Roofs 2015-03-14 Nauwelijks controle op toetsingskader veilig onderhoud

Sinds de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 geldt er bij de aanvraag van een bouwvergunning de verplichting aan te tonen hoe het te realiseren gebouw op een veilige manier is te onderhouden. Op 14 januari 2015 publiceerde het AD een artikel waaruit zou blijken dat de controle door gemeenten hierop ontoereikend is.

De bedoeling van de verandering in het Bouwbesluit is een praktijk te creëren waarbij werkgevers en werknemers hun werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen inrichten. Dit begint met het ontwerp; aanpassingen achteraf zijn dikwijls kostbaar. Om invulling aan de bepaling in Bouwbesluit 2012 te geven, heeft het HBA Platform Valgevaar het ‘Toetsingskader Veilig onderhoud op en aan gebouwen’ ontwikkeld. Aan de hand hiervan is een checklist ontwikkeld die bij de aanvraag van een bouwvergunning verplicht dient te worden ingevuld.

Controle

Of dit inderdaad gebeurt, is de vraag. In het artikel claimt het AD documenten te hebben ingezien van een renovatieproject van een Rotterdamse woningcorporatie. In het bestek is nog sprake van veiligheidsvoorzieningen, in de definitieve bouwplannen is dat onderdeel echter geschrapt. Of dit een incident is, of een voorbeeld van hoe het algemeen gaat in de dagelijkse praktijk wordt niet duidelijk, al wordt in het artikel expliciet gesteld dat het hier een cultuurprobleem betreft.

Woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Richard Gielen stelt in een gesprek met Roofs geen uitspraken te kunnen doen over de bevindingen zoals die in het betreffende artikel zijn verwoord. Wel geeft hij aan dat controle op de checklist ‘veilig onderhoud’ onderwerp van gesprek zal zijn tijdens het overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “De checklist ‘Veilig onderhoud’ is een verplichting, een voorwaarde voor het verlenen van een bouwvergunning. Wij gaan er dus van uit dat hierop wordt gecontroleerd.”

Desgevraagd geeft Esther Verhoeff, persvoorlichter van VNG, aan dat hier ruim een maand na de publicatie in AD nog geen contact over is geweest met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Of het in het AD geschetste beeld reëel is, kan ze niet zeggen: “Gemeenten moeten aanvragen voor een bouwvergunning (voor nieuwe gebouwen en grote verbouwingen) toetsen aan de eisen in het Bouwbesluit. Valbeveiliging hoort daar sinds 2012 bij. De VNG toetst geen bouwaanvragen en wij hebben geen beeld hoe onze achterban hiermee omgaat.”

“De VNG vindt het belangrijk om te benadrukken dat een eigenaar van een pand primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van dit pand, de zorgplicht zoals vastgelegd in artikel 1a en 1b van de Woningwet. Verder is een werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel. In de Woningwet is ook neergelegd dat gemeenten een toezichthoudende taak hebben. Met andere woorden: de gemeente moet toezien dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt om onderhoud aan het pand te plegen als de veiligheid in het geding is. De gemeente moet ingrijpen als de eigenaar zijn verantwoordelijkheid niet neemt.”

Private kwaliteitsborging

Geconcludeerd kan in ieder geval worden dat gemeenten niet worden aangestuurd op de controle op de checklist ‘Veilig onderhoud’. “Handhaving hierop staat niet hoog op het prioriteitenlijstje,” bevestigt Wico Ankersmit, voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. “Er wordt bij bepaalde publieksgebouwen wel op gecontroleerd, maar ik weet zeker dat er in heel veel gevallen geen controle op wordt uitgevoerd. Dat betekent dus dat in veel gevallen een bouwvergunning wordt afgegeven zonder dat de checklist ‘Veilig onderhoud’ in orde is.”

Ankersmit: “Feitelijk wordt er voorgesorteerd op de private kwaliteitsborging per 1 januari 2016. De overheid zal zich op het gebied van de bouw alleen nog bezighouden met zaken als het bestemmingsplan, de welstand en de omgevingsveiligheid. Wat betreft techniek trekt de overheid zich terug. Er zal nog wel getoetst worden of een gebouw conform het Bouwbesluit wordt opgeleverd, maar de eindverantwoordelijkheid dat dit inderdaad gebeurt ligt bij de opdrachtgever. De bouwbedrijven zullen de opdrachtgever de nodige documenten moeten overleggen om aan te tonen dat dit inderdaad het geval is. Ook op andere gebieden, zoals brandveiligheid, trekt de overheid zich terug. Bij de invoering van deze bepaling was overigens al wel duidelijk dat de overheid geen grote rol zou spelen in de handhaving ervan.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam