Roofs 2012-09-12 Dakdekkers pessimistisch gestemd over zowel omzet als resultaat

Uit het recent verschenen Marketingrapport Dakenbranche 2012 van Van Es Marketing Services blijkt dat dakdekkerbedrijven pessimistisch gestemd zijn over de omzet- en resultaatontwikkeling. De dakenbranche is meer dan ooit een prijsvechtermarkt geworden. Marktkansen zijn voornamelijk te vinden op het gebied van duurzaamheid en renovatie.

Han van Es, Van Es Marketing Services

In het onderzoeksrapport wordt onderscheid gemaakt tussen drie marktsegmenten, te weten dakdekkerbedrijven platte daken, hellende daken en rietdekkers. Het rapport biedt een actueel overzicht van het inkoopgedrag, de toeleveranciers, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de dakenbranche in Nederland.

De dakenbranche

Binnen de dakenbranche zijn drie hoofdactiviteiten te onderscheiden en heeft ruim 80% van de bedrijven zich in een van deze activiteiten gespecialiseerd. Het aantal economisch actieve dakdekkerbedrijven is na jaren van sterke groei sinds 2009 met 10% afgenomen. De belangrijkste oorzaak voor deze abrupte kentering is de Kredietcrisis. De krap 2.400 dakdekkerbedrijven zijn in te delen naar hoofdactiviteit. 75% richt zich op platte daken, 11% op hellende daken en 14% van de ondernemingen betreft rietdekkers. De totale brancheomzet in het jaar 2010 bedroeg volgens het CBS bijna 1,3 miljard euro, 33 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Met een omzetaandeel van tweederde van de totale brancheomzet speelt de bitumineuze dakbedekking duidelijk nog steeds de hoofdrol.

Omzetontwikkeling

Als gevolg van de economische tegenwind neemt het omzetaandeel van zakelijke opdrachtgevers af. Bedroeg het omzetaandeel van zakelijke opdrachtgevers in het jaar 2009 nog 61%; dit jaar omvat de zakelijke markt nog maar 51% van de omzet van een dakdekkerbedrijf. Rietdekkerbedrijven zijn het sterkst vertegenwoordigd in de particuliere markt en behalen daar 80% van hun omzet. Het is dan ook geen verrassing dat rietdekkerbedrijven het binnen de dakenbranche relatief goed doen.

Dat de omzet in de zakelijke markt sterker terugloopt dan in de particuliere markt blijkt uit de ontwikkeling van de gemiddelde omzetsamenstelling over de afgelopen jaren. 27% van de omzet wordt gerealiseerd met het uitvoeren van werkzaamheden aan utiliteitsgebouwen. Dit is een daling van 9% ten opzichte van 2009 en 14% ten opzichte van 2007. Het omzetaandeel van de renovatiemarkt is ten opzichte van het jaar 2009 met 10% toegenomen.

Dit jaar verwacht 46% van de dakdekkerbedrijven een omzetdaling ten opzichte van het jaar 2011. De dakdekkerbedrijven die zich primair richten op werkzaamheden aan platte daken (bitumen, kunststof) zijn het meest pessimistisch over de omzetontwikkeling. Van hen verwacht 54% een omzetdaling in 2012. Rietdekkers lijken nog het minste last te hebben van de crisis; slechts 21% voorziet een omzetdaling en 31% verwacht een toename van de omzet in 2012.

Leveranciers en inkoopkanalen

Bij de keuze van een leverancier voor dakmaterialen wordt de prijs steeds belangrijker. Als gevolg van de crisis en de toegenomen prijsconcurrentie besteedt maar liefst 76% van de dakdekkers meer aandacht aan de inkoopprijzen.

Het onderzoeksrapport toont ranglijsten van de belangrijkste leveranciers in de dakenbranche van dakmateriaal en gereedschap en machines. Voor dakmateriaal komt Aabo Trading als belangrijkste leverancier uit de bus, gevolgd door Delbouw, Kelders, Nebiprofa, Canam Sales, Altena, Vlutters en Van Neerbos.

In het onderzoek is tevens de klantrelatie onderzocht van de dakdekkerbedrijven met tien vooraanstaande leveranciers. De top vier onder de dakdekkerbedrijven platte daken bestaat uit Vlutters, Zinkunie, Nebiprofa en Kelders. Bij de dakdekkers hellende daken betreft het Imabo, Vlutters, Zinkunie en Delbouw. Te Koppele en Van Rees zijn op afstand de belangrijkste leveranciers onder de rietdekkers. Delbouw en Van Rees hebben de sterkste klantbinding; een aanzienlijk deel van de klanten ziet deze leveranciers als hoofdleverancier.

Via welke inkoopkanalen betrekken de dakdekkerbedrijven hun materiaal en materieel? De groothandel vertegenwoordigt 63% van de inkoopwaarde, gevolgd door de fabrikant met 13%.

Ten opzichte van de onderzoeksresultaten van 2009 heeft de groothandel 5% inkoopaandeel gewonnen. Het inkoopaandeel van fabrikanten en inkooporganisaties is afgenomen. Opvallend is de geleidelijke toename van het inkoopaandeel dat bij bouwmarkten wordt gekocht. In het jaar 2003 werd slechts 2% van de inkoopwaarde bij bouwmarkten besteed. Dit aandeel is geleidelijk aan over de afgelopen jaren toegenomen tot 6%. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat de opdrachten de afgelopen jaren kleiner van omvang zijn geworden, waardoor het aandeel ’de vergeten boodschap’ in de totale inkoopwaarde is toegenomen. Daarnaast speelt de prijs een steeds belangrijkere rol, ten koste van de kwaliteit. De tendens dat er vaker en meer bij bouwmarkten wordt ingekocht wordt ook in de meeste andere segmenten in de bouwnijverheid geconstateerd.

Ontwikkelingen en trends

De belangrijkste ontwikkelingen in de dakenbranche zijn terug te voeren op duurzaam bouwen en energiewinning en –besparing. Zo zien veel dakdekkers kansen op het gebied van duurzaam bouwen, duurzaamheid, zonnepanelen en zonne-energie, groendaken, energiedaken, energiebesparende maatregelen en dakisolatie. Daarnaast is het een overlevingsmarkt met veel concurrentie waardoor de prijzen en marges onder druk staan. Opdrachtgevers zijn sterker dan voorheen gefocust op de prijs en men vraagt meer offertes aan voordat men met een dakdekker in zee gaat. Dit resulteert in meer offertewerk voor de dakdekkers, waarbij de scoringskans beduidend lager ligt. Potentiële opdrachtgevers beoordelen offertes meer en meer op de prijs waarbij de kwaliteit van ondergeschikt belang lijkt te zijn. Mede door de terugval van nieuwbouw krijgt een dakdekker minder en kleinere opdrachten. Men constateert dan ook een kleiner wordende werkvoorraad. Door toetreding van grote nieuwbouwbedrijven op de renovatie- en onderhoudsmarkt als gevolg van de krimp in de nieuwbouw hanteren deze ondernemingen veelal prijzen onder de markt om het personeel aan het werk te houden. 42% van de dakdekkers verwacht als gevolg van de crisis een afname van het aantal nieuwe klanten. Ook de investeringsbereidheid in de onderneming, het aantal bestaande klanten en de omvang van het personeelsbestand gaan gebukt onder de huidige crisis. Tevens wordt er een verschuiving van de markt naar renovatie geconstateerd. Men voorziet een forse daling in zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw.

Het volledige Marketingrapport Dakenbranche 2012 is te bestellen bij Van Es Marketing Services.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam