Roofs 2007-08-46 Vallen van een plat dak is geen optie

In het KPI-centrum te Gorinchem werd dit voorjaar onder de titel ‘Vallen in geen geval’ een serie seminars gegeven, waarin de belangrijkste regelgeving voor met name opdrachtgevers nog eens uiteen werd gezet. Tevens werd er een laatste stand van zaken gegeven op het gebied van regelgeving. Doel daarvan was duidelijkheid te scheppen in een markt waarin veel tegenstrijdige informatie de ronde doet.

“Wie van u kent de Arbowet uit zijn hoofd? Niemand? Mooi, dan kan ik lekker liegen vandaag,” grapte Kees Uittenbogaard, manager Kwaliteit en Techniek van Consolidated Nederland aan het begin van zijn presentatie. Hij gaf hiermee aan dat er veel onjuistheden en halve waarheden de ronde doen in de veiligheidsbranche. In deze reeks seminars wilde het KPI-centrum de informatie zo helder mogelijk brengen en misverstanden uit de weg ruimen.

Gebiedsbegrenzing
Zo werd er nader ingegaan op de bepalingen in het Arbobesluit 3.16 (voorkomen valgevaar). In alle gevallen geniet collectieve valbeveiliging de voorkeur. De wetgever stelt hiermee dat een collectieve valbeveiliging, zoals een doelmatig hekwerk, valgevaar voorkomt omdat men niet aan de verkeerde kant van de dakrand kan komen.

Indien collectieve valbeveiliging niet mogelijk of nodig is, kan in bepaalde gevallen individuele valbeveiliging worden toegepast, mits dit minstens een zelfde mate van beveiliging biedt. Hiermee zegt de wetgever dat men bij aangelijnd werken ook niet aan de verkeerde kant van de dakrand mag komen, concludeerde Uittenbogaard.

Bij toepassing van individuele valbescherming geniet ‘restraint’ werken, ook wel: werken volgens de methode van gebiedsbegrenzing, daarom ook de voorkeur boven ‘fall arrest’ systemen waarbij men toch nog over de rand kan vallen. Uittenbogaard ging vervolgens nader in op de regels die in acht moeten worden genomen bij de bepaling van de posities van de ankerpunten voor ‘restraint’ werken. “Vallen van een plat dak is geen optie,” aldus Uittenbogaard. “Het mag niet van de wet, het kan niet want het is levensgevaarlijk en het hoeft niet, want er zijn voldoende oplossingen beschikbaar om een val te voorkomen bij het aangelijnd werken op platte daken.”

Organisatie veiligheid
Cock de Jong, directeur van Dakwacht, hield een presentatie onder de veelzeggende titel ‘Na het plaatsen van de valbeveiliging begint het pas’. Er ligt een belangrijke taak voor een gebouweigenaar/opdrachtgever om het (laten) werken op de daken goed te organiseren. De Jong stelde dat een professioneel gebouwbeheerder professioneel met deze materie om dient te gaan. Dat houdt in: een RI&E laten uitvoeren door een betrouwbare partij, vervolgens de maatregelen nemen en ervoor zorgen dat iedereen die op het dak moet zijn gebruik maakt, en kan maken, van die maatregelen.

Belangrijk is dat de opdrachtgever alle informatie over het dak verstrekt (dus bijvoorbeeld ook met betrekking tot andere risico’s dan valgevaar, zoals bijvoorbeeld de afvoer van gassen). Er zijn verschillende keurmerken voor een veilig dak beschikbaar, waarmee men aantoont dat de veiligheid door een externe partij is gecontroleerd en goedgekeurd. Het hebben van een keurmerk is overigens niet wettelijk verplicht en ook blijft de vraag wie de eisen stelt waar een dak aan moet voldoen: is dat de wet, of stelt de certificatie-instelling aanvullende eisen? De Jong adviseerde een partij te zoeken die bij u past, waar u zich prettig bij voelt.

Als alles is aangebracht, dient nog steeds goed rekening gehouden te worden met de dakveiligheid: worden de voorzieningen periodiek gecontroleerd? Heeft u een protocol voor het veilig werken op daken? Etc. Op de vraag van een van de aanwezigen over een pand, waarvan een stuk dak is verhuurd aan de KPN voor de plaatsing van antennes, wie hier verantwoordelijk is voor de veiligheid van de monteurs, is vanuit de wetgeving geen sluitend antwoord te geven, aldus De Jong. Dit hangt af van de afspraken die bij de huurovereenkomst gemaakt zijn. De wetgever stelt in het Algemeen Burgerlijk Wetboek dat een gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van degenen die zijn pand betreden. En het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor de veiligheid van zijn werknemer(s) te zorgen, óók op het dak van een ander.

Is een ankerpunt een pbm?
Tenslotte ging Joost Duvekot, directeur Kedge Safety Systems (KSS), nader in op het Kedge ankerpunt. Het ankerpunt werd uit de doeken gedaan aan de hand van de ontwikkelingshistorie. Tevens werd nader ingegaan op de rechtszaken die momenteel rond het ankerpunt gaande zijn. Er is in de markt verwarring over de vraag of een permanent bevestigd ankerpunt nu een persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) is of niet. In de Europese richtlijn 89/686/EEG voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen staat dat een pbm door een persoon moet kunnen worden gedragen of vastgehouden; de Europese Commissie is daarom van mening dat een permanent bevestigd ankerpunt niet onder deze Richtlijn valt en dus ook niet op basis van deze Richtlijn CE mag worden gemarkeerd. Deze ankerpunten vallen onder de Richtlijn voor Bouwproducten, omdat ze blijvend deel uitmaken van een bouwwerk. Vreemd genoeg plaatsen sommige producenten nog steeds onrechtmatig CE-markering op hun ankerpunten op basis van de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen, aldus Duvekot.

Ankerpunten moeten in ieder geval voldoen aan de Warenwet (artikel 18), waarin gesteld wordt dat men geen onveilige producten op de markt mag brengen. Men kan ankerpunten toetsen aan de vrijwillige norm EN 795 (maar deze norm dekt de lading onvoldoende en beoordeelt alleen het ankerpunt zelf, maar niet verbindingsmiddelen met het dak en ook niet de onderliggende (dak)constructie). Momenteel is KSS bezig toetsingseisen en procedures te ontwikkelen waarmee het Kedge ankerpunt op basis van de Richtlijn voor bouwproducten  kan worden voorzien van CE-markering. In de ogen van Duvekot is dit de enige juiste route voor alle fabrikanten van ankerpunten die permanent worden bevestigd op het dak.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam