Roofs 2010-11-38 Nieuwslijn

AGENDA

17-22 januari 2011: BAU 2011. New Munich Trade Fair Centre te München (D). Info: www.bau-muenchen.com
27-29 januari 2011: Intersolution Vakbeurs voor zone-energie. Flanders Expo te Gent (B). Info: www.flandersexpo.be.
7-12 februari 2011: Internationale Bouwbeurs 2011. Jaarbeurs te Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl
27-28 mei 2011: International Passive House Conference. Congress te Innsbruck (AU). Info: www.passivhaustagung.de

Rectificatie
In het bericht over de Hertalan bestekservice voor EPDM daksystemen, Nieuwslijn Roofs november 2010, wordt in de eerste zin abusievelijk gesproken van een ‘bestelservice’. Dit moet natuurlijk ‘bestekservice’ zijn.

Kingspan neemt Unidek en EcoTherm over
Onlangs is bekendgemaakt dat Kingspan Group Plc op korte termijn CRH Insulation Europe, waar EcoTherm en Unidek deel van uitmaken, gaat overnemen. Afhankelijk van de noodzakelijke statutaire procedures (zoals o.a. de toetsing door de mededingingsautoriteiten in de verschillende landen) zal de feitelijke overname naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal 2011. Beide ondernemingen zullen als zelfstandig bedrijf met het bestaande management binnen Kingspan blijven opereren.

Kingspan is een aan de Ierse en Londense beurs genoteerde multinational met een sterke focus op duurzame bouwoplossingen.
Gezien het groeiende maatschappelijke bewustzijn dat isoleren een belangrijke bijdrage levert aan de noodzakelijke energiebesparing is Kingspan ervan overtuigd dat de isolatiemarkt uitstekende toekomstperspectieven biedt.

Door de overname krijgen Unidek en EcoTherm de mogelijkheid verder te investeren in innovatieve isolatieconcepten met een grote toegevoegde waarde op het gebied van energiebesparing en –opwekking.

Reacties artikel “CE-markering verplicht voor Geotextielen’
Onlangs circuleerde in de markt een interview van Christian Brensing met Vicente Leoz Argüelles, hoofd van unit I-5 European Commission DG Enterprise & Industry. In dit interview komt Argüelles terug op het eerdere standpunt van de Europese Commissie dat CE-markering op groendakmaterialen voorlopig niet verplicht is (zie Roofs 6-2010). Het volledige artikel is te downloaden op www.dakweb.nl. Roofs 2010-11 pagina 40

ZinCo Benelux reageert middels een persverklaring:

“Het bevreemdt ZinCo dat dit artikel is opgesteld terwijl de discussie met de betrokken personen nog via officiële wegen gevoerd wordt. Vooral het feit dat er opvattingen in dit persbericht/artikel staan die totaal anders zijn dan de opvattingen van de EU van een jaar geleden, bevreemdt ons.

Vooropgesteld laat ZinCo weten absoluut geen principiële bezwaren te hebben tegen een CE-markering, zolang het gaat om een geharmoniseerde technische specificatie zoals genoemd in de Europese Bouwrichtlijn, die direct van toepassing is op het betreffende product en de daarbij behorende materialen. Voor de betreffende NEN-EN 13252 mbt “kits” voor daktuinen is dit niet het geval.  Er is althans geen toetsbaar, transparant en zinvol beeld welke de kwaliteit van de producten/materialen voor de complete daktuinopbouw in samenhang met de te verwachte levensduur vastlegt, zoals voor de CE markering vereist wordt.

Wij pleiten al jaren, ook internationaal, voor volledige normen die daadwerkelijk zijn toegespitst op de functie daktuinsystemen. Overigens is ZinCo's zgn. ETA- procedure (European Technical Approval) inmiddels in behandeling genomen. Het betreft een procedure waarmee ZinCo een geharmoniseerde technische specificatie (CE markering) voor haar daktuinsysteem (“kit”) introduceert die afnemers op juiste wijze en volledig informeert. ZinCo levert op dat vlak momenteel substantiële investeringen.”

Optigroen sluit zich bij monde van Henk Vlijm bij bovenstaande mening aan: “Optigroen is een voorstander van een certificering zoals CE maar dan wel op het moment dat er juiste testen voor zijn. Wij hebben CE op de producten waarop dit van toepassing is maar vinden dat er meer duidelijkheid mag komen.”

Activiteiten Comlo-Nederland stopgezet
Wegens ziekte van directeur-eigenaar Dirk Pijlman zijn de activiteiten van Comlo-Nederland per 1 december 2010 stopgezet. Voor het personeel is een goede oplossing gevonden. Langs deze weg wil Dirk Pijlman alle relaties, (oud)collega’s, opdrachtgevers en leveranciers hartelijk bedanken voor de jarenlange prettige samenwerking. Hij wenst iedereen alle geluk, gezondheid en goede zaken toe.

Aanscherping Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken
Op basis van de resultaten van het onderzoek van TNO Bouw en Ondergrond, dat 23 november 2010 is gepresenteerd, hebben Dumebo DWS en MDG de Kwaliteitsrichtlijn aangepast. Deze aanscherping was noodzakelijk om in de toekomst te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit, dat de gebruiksreferentieperiode voor niet-industriële gebouwen heeft opgehoogd van 15 naar 50 jaar.

Door Bouw- en Woningtoezicht in Almere is aan de brancheverenigingen Dumebo DWS en MDG de vraag gesteld om de constructieve veiligheid van metalen gevels en daken te onderbouwen. Voor industriële gebouwen hanteert het Bouwbesluit een referentieperiode van 15 jaar. Dit naar aanleiding van onduidelijkheid rondom het begrip gebruiksreferentieperiode voor gebouwen binnen het Bouwbesluit. Voor alle overige gebouwen geldt hierbij een termijn van 50 jaar, waarbij de constructieve veiligheid gewaarborgd dient te zijn.

Dumebo DWS en MDG hebben om hierop een feitelijk onderbouwd antwoord te geven gezamenlijk aan TNO Bouw en Ondergrond de opdracht verstrekt om over de periode van 50 jaar de constructieve veiligheid van stalen gevelconstructies te beoordelen. Door de co-onderzoekers BDA te Gorinchem en Kettlitz Dak- en Gevel Advies te Den Haag is uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar corrosieontwikkeling bij metaalbouwprojecten met een levensduur variërend tussen de 16 en 36 jaar oud.

In overleg hebben de technische commissies van Dumebo DWS en MDG de gezamenlijke Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken aangepast op de conclusies en aanbevelingen van het TNO-rapport.

Voorts hebben de lidbedrijven van Dumebo DWS, de uiteindelijke verwerkers van metaalbouwproducten, besloten om de binnen de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken opgenomen voorschriften als uitgangspunt te nemen voor haar officiële Keurmerk Dumebo DWS. Kernpunt hierbij is dat de binnen de Kwaliteitsrichtlijn beschreven kwaliteit door middel van onafhankelijke projectkeuringen wordt getoetst aan de uiteindelijk op de bouwplaats gerealiseerde kwaliteit.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam