Roofs 2009-03-14 Geschillencommissie voor bindende uitspraak in geschillen

Sinds 1 juli 2008 is de Geschillencommissie Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingen (BIKUDAK) operationeel. Haar instelling vloeide voort uit de inwerkingtreding, met ingang van dezelfde datum, van de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK. Deze Geschillencommissie is bevoegd tot een bindende uitspraak in geschillen tussen een lid van de brancheorganisatie VEBIDAK en zijn particuliere opdrachtgever. Directeur Cees Woortman van VEBIDAK zet de regeling uiteen.

Sinds 1 juli 2008 is de Geschillencommissie Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingen (BIKUDAK) operationeel. Haar instelling vloeide voort uit de inwerkingtreding, met ingang van dezelfde datum, van de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK. Deze Geschillencommissie is bevoegd tot een bindende uitspraak in geschillen tussen een lid van de brancheorganisatie VEBIDAK en zijn particuliere opdrachtgever. Directeur Cees Woortman van VEBIDAK zet de regeling uiteen.

 

De rechtsverhouding tussen het VEBIDAK-lid en de consument wordt beheerst door de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK. Een onderdeel van deze voorwaarden is de toepasselijkheid van de Geschillenregeling. Op grond hiervan kunnen eventuele geschillen op een snelle, goedkope en vooral ook deskundige manier worden beslecht door de Geschillencommissie. Inmiddels zijn er al meer dan 40 branches met een Geschillenregeling. Bekende voorbeelden zijn de reisbureaus en de woninginrichters. Al deze regelingen – zo ook die voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingen – worden uitgevoerd door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), gevestigd in Den Haag. “Het instellen van een Geschillencommissie wordt door de Ministeries van Economische Zaken en Justitie gestimuleerd,” vertelt Woortman. “Hiermee wordt het justitieel apparaat immers ontlast. Bovendien hoort een volwassen branche in onze visie te beschikken over een Geschillenregeling. Die biedt een laagdrempelige rechtsgang waarmee het belang van alle partijen is gediend.”

 

Consumenten
Woortman noemt het proces dat heeft geleid tot de Geschillencommissie constructief en leerzaam. De daartoe door VEBIDAK ingestelde commissie – bestaande uit Rob Bootsman (Boko Dakbedekkers), Jos Hermsen (Hermsen Dakbedekkingen) en hijzelf – heeft, bijgestaan door haar juridisch adviseur Koen Roordink (advocaat en lid van de maatschap Poelmann Van den Broek te Nijmegen), veel werk verzet om de onderliggende Algemene Consumentenvoorwaarden tot stand te brengen. “Ook de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis moesten zich immers aan de Algemene Consumentenvoorwaarden committeren. Het vroeg een langdurig onderhandelingsproces om dat te bewerkstelligen.”

De Algemene Consumentenvoorwaarden, en dus ook de rechtsgang naar de Geschillencommissie, zijn alleen van toepassing in de relatie tussen VEBIDAK-leden en particulieren (waaronder ook VvE’s). Woortman: “In de relatie met zakelijke klanten gelden andere voorwaarden. Nu zijn dat nog de bedrijfseigen voorwaarden van het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf, al zijn deze vaak wel geheel of gedeeltelijk ontleend aan een destijds door de brancheorganisatie aangereikt en inmiddels verouderd model. Sinds de jaren ’90 is vooral de rechtsbescherming van consumenten sterk toegenomen ten opzichte van de bescherming van zakelijke opdrachtgevers. Consumenten zijn immers per definitie niet ter zake kundig en hebben daarom, zo is de filosofie, meer behoefte aan wettelijke bescherming. Daarom is één set leverings- en uitvoeringsvoorwaarden voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers tegenwoordig niet meer goed denkbaar. Inmiddels werkt VEBIDAK voor het segment business-to-business aan nieuwe Algemene Zakelijke Voorwaarden. Deze zullen als aanbevolen model aan onze achterban worden verstrekt en dus, anders dan de Algemene Consumentenvoorwaarden, niet bindend zijn voor onze leden.”  

 

Commissie
Een Geschillencommissie bestaat uit drie leden, waarvan de voorzitter altijd een jurist is en de twee andere leden door de betrokken brancheorganisatie resp. consumentenorganisatie(s) worden aangewezen. In dit geval wordt dus één commissielid benoemd door VEBIDAK en één door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis gezamenlijk. Woortman: “In de praktijk zijn er – om problemen met de beschikbaarheid te voorkomen – van beide kanten overigens meer commissieleden waarvan er per zaak één wordt aangezocht. Alle commissieleden functioneren zonder last of ruggespraak. Dit zou ook niet anders gaan omdat zij sámen tot een uitspraak moeten komen. Daarnaast worden op voordracht van de brancheorganisatie enkele materiedeskundigen benoemd op wier bevindingen de commissie haar oordeel (mede) baseert. Namens VEBIDAK zullen Rob Bootsman (Boko Dakbedekkers), Peter van Hoek (Van Hoek Dakbedekkingen), Wim Kok (Daktechno) en Henk Wildschut (Wildschut Dakbedekkingen) binnen de Geschillencommissie gaan functioneren. De onderlinge verdeling van functies – commissielid of materiedeskundige? – staat nog niet vast. Het belangrijkste is echter een feit: in de beslechting van eventuele geschillen kan de beschikbare deskundigheid op het gebied van daktechniek niet ter discussie staan.”

Geschillencommissies worden bekostigd uit bijdragen van de betrokken brancheorganisatie, subsidies van de rijksoverheid en behandelingskosten per geschil. De uitspraak van een Geschillencommissie is bindend. Tegen de uitspraak staat weliswaar beroep open op de civiele rechter. Die beperkt zich dan echter tot een marginale toetsing (die beperkt blijft tot de vraag of de Geschillencommissie in redelijkheid tot de uitspraak heeft kùnnen komen) en zal de inhoudelijke weging dus niet overdoen. Een extra zekerheid voor het dakbedekkingbedrijf is dat een klacht pas in behandeling wordt genomen zodra de consument het betwiste bedrag in depot heeft gestort bij de SGC. Wordt de dakdekker in het gelijk gesteld, dan krijgt hij het hem toekomende bedrag dus rechtstreeks uitgekeerd van de SGC en hoeft hij geen bijkomende incassokosten te maken.

 

Offerte
Hoe dient de dakdekker om te gaan met de Algemene Consumentenvoorwaarden? “Allereerst moet zowel in de offerte als in de schriftelijke opdracht duidelijk worden opgenomen dat de overeenkomst wordt beheerst door de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK,” aldus Woortman. “De consument verklaart zich hiermee door het verstrekken van de opdracht akkoord. Ook dient de beoogde bestemming van het dak al in de offerte te worden vermeld. Het is van belang dat deze bestemming nauwkeurig wordt beschreven en dat de consument wordt gewezen op het risico van schade bij afwijkend gebruik, bijvoorbeeld als het dak wordt gebruikt als dakterras terwijl het uitsluitend als waterdichte laag is bestemd. Zo wordt voorkomen dat de dakdekker aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade door afwijkend gebruik van het dak. Veel geschillen ontstaan als gevolg van slechte communicatie. Daarom is het van belang dat de afspraken helder op papier staan.”

De Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK en de Geschillencommissie BIKUDAK zijn volgens Woortman belangrijke marketinginstrumenten voor de 200 lidbedrijven van de branche­vereniging. “Een en ander draagt er in belangrijke mate toe bij dat geschillen worden voorkomen en, als dat onverhoopt niet lukt, objectief en professioneel worden beslecht. Het aangesloten dakbedekkingbedrijf toont zich hiermee een serieuze en betrouwbare partner die zijn vak verstaat en, mocht er toch een verschil van inzicht ontstaan, alle medewerking verleent aan een oplossing via een onafhankelijk instituut.” Uit de ervaringsgegevens van de SGC sinds 1970 blijkt overigens dat de rechtsgang via een Geschillencommissie ook preventief werkt. Van de ingediende klachten brengt slechts iets meer dan 1/3 het tot een zitting. De rest wordt ingetrokken of in der minne geschikt.

Is dit ook de ervaring van VEBIDAK? “Daar valt nog weinig van te zeggen,” glimlacht Woortman. “Er is nog pas één klacht ingediend bij onze Geschillencommissie. Die bleek bovendien op een misverstand te berusten en is dus ingetrokken. Het wachten is nu op de tweede klager. Al zal die wellicht, gezien de professionaliteit van onze leden, nog even op zich laten wachten.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam