Roofs 2007-11-13 Invoering NEN 6050 kwestie van tijd

De afgelopen editie van de Nationale Dakendag was de tiende, maar daar werd nauwelijks bij stilgestaan. De dag was niet extra feestelijk, maar concentreerde zich op de thema’s op de manier die inmiddels traditie is: n.a.v. diverse filmpresentaties werd over een aantal actuele thema’s gediscussieerd. Dit leverde opnieuw een interessante dag op, al was de invulling van de dag hier en daar wel erg gekleurd.

De ochtend stond geheel in het teken van het thema ‘Klimaat en daken’. De dag begon dan ook met een presentatie over het nieuwe product van BDA: de Dak Milieu Analyse. Tijdens het congres, dat daarna begon en onder leiding stond van dagvoorzitter Nico Hendriks, werd nader ingegaan op de mate waarin het dak benut kan worden voor reductie van de CO2, voor fijnstofbinding of voor het bufferen (of zelfs bergen) van hemelwater. Het woord dat Hendriks hiervoor introduceerde was ‘daktransitie’. Het dak is niet alleen meer de waterdichte afdichting van een gebouw, maar ook een bouwdeel dat verschillende mogelijkheden biedt. Diverse sprekers gingen hier nader op in, en er werden verschillende perspectieven geschetst. In onze groendakspecial, elders in dit nummer, zal nader worden ingegaan op hetgeen in dit verband door de diverse sprekers is gezegd.

 

Brandveilig detailleren
Na de lunchpauze was het in het ‘Daktueel’ de beurt aan dat andere hete hangijzer in de dakenbranche: de aanstaande normering rond brandveilig detailleren, de NEN (nu nog NVN) 6050. Het afgelopen jaar is daar uitvoerig, en soms fel, over gediscussieerd. Recente productinnovaties op dit gebied werden nog eens onder de aandacht gebracht en de helft van het podium was ingeruimd voor een leverancier van bitumineuze dakbedekking die de boodschap uitdroeg dat de markt ontspannen naar een invoering van de norm toe kan leven. Een wellicht wat gechargeerde voorstelling van zaken, die echter niet of nauwelijks werd gerelativeerd.

De hoofdrolspelers in deze discussie werd naar hun mening gevraagd, waaronder André van den Engel van Vebidak, Lodewijk Niemöller van Probasys Benelux en Dirk Lahuis van NDA. Ook hier had men gekozen voor het vertonen van eerder opgenomen gesprekken. Normaal gesproken is dit een goede formule, omdat er in korte tijd zeer veel informatie kan worden gebracht. Maar in dit geval werkte de opzet niet, niet in de laatste plaats vanwege de opzet van de films, waarin de sprekers in drie blokjes afwisselend aan het woord kwamen, en in elk blokje drie vragen kregen te beantwoorden. Dit kwam de helderheid van de discussie niet ten goede, wat nog eens versterkt werd door het feit dat er na de filmvertoning geen gelegenheid meer was voor discussie met de zaal.

Opvallend was, dat de standpunten steeds dichter bij elkaar zijn komen te liggen. De fabrikanten beweren er klaar voor te zijn, de dakdekkers zeggen met de nieuwe producten aan de slag te kunnen. Zelfs Dirk Lahuis, die geldt als een van de belangrijkste criticasters van de norm, leek in reactie op de meest recente ontwikkelingen het grootste deel van zijn scepsis te hebben laten varen. De definitieve invoering van de NEN 6050 lijkt hiermee slechts een kwestie van tijd.

Traditioneel werd de dag afgesloten met het Dakjournaal, met gefilmde impressies tijdens de lunch, en de borrel op het Dakinformatieplein.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. 

 

  Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam