Roofs 2008-03-14 Hard waar het moet, zacht waar het kan

In juli start de Arbeidsinspectie met een nieuwe campagne: Project Dakwerk 2008. Men zal controleren of de dakdekkers veilig en gezond hun werk verrichten. Landelijk projectleider Jan Boer licht toe waar de controles op gericht zullen zijn en hoe de branche bij deze acties zal worden betrokken.

Het doel van de campagne is duidelijk: het verder terugdringen van het aantal ongevallen en het verzuim dat een gevolg is van ongezond werken. De campagne richt zich op alle dakwerkzaamheden en dat houdt in dat diverse branches met de acties te maken zullen hebben, zoals de hellende daken (pannen, riet en leidekkers), platte daken (bitumen en kunststof), metalen daken, en de installatiebranche (n.m. lood en zinkwerk). Nadrukkelijk worden de branches bij de campagne betrokken. Zo wordt met de branche­verenigingen afgestemd waar de controles zich in eerste instantie op zullen richten; ook Arbouw en Aboma worden bij het overleg betrokken. Om de grootst mogelijke openheid en transparantie te bereiken, communiceert men via de vakbladen met de branches over de aard van de acties.

 

Aandachtspunten
Bij het project gaat de aandacht met name uit naar de veroorzakers van verzuim en ongevallen. Gelet zal worden op de volgende punten:

  • Is de werkplek veilig (valgevaar e.d.)?
  • Zijn de arbeidsmiddelen (ladder, steiger, machines) veilig?
  • Wordt voldoende gebruik gemaakt van hulpmiddelen om de fysieke belasting binnen de perken te houden?
  • Is rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (kwarts, oplosmiddelen)?
  • Is ervoor gezorgd dat er brandveilig kan worden gewerkt?
  • Zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen op de bouwplaats aanwezig, en wordt hier in voldoende mate gebruik van gemaakt?
  • Is het arbobeleid tijdens het bouw­proces in voldoende mate verzorgd?

Boer vertelt dat er uitgegaan zal worden van het zogeheten ‘Nieuwe Inspecteren’. Dit houdt in dat gekeken zal worden naar de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, en of men de risico’s die daaraan zijn verbonden in voldoende mate heeft onderkend. Heeft men bijvoorbeeld valgevaarlijke situaties herkend, en daar voldoende maatregelen tegen genomen? Hierbij wordt gelet op de aanwezigheid van zowel technische (valbeveiligingssysteem) als organisatorische aspecten (RI&E, Plan van Aanpak).

Men onderzoekt bij ongevallen of ziektegevallen per geval de oorzaak, en zal nagaan of er bij de werkgever inderdaad sprake is van verwijtbaar gedrag. De Arbeidsinspectie zal zich hard opstellen waar dat moet, maar zacht waar het kan. De Arbeidsinspectie wil beter inspelen op de oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid, en ook beter dan tot nu toe het geval was in kaart brengen wat de oorzaak is van de gemelde ongevallen. Op deze manier hoopt men dat het werken op bouwplaatsen veiliger wordt.

Boer: “Als aan alle voorwaarden is voldaan, maar er is desondanks toch een onveilige situatie ontstaan, zullen de positieve punten in aanmerking worden genomen bij de handhaving van de Arbeidsinspectie. De inspecteur kan bijvoorbeeld besluiten om niet nog eens terug te komen voor een check. Hij vertrouwt er dan op dat het bedrijf een tekortkoming opheft. Heeft de werkgever alle benodigde maatregelen genomen, maar heeft de werknemer daar geen, of onvoldoende, gebruik van gemaakt, dan zal ook de werknemer kunnen worden beboet.”

 

Positieve branchecultuur
Voor een goed arbobeleid is volgens Boer in de eerste plaats een positieve werkgevers- en werknemerscultuur nodig. Een positieve branche­cultuur kenmerkt zich door de stimulering van innovatieve oplossingen om veilig en gezond te kunnen werken. Een branche die zich positief opstelt, beschikt over arbocatalogi en richtlijnen en zorgt er middels opleidingen, cursussen, seminars, etc. voor dat deze in de gehele branche bekend raken. Deze voorlichting wordt ook van de werkgevers verwacht. “Een professionele werkgever,” aldus Boer, “staat voor kwaliteit. Hij is dan ook lid van een branchevereniging en maakt gebruik van de laatste stand der techniek om de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier het werk uit te laten voeren. Van de werknemer wordt verwacht dat hij de veiligheidsvoorschriften opvolgt, gevaarlijke situaties meldt aan zijn werkgever en collega’s waarschuwt en corrigeert wanneer zij zich onveilig gedragen, of wanneer een gevaarlijke situatie ontstaat.”

Men hoopt met de komende campagne ‘Dakwerk 2008’ met name de minder goed georganiseerde bedrijven te bereiken en hen te bewegen een beter veiligheidsbeleid te gaan voeren. De campagne start in juli en zal lopen tot en met december.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam