Roofs 2010-01-64 Nieuwslijn

AGENDA

27-29 januari 2010: Dak Event 2010. Evenementenhal Gorinchem. Info: www.dakevent.nl.

27-29 januari 2010: Greenbuild. Ahoy’ Rotterdam. Info: www.greenbuild.nl.

1-5 februari 2010: VSK 2010. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.vsk.nl

24-27 februari 2010: Dach+Holz 2010. Messe Keulen. Info: www.dach-holz.de

28-29 mei 2010: 14th International Passive House Conference. Congress Center Dresden (D). Info:  www.passivhaustagung.de

INGEZONDEN BRIEF

Kingspan distantieert zich van de aantijgingen van Rockwool en juicht de opmerkingen toe om te communiceren op basis van feiten.

De paneelsystemen van Kingspan zijn fabrieksmatig volgeschuimd met PIR hardschuim-isolatie dat brandwerend gemodificeerd is. De sandwichpanelen worden moeiteloos geclassificeerd in Eurobrandklasse B-s2-d0. Ondertussen zijn enkele paneelsystemen getest op een lager rookgetal en vallen deze in Eurobrandklasse B-s1-d0. Ongeacht de gekozen isolatiesoort, steenwol of PIR, ontstaan soms echter als gevolg van bouwfouten brandonveilige gebouwen waarvan de opdrachtgever cq gebouw-eigenaar niet op de hoogte is.

Kingspan Duurzame Bouwsystemen heeft samen met Efectis Nederland de Verklaring Brandveilige Gevel ontwikkeld. Op basis van deze vrijwillige methode controleert Efectis alle relevante aspecten voorafgaand, tijdens en na realisatie van het bouwproces. Na lancering van deze oplossing voor een brandveilige gevel, ligt het in de verwachting dat de Verklaring Brandveilig Dak en de Verklaring Brandveilig Gebouw het daglicht zien. Ook zijn wij met diverse andere initiatieven zeer actief op het gebied van brandveiligheid, want bij ons prevaleert ‘oprechte’ brandveiligheid boven het commerciële belang.

Voor de volledige reactie van Frank Donkers kunt u terecht op www.dakweb.nl. Bij de edities van Roofs vindt u de reactie in het januarinummer onder de titel ‘Kingspan schudt Rockwool de hand’.

Frank Donkers, Kingspan Duurzame Bouwsystemen

Rectificatie Roofs november 2009

In Roofs van november 2009 is een artikel van Frank Donkers van Kingspan opgenomen, waarin wordt gereageerd op een artikel over het brandsymposium van Rockwool. Op pagina 11 werd gesteld dat “zich grote branden hebben voorgedaan waarin kunststof isolatieschuimen een rol hebben gespeeld. In vrijwel alle –zo niet alle gevallen betrof dit EPS hardschuimisolatie”. Deze uitspraak wordt betreurd omdat de suggestie wordt gewekt dat er een oorzakelijk verband zou bestaan tussen het ontstaan c.q. de ontwikkeling van brand en het toepassen van EPS. Bij het ontbreken van gedegen, onafhankelijk onderzoek en transparante rapportage is deze mededeling suggestief, nodeloos grievend en misleidend voor EPS. Deze zinsnede dient daarom geheel uit genoemd artikel verwijderd te worden. 

Rectificatie

In de Kerstgroet, zoals deze gepubliceerd werd in ons decembernummer, zijn een aantal storende fouten geslopen.

  • Van Artilan werd per abuis het verkeerde logo geplaatst.
  • De Franq Nederland is gevestigd in Rijn, maar in Rijen.
  • Van Dakned werd per abuis een foutief telefoon- en faxnummer vermeld.
  •  

Hierbij worden de advertenties met de juiste gegevens geplaatst.

 

Klacht NVPU ongegrond verklaard

Op 30 juni 2009 diende de Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuimfabrikanten (NVPU) een klacht in bij de Reclame Code Commissie. De klacht had betrekking op het brandseminar van Rockwool ‘Brandveiligheid, de feiten zwart op wit’ en op de brochure ‘Brandveiligheid zonder kunstgrepen’. Tijdens dit seminar deelden Rockwool en diverse andere sprekers informatie over de verschillen in brandgedrag van isolatiematerialen, zoals deze in de dagelijkse bouwpraktijk worden toegepast. Ook in de brochure wordt daarop ingegaan. De NVPU stelde zich in deze klachtprocedure op het standpunt dat het brandgedrag van het isolatiemateriaal niet relevant zou zijn en dat steenwolisolatie ten onrechte als onbrandbaar zou worden voorgesteld. In haar uitspraak oordeelde de Reclame Code Commissie dat de klacht van de NVPU ongegrond is. De NVPU heeft géén beroep aangetekend tegen de uitspraak.

PERSONALIA

Dumebo DWS

Na 9 jaar voorzitterschap van de branchevereniging Dumebo DWS heeft in de laatste algemene ledenvergadering november j.l. de heer Dick Chargois zijn voorzitterschap beëindigd. Tijdens de vergadering is hem door de heer M. van Straalen, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, op voordracht van het bestuur het erelidmaatschap verleend en is hem de daarbij behorende dasspeld opgespeld.

Nebiprofa

Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest in de dakenbranche bij VEBIDAK, Nebiprofa en IKO Europe, maar toch voornamelijk bij Aliso, gaat Ruud van Scheijndel zich vanaf 1 januari 2010 voluit richten op zijn uitdagende privé activiteiten. Op donderdag 17 december werd op passende wijze afscheid genomen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd hij tijdens een feestelijke receptie in hotel Princeville te Breda in het zonnetje gezet.

VEBIDAK

Per 1 november 2009 heeft de heer de Leeuw wegens persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden voor VEBIDAK beëindigd. VEBIDAK verliest in hem een plezierige en integere medewerker.

Hypertectum: vloeibare dakbedekking

Hypertectum wordt geleverd door ETS Nederland en is een vloeibare dakbedekking zonder vezels of kunststof versterkende matten en zonder naden. Het kan aangebracht worden op horizontale en verticale vlakken. Vanwege de uitstekende hechtingseigenschappen zijn aansluitingen op doorvoeren, dakkapellen, opstaande randen en andere onderbrekingen geen probleem.

Het is een één-componentig systeem, heeft geen naden, lasnaden of combinaties met andere materialen nodig; een zeer hoge treksterkte en een elasticiteit van 400 tot 600 %. De scheurweerstand is hoog en door de goede hechting op diverse materialen wordt een waterdichte aansluiting bereikt. Het materiaal is dampopen en is bestand tegen temperaturen van – 40 tot + 80 °C met een piek van 200 °C. Het heeft een goede chemische resistentie
en is aanbrengen met borstel, rol of aires spuiten. Het product is toepasbaar in de renovatie van bestaande daken, bij het oplossen van lekkages, op complexe daken en als ondergrond voor vegetatiedaken.

Unidek PasDak voorkomt faalkosten

Het Unidek PasDak is een pasklaar antwoord op de vraag naar beter en sneller bouwen met minder financiële risico’s. In het concept wordt de gehele kap op de bouwlocatie ingemeten met behulp van geavanceerde digitale apparatuur. Daarna worden alle dakelementen op maat gemaakt en gecodeerd aan de hand van het legplan. Vervolgens wordt het dak als compleet bouwpakket, voorzien van een overzichtelijk legplan, op de bouwlocatie afgeleverd. Door deze werkwijze past het dak bij oplevering gegarandeerd en zijn faalkosten uitgesloten. Bovendien kan 50% op de montage- en kraankosten worden bespaard.

Extensieve dakbegroening onder de Wédéflex verzekerde dakgarantie

Als enige in Nederland kan Wédéflex vanaf nu ook extensieve dakbegroening onder de Wédéflex verzekerde garantie brengen. Onlangs is hierover overeenstemming bereikt met de verzekeringsmaatschappij HDI Gerling. De verzekerde dakgarantie dekt in geval van lekkage de herstelkosten aan de dakbedekking, inclusief verwerking van de dakbaan.  Om in aanmerking te komen voor de Wédéflex verzekerde dakgarantie moet de dakbegroening voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Het is een totaal Wédéflex dakbedekkingsysteem conform het KOMO attest K7050, voorzien van een Wédéflex D4 No Roots toplaag.
  • Dakvlakcompartimentering op maximaal 200 m² naar de (bitumineuze) dampremmende laag.
  • Er is een markering van de compartimentering op de dakrand.
  • De uitvoering wordt verricht door Binder bv of Copijn Utrecht bv.

Met foto

Nebiprofa vernieuwt bestekservice

Nebiprofa heeft een compleet nieuwe bestekservice gelanceerd. In deze bestekservice met haar duidelijke lay-out is de architect in staat de meest voorkomende dakbedekkingsconstructies te selecteren en zo in staat hoofdstuk 33 compleet te schrijven. Naast de traditionele daken heeft Nebiprofa ook duurzame dakconcepten hierin verwerkt zoals energie- en groendaken.

Het uitgangspunt van deze bestekservice is dat de gebruiker een totaalsysteem kan kiezen in
plaats van product georiënteerd zijn bestek op te bouwen. Gebruikers van de bestekservice kunnen op deze manier hun bestektekst op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier samenstellen aan de hand van de functie van het dak. De nieuwe bestekservice is te vinden op de website van Nebiprofa.

Europese norm voor lichtstraten – EN 14963

Op 1 augustus j.l. is de nieuwe Europese norm voor lichtstraten de EN 14963 gepubliceerd. In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan lichtstraten vanaf 1 augustus 2012 moeten gaan voldoen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verkrijgen van eenduidige eisen voor lichtstraten in Nederland maar ook in Europa.

Bouwsector: Geen crash, maar gecontroleerde noodlanding

De bouw bevindt zich midden in een neerwaarts aanpassingsproces. De
komende jaren is er geen structureel herstel in de bouw te verwachten
door de geremde vraag. Hoewel de economie als geheel over het
dieptepunt heen lijkt te zijn, zal de bouwproductie als gevolg van naijleffecten
nog enige tijd krimpen. Door de ruime kredietverlening van
banken tijdens de afgelopen jaren is er in de bouw overcapaciteit
ontstaan. De bouw wordt gedwongen zich aan te passen aan een markt
met minder uitbundige financieringsmogelijkheden.

Dat staat in de Bouwprognoses 2009 – 2014, die vandaag door TNO worden
gepresenteerd. De Bouwprognoses zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van
VROM. Het jaar 2008 was nog een goed jaar voor de bouw met een toename van de
productie van 5,8%. In 2009 krimpt de bouwproductie met -6,9%. In 2010 ligt de
daling op -4,3%. In de utiliteitsbouw, die in 2008 nog stevig groeide met 13,7%, is er
in 2009 en in 2010 sprake van krimp met -1,9% resp. -6,6%. Hoewel de economie als
geheel het dieptepunt lijkt te hebben bereikt, zullen de negatieve effecten van de
kredietcrisis in de bouwsector door na-ijleffecten vooral in 2009 en 2010 terecht
komen. Daarmee is er sprake van een gecontroleerde noodlanding.

Terugval in nieuwbouwwoningen

In de Bouwprognoses 2009 – 2014 is uitgegaan van een achteruitgang van de
Nederlandse economie in 2009 met 4,5% en 0% groei in 2010. In dit scenario (hoog)
valt het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen terug van 79.000 in 2008 tot circa
62.000 in 2010 en 69.000 in 2011. In een extra laag scenario komt het aantal gereed
gemelde woningen op circa 56.000 in 2011 en 2012. De daling van het aantal nieuwe
woningen komt geheel voor rekening van het koopsegment. Het aantal nieuwe
huurwoningen blijft enigszins op peil.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor de bouw staat een verlies van werkgelegenheid te wachten van
circa 40.000 á 45.000 werkzame personen over de jaren 2009 – 2011. Een deel van de
vraaguitval wordt opgevangen door migrantenarbeid en flexibele zelfstandigen zonder
personeel (zzp-er).

Recticel Insulation opnieuw beloond met het Keymark kwaliteitskeurmerk

Op donderdag 22 oktober 2009 ontving Recticel Insulation opnieuw het Keymark kwaliteitskeurmerk voor al haar isolatieproducten. Dit Keymark-label wordt toegekend op basis van een constante doorlichting en na uiterst strenge externe controles. Het keurmerk bevestigt dat Recticel Insulation kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam