Roofs 2013-06-14 Marktomvang hellende daken groeit pas weer in 2015

De totale marktomvang van hellend dak in de nieuwbouw is in 2012 uitgekomen op iets meer dan 2,8 miljoen m². Hiermee is de marktomvang voor hellende daken met 20% gedaald ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit de BouwKennis Marketing Score Card Marktomvang. Een analyse door Jacco Ridderhof van BouwKennis.

Jacco Ridderhof, BouwKennis

De dalende nieuwbouwproductie speelt de afzet voor hellende daken duidelijk parten. Dit geldt voor zowel de utiliteitsbouwmarkt als de woningbouwmarkt. Laatstgenoemde is nog altijd de grootste afzetmarkt voor hellende daken maar bevindt zich ook de komende jaren op een laag productieniveau. Iets wat uiteraard ook geldt voor een belangrijke afzetmarkt: de rijtjeswoning.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de marktomvang voor het hellende dak, oftewel dakelementen, kappen en pannen. Het gaat hierbij om de marktomvang die gebaseerd is op het werk van professionele verwerkers. De werkzaamheden die professionals in hun eigen tijd uitvoeren (grijze/zwarte circuit) en de werkzaamheden die particulieren zelf uitvoeren of uitbesteden aan bekenden zijn niet in deze omvang meegenomen. Ook de toegepaste hoeveelheid materiaal voor garages en bergingen en schuren en stallen is niet meegenomen.

Aantal m² daalt


Voor 2012 gaat BouwKennis uit van een totale marktomvang voor hellende daken van 2,84 miljoen m² op de nieuwbouwmarkt. In 2011 bedroeg het aantal m² voor hellend dak op de nieuwbouwmarkt voor woning- en utiliteitsbouw iets minder dan 3,57 miljoen m². In 2012 is er dus sprake van een daling van 20%. Zowel de potentiële afzetmarkt in de woningnieuwbouw als de utiliteitsnieuwbouw daalde. In de utiliteitsnieuwbouw daalde de marktomvang voor de derde maal op rij na het relatief goede jaar 2009. De afzetmarkt van hellende daken op de woningnieuwbouwmarkt daalde voor het vierde jaar op rij.

Invloed dalende woningnieuwbouwproductie


De woningnieuwbouwproductie is uiteraard bepalend voor de afzetmarkt van hellende daken voor nieuwbouw. De dalende afzetmarkt voor hellende daken hangt dan ook sterk samen met de problemen op de woningmarkt en de daaruit voortvloeiende dalende vergunningverlening en productie.

Het potentieel aantal nieuw te bouwen woningen ligt op de korte termijn vast door het aantal verleende vergunningen. De vraaguitval op de woningmarkt en het slechte economische klimaat van de afgelopen jaren hebben het mes gezet in het aantal aangevraagde woningbouwvergunningen.
In 2012 werd voor 37.370 nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, een naoorlogs dieptepunt. De vergunningverlening is tussen 2008 en 2012 in aantallen met 57% gedaald en in euro’s reëel met circa 62%. De hardere daling in euro’s komt door de verhoudingsgewijze stijging van het aandeel huurwoningen op de totale vergunningverlening.

In 2012 zijn naar schatting 48.000 woningen gereedgemeld met een totale productiewaarde van circa € 9,6 miljard (prijzen 2011, niveau Nationale Rekeningen). In 2011 werden er 57.703 woningen gereedgemeld.

Woningnieuwbouw tot en met 2015


De prognoses worden berekend aan de hand van o.a. de verwachte economische groei, consumentenvertrouwen, verleende vergunningen, doorlooptijd, demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens komt BouwKennis tot de volgende prognose. Ook in 2013 en 2014 zal het aantal gereedmeldingen nog dalen. In 2014 wordt een dieptepunt bereikt op 41.000 woningen met een productiewaarde van ruim € 8 miljard (prijzen 2011, niveau Nationale Rekeningen). Na dit dieptepunt zal de woningnieuwbouw in 2015 weer zijn weg omhoog vinden.

Gereedmeldingen woningen 2006 t/m 2015 (aantallen)

 

 

Gereed

2006

72.382

2007

80.193

2008

78.882

2009**

74.000

2010**

64.000

2011

57.703

2012***

48.000

2013*

42.000

2014*

41.000

2015*

45.000

Bron: CBS StatLine (Voortgangsstatistiek)/BouwKennis, maart 2013
*Prognose
** Herberekening BouwKennis

***Schatting BouwKennis

Rijtjeswoningen belangrijke afzetmarkt


Voor de markt van hellende daken is het interessant om te kijken in welk type woning de grootste potentiële afzetmarkt ligt. De rijtjeswoning is van oudsher een belangrijke afzetmarkt voor hellende daken. In 2012 werd 30% van de vierkante meters op de totale nieuwbouwmarkt voor hellende daken afgezet op rijtjeswoningen.

Ook in de gereedmeldingen per jaar heeft de rijtjeswoning een groot aandeel. In 2012 blijft dit aandeel vrijwel gelijk. Dat neemt niet weg dat er dat jaar 17.400 ruitjeshuizen werden geproduceerd tegen 21.177 in 2011.

In 2013 wordt in lijn met de totale woningnieuwbouwproductie wederom een sterke daling verwacht van het aantal rijtjeshuizen. 2014 noteert een lichte daling en in 2015 kijkt de rijtjeswoning, net als de totale nieuwbouwmarkt, weer iets omhoog. Vanaf 2013 laat de rijtjeswoning ook een daling in aandeel zien. Dit heeft vooral te maken met oplopend aandeel van gereedmeldingen van huurwoningen waardoor het aandeel meergezinswoningen in de productie toeneemt. Dit is een negatieve ontwikkeling voor de afzet van hellende daken omdat de toepassing van hellend dak op meergezinswoningen minimaal is.

Gereedmeldingen 2006 t/m 2014 naar soort woning (aantallen)

 

Totaal

 

In %

aantallen

 

 

 

Egz

 

Mgz

 

Egz

 

Mgz

 

 

vrijst.

2-o-1 kap

rijtjes

 

vrijst.

2-o-1 kap

rijtjes

 

2006

72.382

16,3%

11,7%

37,0%

35,0%

11.769

8.440

26.810

25.363

2007

80.193

14,9%

10,9%

35,8%

38,3%

11.957

8.749

28.747

30.740

2008

78.885

14,1%

10,3%

36,5%

39,0%

11.146

8.157

28.809

30.773

2009**

75.000

12,7%

9,9%

35,6%

41,8%

9.510

7.433

26.722

31.336

2010**

64.000

12,3%

8,3%

33,5%

45,9%

7.846

5.318

21.448

29.387

2011

57.703

12,0%

9,5%

36,7%

41,8%

6.924

5.482

21.177

24.121

2012***

48.000

11,0%

9,0%

36,3%

43,8%

5.300

4.300

17.400

21.000

2013*

42.000

10,0%

9,0%

33,3%

47,6%

4.200

3.800

14.000

20.000

2014*

41.000

10,0%

9,0%

32,2%

48,8%

4.100

3.700

13.200

20.000

2015*

45.000

9,6%

9,3%

33,3%

47,8%

4.300

4.200

15.000

21.500

Bron: BouwKennis, maart 2013
*Prognose
** Herberekening BouwKennis
***Schatting BouwKennis

Vanaf 2015
De dalende woningnieuwbouwproductie speelt de afzet van hellende daken de komende jaren parten. Op de korte termijn zullen problemen aan zowel de vraag- als aanbodzijde een drukkende rol op de woningbouwmarkt blijven spelen. Dit heeft, zoals gezegd, een laag aantal gereedmeldingen tot gevolg.

Op de lange termijn (2012-2020) zullen de woningbouw en de huishoudensgroei van cumulatief 50.000 huishoudens elkaar echter niet ver kunnen ontlopen. Daarbij komt dat een aanzienlijk aantal huishoudens dat graag wilde verhuizen hun plannen niet ten uitvoer heeft gebracht. Dit zorgt naar verwachting in de periode 2015 tot en met 2018 voor een inhaalproductie waarbij de piek in 2018 ligt met 63.500 gereedmeldingen.

Na de inhaalproductie tussen 2015 en 2018 zal de woningnieuwbouw weer terugvallen tot een niveau dat rond de jaarlijkse huishoudensgroei ligt. Er zal dan structureel per saldo circa 50.000 woningen aan de voorraad toegevoegd worden. De nieuwbouwproductie zal iets hoger uitvallen dan 50.000, omdat er ook nog gecompenseerd moet worden voor gesloopte woningen. 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam