te worden verwijderd. Het asbestverwijderende bedrijf stelt vervolgens een werkplan op volgens welke werkwijze de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Aan dit werkplan en de daaraan gekoppelde werkzaamheden zijn eveneens stringente regels verbonden waarbij middels de bijbehorende certificatieschema’s (o.a. volgens SC-530) dient te worden aangetoond dat het plan en de uitvoering aan deze regels voldoen.”

Vakbeurs

De vakbeurs Asbestos 2015 is zoals gezegd Europees de eerste gespecialiseerde vakbeurs op dit gebied. De beurs vindt op 15 en 16 april 2015 plaats in Ahoy’ in Rotterdam. “Alle relevante partijen zijn tijdens de beurs aanwezig,” vertelt Jan de Klerk. “Zodoende biedt de beurs een goed overzicht van de markt. Naast de VAVB, dat wordt voorgezeten door Leo Veldhuis, geven ook o.a. de VVTB (Verwijdering van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen), VERAS (de branchevereniging voor sloopaannemers), VOAM-VKBA (de brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven), Fenelab (de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland) en Asbest Slachtoffer Vereniging Nederland acte de présence.

“Daarnaast zullen o.a. installatiebedrijven, verzekeringsbedrijven, bedrijven gespecialiseerd in meetapparatuur en fabrikanten van asbestvervangende producten op de vakbeurs zijn vertegenwoordigd. De beurs kan zodoende als hulpmiddel fungeren bij de oriëntatie op de markt. Dat is nuttig want hoe dan ook zal op dit gebied op korte termijn veel werk verzet moeten worden. Het is dus zaak er op tijd bij te zijn en in te spelen op de ontwikkelingen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam