Roofs 2014-16 VBB wil Nederland vergroenen

Sinds begin dit jaar is Dirk Roosendaal van Universal Greenfields bv uit Katwijk voorzitter van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB). De vereniging zet zich in voor vergroening van Nederland.

Universal Greenfields is toeleverancier van begroeide daken en groene gevels. Daarnaast is het een multidisciplinair groenbedrijf dat zich bezighoudt met ontwerp, levering en realisatie van begroeide daken en (dak)tuinen. Het bedrijf begeleidt projecten vanaf de oriënterende fase met advies over vormgeving en diverse technische- en omgevingsaspecten van het begroeide dak tot en met de realisatie van projecten. Dit verzorgt het bedrijf met eigen daktuin-systeemoplossingen, productie van diverse daktuinsubstraten en ook kweekt men zelf de dakbegroeiing o.a. sedumpluggen en -tegels.

Kwaliteitseisen

Twee jaar geleden sloot het bedrijf zich bij de VBB aan. “De VBB is een zeer divers gezelschap toeleveranciers uit alle lagen van de dakbranche. Door deze diversiteit kom je als lidbedrijf niet meteen in een gekleurde hoek van de markt terecht en dat werkt prettig.” Eerder dit jaar is Roosendaal door de leden gekozen tot voorzitter van de vereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Dirk Roosendaal (Universal Greenfields), voorzitter
  • Grad van Heck (Groendak), secretaris
  • Reinier van Asselt (Sempergeen), penningmeester
  • Gerard Smits (onafhankelijk bestuurslid)

“Binnen de VBB is kennis aanwezig over alle onderdelen en aspecten van het groendak, beginnende bij het waterdicht maken en isoleren,” aldus Roosendaal. “In het verleden was de vereniging betrokken bij de vertaling van de FLL Richtlijnen naar de Nederlandse situatie, wat uiteindelijk leidde tot de SBR Richtlijn Daken in het Groen. De VBB heeft ook een eigen richtlijn. Deze is bedoeld als handvat en naslagwerk voor leden van de vereniging en een ieder die zich bezighoudt met communicatie over begroeide daken. Deze richtlijn is te downloaden van de verenigingswebsite.”

Roosendaal vervolgt: “Met onze diverse activiteiten op het niveau van de kwaliteit van begroeide daken lag het dus voor de hand dat een vertegenwoordiger van de VBB zitting zou nemen in de NEN-commissie Begroeide daken. De bedoeling is dat deze commissie dit jaar start met de ontwikkeling van de voornorm (NVN) Begroeide daken. De meest uiteenlopende aspecten van dit type daken zullen hierin worden opgenomen zoals de terminologie, de weerstand tegen windbelasting, brandwerendheid, de waterberging en afvoervertraging en de thermische eigenschappen.”

“Het is belangrijk dat de minimale kwaliteitseisen van begroeide daken worden vastgelegd. In de huidige markt ligt de focus teveel op prijs en je ziet dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van deze daken. Belangrijk is dat er voor de opdrachtgever, voorschrijver en gebruiker duidelijke informatie is over minimale kwaliteitseisen die voor het ontwerp, de materialen en de uitvoering van een begroeid dak gelden. Daarbij moet er voldoende ruimte overblijven om te innoveren.”

Nederland vergroenen

“Begroeide daken hebben een positief effect op de leefomgeving en kunnen worden ingezet tegen de effecten van klimaatverandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Urban Heat Island Effect, maar ook aan verdroging van de bodem en luchtvervuiling. Begroeide oppervlakken houden water vast, en dat heeft weer een positieve invloed op de temperatuur en luchtvochtigheid. Een volgende opgave dient zich aan en dat is de focus op het vertraagd afvoeren van water, bijvoorbeeld meer dan 30-50 liter in 12 tot 24 uur per m². Zodoende kan ‘blauwgroen’ een bijdrage leveren aan het afzwakken van de negatieve effecten van de klimaatverandering.”

Roosendaal stelt zich dan ook met zijn activiteiten ten doel Nederland te vergroenen. “Naast welvaart moet gewerkt worden aan welzijn, en daar maakt een goede, groene leefomgeving onlosmakelijk deel van uit. Met groen wordt een natuurlijke omgeving gecreëerd, wat positieve effecten heeft op o.a. het welbevinden van mens en dier, de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Dat kan men realiseren door het dak of de gevel te begroeien, maar net zo goed kan het gebied direct rondom, in en onder het gebouw meer worden ingezet voor groen, water en bijvoorbeeld te netwerken. Even gechargeerd, als in elke tuin in Nederland een boom wordt geplant, zal dat een enorm positief effect hebben op de kwaliteit van de woonomgeving en de waterhuishouding. De VBB speelt hier een actieve rol in en een van de doelstellingen van de vereniging is dan ook om deze activiteiten rondom en op een bouwwerk verder uit te breiden, o.a. door voorlichting en de samenwerking te zoeken met andere vergroeningspartijen. Ook het ledenbestand kan in die zin verder worden uitgebreid.”

Roosendaal verwacht dat VBB op deze manier een bijdrage kan blijven leveren aan een verdere ontwikkeling van een kwalitatieve markt voor het groen in al zijn verschijningsvormen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam