Roofs 2007-08-22 Digitale dakbedekking?

Wat gaat de dakenbranche merken van de nieuwe initiatieven die de Regieraad Bouw als reactie op de bouwfraude momenteel ontwikkelt? In ieder geval zullen er op het gebied van communicatie de nodige veranderingen komen. De Stichting STABU heeft als praktisch middel om de communicatie tussen de partners in de bouw te optimaliseren PIM ontwikkeld.

PIM staat voor Project Informatie Management systeem en wordt actief door alle koepels in de bouw, inclusief het Nederlands Verbond Toelevering Bouw, ondersteund. In dit artikel de achtergronden van PIM en wat de dakenbranche hiervan gaat merken.

De Regieraad Bouw heeft vernieuwingsakkoorden afgesloten met de volgende organisaties: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, College Bouw Zorginstellingen, Confederatie Gespecialiseerde Aannemers (Conga), HIBIN, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEPROM, NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, NVTB, ONRI, Uneto-VNI, Unie van Waterschappen en VNG. Bijna al deze organisaties zijn ook in het bestuur van de Stichting STABU vertegenwoordigd.
Zie ook www.werkenmetpim.nl.

Belangrijke doelstelling van deze partijen is te komen tot een bouwbreed informatiesysteem. Het integraal ontwerpen (met als insteek de verbetering van de kwaliteit van product en proces) en betere aanbesteding in de bouw zijn hierin belangrijke speerpunten.

Als voorwaarde voor integraal ontwerpen moet de digitale informatie-uitwisseling tussen de partijen in de bouw worden bevorderd. Dit geeft een extra impuls aan de verdere ontwikkeling van standaardisatie van informatiesystemen en afsprakenstelsels en ook op de ontwikkeling van standaarden op het vlak van rechtsverhouding en proceskwaliteit. De veranderingen die gerealiseerd moeten worden, moeten leiden tot een bouwsituatie waarin de kernwoorden zijn:  professioneel opdrachtgeverschap, professioneel ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klantgerichtheid, gedragscode, aanbestedingswet- en regelgeving, bouwregelgeving en opleidingen.

Hierin ligt de uitdaging voor STABU en het antwoord op deze uitdaging wordt verwerkt in een totaal nieuw product; het Project Informatie Management systeem (PIM). PIM is als primeur afgelopen Internationale Bouwbeurs te Utrecht (5 t/m 10 februari 2007) getoond en is nu beschikbaar voor de bouwpartijen.

PIM
Door een intensieve samenwerking met het softwarebedrijf Bricsys wordt het mogelijk om via het internet (met alle noodzakelijke beveiligingen) alle projectgegevens vast te leggen. Deze informatievastlegging loopt vanaf het begin van een project alle stappen door en STABU levert daarbij zoveel mogelijk gestandaardiseerde documenten aan die gebruikt kunnen worden. De projectbeheerder bepaalt per project wie toegang heeft tot welke informatie en of deze toegang alleen lezen of ook bewerken van informatie betreft. Alle correspondentie over het project kan digitaal verlopen, inclusief de vastlegging van afspraken, update van gegevens enz. Agenda-afstemming, waarschuwingen voor overschrijding van termijnen e.d. zitten ook in PIM.

STABU heeft speciaal een koppeling gebouwd tussen de vernieuwde Elementenmethode en de bestaande STABU²-systematiek waardoor het beter mogelijk wordt om de informatie “element of bouwdeelgericht” op te bouwen via het voorlopige ontwerp (VO); het definitieve ontwerp (DO) naar het bestek. Nieuwe contractvormen zoals de UAVgc, maar ook bestaande als de AVA en ALIB worden naast de U.A.V. toepasbaar in combinatie met de STABU-sys­tematiek. Systematisch beheer en onderhoud wordt in PIM ingebouwd door een koppeling tussen de Elementenmethode en de nieuwe Norm voor systematisch onderhoud (NEN 2767 deel 2 conditiemeting voor bouw- en installatiedelen, gebrekenlijsten). Ook zullen prestatiegerichte beschrijvingsmogelijkheden in PIM worden opgenomen zodat niet alles door de opdrachtgever of zijn architect en adviseurs in detail uitgewerkt behoeft te worden.

Uitvoerders krijgen hierdoor meer innovatieve kansen. Voor de dakenbranche is dit een belangrijke ontwikkeling want hierdoor kunnen de zogenaamde “totaaloplossingen” voor daken beter aan de voorschrijvers of afnemers worden aangeboden. Elementgerichte bestekken kunnen naadloos aansluiten op de bestaande calculatieprogrammatuur zodat offertes sneller en betrouwbaarder kunnen worden opgesteld. Overleg met de betrokken systeemhuizen vindt hierover al plaats.

 

Langere termijn
Zoals bekend streeft STABU al een langere periode naar de volledige integratie van de digitale informatie-uitwisseling in de bouwnijverheid (BIM). Als hoofdvoorwaarde voor deze uitwisseling is de eenduidige definitie van alle objecten in de bouw noodzakelijk. STABU heeft in de ontwikkeling daarvan (het LexiCon) al ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd waarbij de afgelopen twee jaar door deelname in PAIS extra financiële steun van PSIBouw is verkregen. Het PAIS samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat de objectendefinities van het LexiCon afgestemd worden met de artikelclassificatie van Uneto-VNI (ETIM) en de objectendefinities die CROW voor de weg- en waterbouw voorbereidt. Deze gezamenlijke definities kunnen dan weer in de andere protocollen van VISI, COINS en GS1 worden gebruikt. De ontwikkeling van deze, in eerste instantie voor Nederland bedachte, standaard verloopt nu ook internationaal. Door een integratie met de “andere” standaard van Noorwegen (BARBi) komt er een internationaal framework ter beschikking voor alle andere landen die ook een standaard voor objectdefinities willen. Momenteel worden met verschillende landen hierover afspraken gemaakt. Hierdoor kan men gezamenlijk de ontwikkeling en toepassing van deze definities in de IFC’s (wereldwijde standaard voor de uitwisseling tussen CAD-systemen) realiseren.

 

Digitale dakoplossingen
Hoe werkt PIM in de praktijk? Toeleveranciers uit de dakenbranche zullen voortaan geen papieren bestekken of verzoeken om offertes meer ontvangen, maar een e-mailbericht. Dit e-mailbericht geeft aan dat opdrachtgever A, adviseur B of aannemer C meedeelt dat de betrokken leverancier een aanbieding kan doen met behulp van de gegevens die achter het toegekende wachtwoord beschikbaar zijn. De leverancier krijgt vervolgens via zijn wachtwoord toegang tot de beschikbaar gestelde documenten, kan de tekeningen bekijken, vergroten enz. en eventueel zelfs commentaar via het internet leveren. Een internet­aansluiting en een goede browser zijn voldoende om over deze informatie te kunnen beschikken. Het installeren van specifieke software is niet meer nodig met PIM. Als de leverancier toch over papieren tekeningen wil beschikken, dan kan hij deze vanzelfsprekend zelf uitprinten.

Alle correspondentie over het project loopt via het internet en blijft ook binnen het project altijd beschikbaar. Mochten er tussentijds wijzigingen in het digitale bestek of tekeningen komen, dan krijgt de betrokken leverancier direct hierover bericht via het internet. Men heeft dus altijd de laatste versie van bestek en tekeningen direct beschikbaar. Ook de offertes zullen per internet verzonden worden. Op deze manier leidt PIM tot meer structuur in de beschikbare informatie, minder papier, uitsluitend de laatste versies van de relevante documenten en minder interpretatieverschillen en –fouten.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam