Roofs 2015-02-12 Sociale innovatie om uitval van personeel te verminderen

Het sectorplan BIKUDAK omvat vele activiteiten, die zijn inmiddels opgestart. Alle bedrijven en werkenden in de sector krijgen ermee te maken. Eerder berichtten wij over de invoering van het Vakpaspoort BIKUDAK (Roofs juli 2014) en de maatregelen ter bevordering van de instroom (Roofs oktober 2014). In dit artikel staan de maatregelen centraal die erop zijn gericht de dakdekkers langer in staat te stellen hun werk te doen.

Jos van der Borgt, projectleider Sectorplan BIKUDAK, licht de maatregelen nader toe: “Het sectorplan BIKUDAK is niet voor de sector, maar van de sector. Het loopt tot mei 2016. Tot die tijd worden verschillende maatregelen uitgerold die de dakenbranche moeten voorbereiden op de noodzakelijke modernisering in de toekomst. Vanaf 2020 gaan namelijk veel strengere Europese regels en normen gelden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Individuele ontwikkelplannen

Het sectorplan kent drie maatregelen die tot doel hebben om dakdekkers langer in staat te stellen hun werk te blijven doen, anders gezegd, voortijdige uitval te voorkomen:

• individuele ontwikkelplannen
• het werkvermogen bewaken
• sociale innovatie

“Als je wilt voorkomen dat mensen uitvallen is het van groot belang dat zij beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling,” aldus Van der Borgt. “Die ontwikkeling moet aansluiten op de ontwikkeling van het bedrijf waar zij (voor) werken. maar een werknemer kan niet meer beschouwd worden als een persoon die alleen de taken uitvoert die de werkgever van hem vraagt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is anders. Dakdekkers zijn niet gewend zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en het initiatief om bijvoorbeeld aan scholing deel te nemen wordt doorgaans door de werkgever genomen.”

“Het moet anders en dat gaat niet vanzelf. Het is een modernisering waaraan gewerkt moet worden. Bedrijven en dakdekkers moeten anders gaan denken. Om dat te bereiken is een methode ontwikkeld voor het opstellen van individuele ontwikkelplannen (IOP’s). In het kort komt het erop neer dat bedrijven doelstellingen formuleren voor de middellange termijn (Bedrijfs Ontwikkel Plan BOP, 5 jaar). Uitgaande van het BOP stellen de bedrijven een activiteitenplan op voor het komende jaar. Werknemers krijgen inzage in dat activiteitenplan en voegen hun eigen ontwikkeldoelen daaraan toe. Die combinatie leidt tot een IOP voor het komende jaar. Het IOP kan dus veel meer omvatten dan alleen scholing. Het kan ook gaan over het binnenhalen van klanten of stoppen met roken.”

Het IOP wordt door werkgever en werknemer ondertekend. De uitvoering ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elk jaar wordt bekeken of het IOP is uitgevoerd en wordt een nieuw IOP opgesteld. “Het is natuurlijk mogelijk dat de doelstellingen van de individuele medewerker niet aansluiten bij die van het bedrijf,” aldus Van der Borgt. “Stel bijvoorbeeld dat een dakdekker als ambitie heeft voorman te worden maar dat bij zijn werkgever geen behoefte is aan nog een voorman. In zo’n geval kan het voor alle partijen beter zijn als de dakdekker zich bij een ander bedrijf verder ontwikkelt. Dat is beter voor de individuele dakdekker, maar ook voor het betreffende bedrijf: een persoon die niet zijn individuele doelen binnen de organisatie kan verwezenlijken zal vroeger of later uitvallen. Dit is ook het belang van de sector als geheel.”

Het werkvermogen bewaken

Het werkvermogen bepaalt de kans op uitval op korte of middellange termijn. Er zijn veel factoren die invloed hebben op het werkvermogen. Allereerst natuurlijk de fysieke en psychische belastbaarheid en veilig en gezond werken. Maar het gaat verder. Ook het plezier in het werk, het toekomstperspectief en de mogelijkheid om werk en privé te combineren hebben invloed op de duurzame inzetbaarheid. Al die elementen zijn samengebracht in de sectorplan activiteit Fit4theJob. Fit4theJob is een scholingsdag, waarop de bedrijfstakregelingen van toepassing zijn. Van der Borgt: “Door deel te nemen aan medische tests, voorlichtingen en workshops ontwikkelen dakdekkers een beeld van hun eigen workability en dus van het gevaar om voortijdig uit te vallen. Dat beeld kunnen zij weer gebruiken bij het opstellen van hun IOP.”

Sociale innovatie

Onder het kopje sociale innovatie wil de sector proberen de arbeidsverhoudingen in de sector te moderniseren. Van der Borgt wijst op de uitkomsten van diverse recent gepubliceerde Europese onderzoeken, waaruit blijkt dat de crisis minder negatieve gevolgen had in landen met kwalitatief goede banen, met effectieve sociale zekerheid en waar wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal. Uit onderzoek in de bedrijfstak BIKUDAK blijkt dat het nogal eens mis gaat op het gebied van arbeidsverhoudingen. “Daar willen we wat aan doen,” aldus Van der Borgt. “We zoeken naar goede voorbeelden. Bedrijven en dakdekkers die het goede voorbeeld geven of daarnaar op zoek zijn, kunnen daarbij financieel ondersteuning krijgen vanuit het sectorplan.  Die goede voorbeelden willen we daarna verspreiden en gebruiken als basismateriaal voor activiteiten gericht op het verbeteren van de arbeidsverhoudingen.”

“Uiteindelijk doel van het sectorplan BIKUDAK is een bloeiende bedrijfstak waarin bedrijven goede resultaten kunnen behalen en die aan werknemers en zzp-ers duurzaam en plezierig werk biedt.”

Het afgelopen half jaar is benut voor de voorbereiding om alle administratieve subsidievoorwaarden goed in te vullen. Medio februari starten de sociale partners BIKUDAK een grote voorlichtingscampagne om ervoor te zorgen dat de maatregelen actief door de markt worden opgepakt. Van der Borgt: “Het sectorplan is geen doos met papieren waar een paar mensen in de branche hun tijd mee vullen. Nee, het is een kans voor bedrijven om vooraan te staan in een veranderende en aantrekkende markt die straks weer schreeuwt om vakmanschap.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam