Roofs 2007-11-08 Nieuwe eisen KOMO 1 januari 2008 van kracht!

Op 1 januari 2008 moeten alle (bitumen en kunststof) dakbedekkingmaterialen voldoen aan nieuwe eisen. Probasys Benelux juicht als initiatiefnemer de implementatie van de nieuwe KOMO eisen en verificatie toe. Maar let op: de wijzigingen zijn groot.

Lodewijk Niemöller,
Probasys Benelux

Probasys Benelux (de belangenvereniging van producenten en leveranciers van de bitumen afdichtingmaterialen) is van mening dat KOMO een onmisbaar instrument is en blijft bij de realisatie van kwaliteitsdaken in Nederland. Verwerkers, opdrachtgevers en voorschrijvers kunnen hiermee zeker stellen, dat:

  • daadwerkelijk wordt voldaan aan de Nederlandse regelgeving;
  • wordt voldaan aan de Nederlandse kwaliteit- en ontwerpvoorschriften;
  • het materiaal geschikt is voor toepassing in de specifieke Nederlandse dakbedekkingsystemen.
  • het dakbedekkingsysteem de prestaties levert die de ontwerper/gebruiker noodzakelijk acht.

Het CE-merk voor dakbedekkingmaterialen kan volgens Probasys Benelux deze zekerheid niet bieden. Het CE-merk geeft informatie over de productkarakteristieken, maar de verwerker, ontwerper etc. zullen zelf moeten beoordelen of deze productkarakteristieken voldoende zijn voor de beoogde toepassing in Nederland. Het CE-merk zegt namelijk niets over het minimaal noodzakelijk kwaliteitsniveau. Onnadenkende interpretatie van het CE-merk, en daarmee onjuiste toepassing van een CE gemarkeerd product, is zeer risicovol. Indien achteraf niet wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving en/of de private ontwerpspecificaties van de opdrachtgever is de verwerker namelijk juridisch aansprakelijk. KOMO is het instrument om dergelijke verrassingen te voorkomen. Reden voor ons om als branchevereniging al enkele jaren geleden het initiatief te nemen de KOMO beoordelingsrichtlijn 1511 voor bitumen en kunststof dakbedekkingmaterialen te wijzigen en daarmee de toegevoegde waarde van het KOMO merk als hét kwaliteitsmerk voor de dakenbranche verder uit te breiden. Navolgend worden enkele belangrijke wijzigingen nader toegelicht.

 

Strengere controle

Cruciaal voor een kwaliteitsmerk is dat producten welke onder een kwaliteitsmerk worden geleverd daadwerkelijk aan de eisen en specificaties voldoen.  Structurele missers, door partijen die niet willen voldoen aan het in Nederland geaccepteerde kwaliteitsbeleid, moeten absoluut worden voorkomen. De praktijk leert dat externe verificatie hierbij een noodzakelijk instrument is. Bij het CE-merk bestaat de externe verificatie voor bitumen en kunststof dakbedekkingmaterialen alleen uit een jaarlijkse controle van het interne kwaliteitssysteem. Bij KOMO gaan we veel verder, door:

  • testen voor het toelatingsonderzoek door een extern instituut te laten uitvoeren
  • een hogere frequentie externe controle interne kwaliteitsysteem;
  • controle op uitgebreid pakket-,  product- en systeemkarakteristieken;
  • regelmatige externe verificatie productkarakteristieken;
  • duidelijke communicatie van de prestaties en de randvoorwaarden conform model certificaten

Bovendien wordt vanaf 1 januari 2008 de externe productverificatie voor de belangrijkste karakteristieken, voor alle KOMO gecertificeerde dakbedekkingmaterialen, structureel  verhoogd. Voor enkele productkarakteristieken betekent dit zelfs een verhoging met een factor 12!!!

Sanctiebeleid

Net zoals met andere regels in de maatschappij, is een sanctieregeling noodzakelijk om structurele overtreders te corrigeren. In de nieuwe KOMO beoordelingsrichtlijn is nu een strikt sanctiereglement opgenomen.. Eén overtreding (non-conformiteit) op een essentiële productkarakteristiek, ongeacht de oorzaak, leidt tot een verdere stijging van de keuringsfrequentie. Uiteindelijk wordt bij veelvuldige non-conformiteiten het KOMO certificaat voor alle in het KOMO certificaat vermelde producten voor een lange periode ingetrokken. Producenten die dit overkomt, zijn het namelijk niet waard om het kwaliteitslabel KOMO op hun producten te zetten.

Bemonstering

Ook de procedure voor de bemonstering wijzigt. Meer dan 50% van de monsters zullen voortaan door de certificatie-instellingen in de markt (lees: bouwplaatsen, magazijnen, afnemers) moeten worden bemonsterd. Gecombineerd met de aanzienlijke verhoging van de toetsingsfrequentie betekent dit dat de verwerkers en groothandel geconfronteerd zullen worden met monsternemers die 3 dakrollen willen bemonsteren. Wij roepen iedereen op om in die gevallen mee te werken. Het is namelijk in ieders belang dat representatieve monsters uit de markt getrokken kunnen worden. Dit komt de kwaliteit van de KOMO gecertificeerde dakbedekkingmaterialen en daarmee de gehele dakenbranche ten goede.

Weerstand tegen vliegvuur: toplagen nu regelmatig  gecontroleerd!

Een belangrijke doelstelling van het KOMO attest-met-productcertificaat is om het “leven” van de afnemer, gebruiker en voorschrijver eenvoudiger te maken. In de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn verschillende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd en eisen aangescherpt. In dit artikel beperken wij ons tot het aspect “weerstand tegen vliegvuur” omdat dit een grote impact heeft. Het is tevens een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van de aangepaste KOMO certificering voor verwerkers en voorschrijvers.

Vanaf 1 januari 2008 is de externe verificatie op het aspect weerstand tegen vliegvuur met een factor 12 verhoogd. Een andere belangrijke wijziging is de eis dat alle toplagen (bitumen en kunststof), m.u.v. toplagen voor geballaste daken,  op dezelfde wijze moeten worden beoordeeld en altijd vliegvuur bestand moeten zijn. Dus niet het dakbedekkingsysteem (combinatie top- en onderlaag) maar de toplaag moet voortaan zelfstandig aan de eis voldoen!! Een groot voordeel voor verwerkers en voorschrijvers. Het is duidelijker en makkelijker verifieerbaar. Discussies achteraf over toepassing van verkeerde materiaalcombinaties, en daarmee verschuiving van (juridische) aansprakelijkheid naar de verwerker, wordt  bij toepassing van KOMO gecertificeerde producten voorkomen. Zoals aangegeven is dit een aanzienlijke aanscherping van de eisen voor top­lagen (bitumen en kunststof). Veel producenten zullen hun producten aan deze verscherpte eis moeten aanpassen.

Producten alleen bedoeld voor geballaste daken moeten gemerkt worden!!

Europees is, in lijn met de Nederlandse praktijk, vastgesteld dat (met grind of betontegels) geballaste dakbedekkingen altijd voldoen aan de eisen m.b.t. weerstand tegen vliegvuur. Dit is een logisch besluit. Daarom is er binnen KOMO een uitzondering gemaakt voor toplagen (bitumen en kunststof) waarvan de toepassing expliciet beperkt is tot geballaste daken. Om verwarring te voorkomen moeten deze materialen bij aflevering echter altijd voorzien zijn van het in figuur 1 vermelde pictogram. Dus: “staat het pictogram op de verpakking van bitumen of  kunststof dakbedekkingmaterialen, dan mag het materiaal alleen in geballaste systemen worden toegepast. Toepassing in andere (mechanische bevestigde en gekleefde) systemen is dan niet toegestaan. Doe dit ook niet  want dit kan achteraf vervelende juridische consequenties hebben!!!”.  Staat er geen logo op de verpakking van het KOMO gecertificeerde dakbedekkingmateriaal dan mag de verwerker ervan uitgaan dat de top­laag in alle dakbedekkingsystemen in Nederland mag worden toegepast en altijd wordt voldaan aan de eisen m.b.t. de weerstand tegen vliegvuur. Duidelijker kan het niet zijn.

figuur 1 : Verplicht logo voor materiaal dat alleen geschikt is voor geballaste daken.
 

CE en Broof(t1) wat kunnen  we er mee?

Bitumen dakbedekkingmaterialen worden al enige tijd onder CE-merk geleverd, de kunststof materialen binnenkort. Bij de CE-markering hoort ook de vermelding van de prestatie betreffende external fire performance (in het Nederlands vliegvuur). De prestatie wordt gecommuniceerd middels een classificatie systeem. In tabel 1 staan de mogelijke klassen vermeld.

Tabel 1 Classificatie external fire performance

De producent moet bij de CE-markering tenminste 1, maar mag ook meerdere klassen declareren. De F staat altijd voor “geen prestatie bepaald” en “t1,t2,t3 en t4” voor de gebruikte  testmethode. De letters staan voor de verschillende prestatieniveaus binnen de testmethode. Ziet u door de bomen het bos nog? Voor Nederland is testmethode 1 relevant. Deze methode is vergelijkbaar met de oude Nederlandse methode, maar op enkele punten strenger,  en wordt in de nieuwe NEN 6063 opgenomen voor de aansluiting op het Bouwbesluit.

De situatie is echter nog complexer omdat Europees ook geen standaard testconfiguraties zijn vastgesteld. Elk land heeft zijn eigen wensen. Dit betekent dat elk land zelf de relevante testconfiguraties definieert. Dit betekent dat producenten bij de CE-markering, in een apart datasheet,  moeten vermelden voor welke testconfiguratie(s) de Broof(t1) declaratie geldig is. Het is zelfs mogelijk om, indien de toepassing van het materiaal binnen het CE-merk wordt beperkt tot geballaste daken,  Broof(t1) te declareren zonder dat het product getest is volgens  testmethode 1. Dit betekent dat afnemers er niet zondermeer van uit kunnen  gaan dat een CE gemarkeerd product, met een Broof(t1) declaratie,  geschikt is voor toepassing op de Nederlandse markt. In die gevallen zal  de verwerker daarom bij elke levering moeten controleren of de Broof(t1) declaratie voor de beoogde toepassing geldt. Ook zal hij dan het betreffende datasheet goed moeten bewaren als bewijsstuk voor discussie en controles achteraf. Dit is praktisch onwerkbaar.  In Nederland hebben wij daarom de voor Nederland relevante standaard testconfiguratie opgenomen in de KOMO beoordelingsrichtlijn 1511 en de nieuwe NEN 6063. KOMO  lost de onduidelijkheid voor voorschrijvers en verwerkers op. Door de eenduidige beoordeling van bitumen en kunststof dakbedekkingmaterialen (toplagen) op het aspect vliegvuur is de prestatie van het dakbedekkingmateriaal voor iedereen duidelijk.

Conclusie

De KOMO certificering voor bitumen en kunststof dakbedekkingen krijgt middels de aangepaste verificatie methodiek, sanctiebeleid met transparante toetsbare eisen, en strikte regels voor communicatie van informatie een enorme positieve impuls. Problemen met CE-markering worden eenduidig en effectief binnen het KOMO merk opgelost. Hiermee blijft de KOMO kwaliteitsverklaring een onmisbaar handvat voor de professionele opdrachtgevers, voorschrijvers en verwerkers binnen de dakenbranche.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam