Roofs 2011-09-21 Veiligheid verplicht opnemen in het ontwerp

Vanaf 1 januari 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht en vanaf die datum maakt dus ook het toetsingskader ‘Veilig onderhoud aan gebouwen’ deel uit van de bouwregelgeving. Daarmee is het verplicht veiligheid geïntegreerd op te nemen in het ontwerp. Tijdens een conferentie ‘Bronaanpak valgevaar’ zal worden gediscussieerd over de invulling hiervan.

De verandering houdt in dat vanaf 1 januari 2012 de ontwerper volgens de bouwregelgeving verplicht is ervoor te zorgen dat er veilig onderhoud kan worden gepleegd aan de schil van het gebouw. Vanaf dat moment zal door Bouw en Woningtoezicht bij de verlening van de omgevingsvergunning (voorheen de bouwvergunning) worden nagegaan of hier aantoonbaar rekening mee is gehouden.

Adri Frijters van Arbouw vertelt: “De ontwerper dient dus, rekening houdend met de Arbeidshygiënische Strategie (AHS) veiligheidsvoorzieningen in het ontwerp op te nemen. AHS wil zeggen dat het gevaar allereerst bij de bron moet worden aangepakt: De tweede optie is het aanbrengen van collectieve beschermingsmaatregelen. Als laatste optie kan gedacht worden aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Deze hebben niet de voorkeur omdat ze alleen de schade beperken als het ongeval plaatsvindt. Bovendien werkt het aanbrengen van permanente randbeveiliging kostenbesparend t.o.v. PBM’s.”

De relevante verantwoordelijkheden veranderen overigens niet. Volgens de Arbowet is elke werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van hen die onder zijn gezag werken. De gebouweigenaar heeft de verplichting dat hij een veilig te onderhouden gebouw heeft, of laat bouwen. Frijters: “Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoort ook het zorgen voor een verantwoorde werkplek van medewerkers.”

Het toetsingskader van het Ministerie van SZW is ontwikkeld in samenwerking met het Platform preventie Valgevaar dat gefaciliteerd wordt door het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten). Hier zijn alle betrokken branches in verenigd, bij de ontwikkeling van het document is uitgegaan van de respectievelijke arbocatalogi. Verder is expertise ingebracht door o.a. Arbouw, SBD, BNA en de TU Delft. In het toetsingskader is de huidige stand van techniek beschreven en staat aangegeven in welke volgorde de maatregelen dienen te worden genomen; ook zijn er een aantal bouwdelen beschreven die tot problemen (kunnen) leiden, zoals het atrium, het trappenhuis, het hellende dak, het platte dak, het glazen dak, etc. Tijdens de bijeenkomst zal hier nader op in worden gegaan.

Frijters vertelt dat tijdens de bijeenkomst tevens het Basisdocument zal worden gepresenteerd waarin nagenoeg alle informatie is vastgelegd, aan de hand waarvan de verschillende branches invulling kunnen gaan geven aan de nieuwe regelgeving. “Er wordt door TU Delft (contactpersoon Jan de Kreij) opleidingsmodules ontwikkeld voor het reguliere HBO en de technische universiteiten. Hiermee kan de beschikbare kennis worden aangewend om eenduidige scholing (en nascholing) op te zetten en te borgen ten behoeve van ontwerpers, gebouweigenaren/beheerders en medewerkers van Bouw en Woningtoezicht. Bij het aanpassen van bestaande situaties en nieuwe plannen kan het adviserend onderhouds- en aannemingsbedrijf in de dakenbranche een belangrijke rol vervullen. De A-bladen voor respectievelijk de platte en de hellende dakenbranche sommen voorzieningen op die kunnen worden ingepast in de ontwerpen.”

De conferentie ‘Bronaanpak Valgevaar’ vindt plaats op 26 oktober 2011 in de Evenementenhal te Gorinchem. Aanmelden kan via www.veiligopdehoogte.nl

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam