Roofs 2007-10-46 De normen en waarden van gezond werken (1)

Gereedschappenfabrikant Makita Benelux bv heeft sinds kort een Kenniscentrum veilig en gezond werken operationeel. Het bedrijf profileert zich hiermee als vraagbaak op het gebied van veilig en gezond werken in de bouw.  Hiermee maakt men de regelgeving rond dit onderwerp voor een breed publiek inzichtelijk en ondersteunt men het eigen assortiment, waarin veiligheid en gezondheid immers voortdurend de aandacht heeft. Een nadere beschouwing, in dit eerste artikel: fijnstof.

De Japanse fabrikant is gespecialiseerd in de productie van uitsluitend gereedschappen voor de professional, waaronder bouw, industrie en houtverwerking. Men wil zich onderscheiden met kwalitatief hoogwaardige gereedschappen, die een ergonomisch verantwoorde manier van werken bewerkstelligen. Hierin is men wereldwijd actief; de Nederlandse organisatie is gevestigd in Son en Breugel. De regelgeving op het gebied van veilig en gezond werken is niet overal hetzelfde, daarom heeft deze vestiging ook een eigen ontwikkelafdeling. Roofs sprak met product managers Edwin van Enck en Rob Verhoeven.

“De innovaties van onze gereedschappen concentreren zich rond drie belangrijke thema’s, namelijk stof, trillingen en geluid,” vertelt Van Enck. “Wij hebben een zogeheten ‘Normen & Waarden boekje’ gemaakt, waarin de actuele informatie over ARBO-regelgeving en techniek is verzameld. De gebruiker van elektrisch gereedschap heeft te maken met de nodige regels en voorschriften; er wordt ook actief gecontroleerd op naleving van deze voorschriften. Deze regels en voorschriften zijn echter binnen de markt onvoldoende bekend. Met het ‘Normen & Waarden boekje’ hebben wij op een overzichtelijke manier uiteengezet wat de regels zijn en hoe men de schadelijke gevolgen van stof, trillingen en geluid kan minimaliseren. Deze normen & waarden zijn ook terug te vinden op het Kenniscentrum Veilig en Gezond werken op onze website.”

Stof
Een belangrijk item binnen de bouw is het gevaar van kwartsstof. Bij veel bouwwerkzaamheden komt stof vrij. Dat is vaak lastig (niesbuien), vaak ook is het, zeker als je er veel mee in aanraking komt, schadelijk voor de gezondheid. Men kan er kortademig van worden, of zelfs nog ergere aandoeningen krijgen aan de luchtwegen en/of longen (stoflongen, longkanker). In de dakenbranche heeft men hier met name mee te maken bij het slijpen van dakpannen of het frezen van voegen.

“Kwartsstof komt in de meeste gevallen vrij tijdens het bewerken van beton en metselstenen,” vertelt Rob Verhoeven. “De wettelijk toegestane hoeveelheid kwartsstof is vastgesteld aan de hand van de MAC-waarde (Maximale Aanvaarde Concentratie). Zo is de MAC-waarde van kwartsstof 0,075 milligram per kubieke meter lucht, en van houtstof 2 milligram per kubieke meter lucht. In beleidsregel 4.18-4 van het Arbobesluit worden de beheersmaatregelen om blootstelling aan kwartsstof tegen te gaan, in een vierstappenplan geformuleerd. Het vermijden aan de bron is hierin het belangrijkst, dus: het indien mogelijk toepassen van alternatieve materialen of technieken. Als dit niet mogelijk is, dan dient met een bronafzuiging, bronomsluiting en een goede ruimteventilatie te worden voorkomen dat het stof in de lucht komt. In laatste instantie, en dan alleen nog maar tijdelijk, mag gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes.”

Om te voorkomen dat er bij de werkzaamheden kwartsstof vrijkomt heeft Makita diverse producten en systemen ontwikkeld. Opvallend is bijvoorbeeld de opvangbak met stofafzuiging die men op diverse cirkel- en afkortzagen uit het assortiment heeft gemonteerd; de zogenaamde Cycloonbox. Als gevolg van de luchtstroom valt het stof dat bij de werkzaamheden vrijkomt in de opvangbak. De bak kan op de stofzuigeraansluiting van de machine worden gemonteerd.

Naast de ontwikkeling van technieken om de ergonomie van hun apparatuur te verbeteren, neemt Makita met het instellen van het Kenniscentrum veilig en gezond werken en de uitgave van het ‘Normen & Waarden-boekje’ de verantwoordelijkheid voor het verspreiden van zoveel mogelijk kennis over veilig en gezond werken.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam