Roofs 2007-06-41 Nieuwslijn

Agenda
Tentoonstelling daktuinen: ‘Wij leven hoog’. 26 april t/m 24 juni 2007: Architectuurcentrum Rondeel te Deventer.
Seminar ‘Vallen in géén geval’ Bij werken op platte daken: Diverse data (januari t/m juni 2007): KPI Centrum, Gorinchem. Zie: www.kpicentrum.nl.
A+A Persoonlijke uitrusting, veiligheid en gezondheid op het werk: 18 t/m 21 september 2007. Internationale Vakbeurs Düsseldorf.
Facilitair en Gebouw: 19 t/m 21 september 2007, Brabanthal Leuven.
Nationale Dakendag: 6 november 2007. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.dakendag.nl.
Facilitair en Gebouw: 16 t/m 18 januari 2008. Brabanthallen ’s Hertogenbosch.
Dakontmoetingsdagen 2008: 5 t/m 7 februari 2008. Evenementenhal Gorinchem. Info: www.dakontmoetingsdagen.nl.

 

Finale reactie Ben Sengers (National Sales Manager Derbigum Nederland B.V.) op artikel Zwart/Wit.

Begrijp ik het nu niet; of juist wel?
De Vesp heeft bij monde van Harry Steenbrugghe de behoefte gehad om in meerdere vakbladen (ook in België) de discussie op gang te brengen over zwarte vs witte dakbedekking. Door de redactie zijn wij als gerespecteerd leverancier van o.a. onze witte dakbedekking Derbibrite, in de gelegenheid gesteld hier als enige op te reageren. Het verbaast mij dat hierop weer een reactie van Harry Steenbrugghe (dit keer op persoonlijke titel) komt, dus hij geeft reactie op reactie.
Dit begrijp ik dus niet.

Harry Steenbrugghe haalt ook, wetenschappelijk of niet, zaken aan die in het voordeel van zijn branche zijn. Echter, die uit de context zijn gehaald of die een geheel andere functie hebben. Het is niettemin wel logisch dat hij (met het oog op de komende hete zomers) zaken binnen de branchevereniging dan wel aan klanten van zijn leden moet gaan uitleggen daar de behoefte aan witte dakbedekking toeneemt en de vraag door o.a. voorschrijvers en gebouweigenaren wordt gecreëerd. Dat begrijp ik dus wel.

Bepaling brandgevaarlijkheid daken nu Europees geregeld
Binnen enkele weken wordt een normontwerp gepubliceerd voor het bepalen of een dak brandgevaarlijk is. Met de nieuwe norm NEN 6063 kunnen dakbedekkingssystemen met CE-markering worden toegepast in de Nederlandse markt.

Dakbedekkingssystemen die zijn beproefd volgens de Euro­pese normen, mogen worden toegepast in Nederland. Daar­bij zijn volgens Ontwerp NEN 6063 minder proeven nodig dan volgens de Europese normen, omdat in lijn met de oorspronkelijke NEN 6063 een standaardproefdak is gedefinieerd. Daken met CE-markering kunnen met NEN 6063 zonder problemen worden toegepast (als zij de juiste klassering hebben).

Phoenix fusie met Contitech definitief
Op 16 januari 2007 is definitief  de fusie van Phoenix AG in het commerciële register onder ContiTech AG ingeschreven. Phoenix AG is definitief uit de lijst van de stock exchange geschrapt. De laatste aandeelhouders van Phoenix AG hebben op 28 december in een speciale vergadering hun goedkeuring hierop moeten geven. Phoenix AG is direct na de aandeelhoudersvergadering  van de beurs gehaald.
Nu Phoenix AG is geïntegreerd binnen een nieuw beursgenoteerd ContiTech AG (onderdeel van de Continental Groep uit Hannover) ontstaat een organisatie met een totaal omzet van krap 3 miljard euro en 22.000 werknemers. Het Dakteam Nederland (Erik Steegman, Joop Maes, John Willem van Heck en Harry Vrielink) zal via Phoenix PDT (Dichtungstechniek) de produkten blijven vertegenwoordigen via het verkoopkantoor ContiTech Benelux NV in Antwerpen. De namen van de EPDM producten Resitrix (dakbanen), Resistit (membranen) en Resitec (EPDM/ TPO) blijven in de Benelux markt onveranderd. Ook het steunpunt orderverwerking en logistiek  in Nederland, onder leiding van Elly van Beek, blijft bestaan, voorlopig nog onder de naam ContiTech/ Phoenix. Met een totaal omzet van rond de 11 miljoen in de Benelux zal Phoenix onder de naam van ContiTech een sterke partner in de EPDM dak en gevel markt.

In Memoriam Ruud van Bergen
Kort na zijn vijfenvijftigste verjaardag is op 26 april 2007 Ruud van Bergen, secretaris van o.a. branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) onverwacht overleden. Als een van de oprichters en secretaris van de CONGA (Confederatie Gespecialiseerde Aanneming), waar Het Hellende Dak bij is aangesloten, speelde hij een centrale rol in de ontwikkeling van verschillende branches van gespecialiseerde aannemers. Zijn beleid was erop gericht een betere positie te bewerkstelligen voor de gespecialiseerde aannemer in het algehele bouwproces. Zijn voortijdige overlijden is een zeer gevoelig verlies, niet alleen voor de hellende dakenbranche, maar voor alle bij CONGA aangesloten branches. In Ruud van Bergen verliest de bouwwereld een inspirerende en gedreven persoonlijkheid.

Ruud van Bergen was sinds 1997 directeur/secretaris van Het Hellende Dak. Daarvoor was hij gedurende 13 jaar secretaris van het KNOV, één van de voorgangers van MKB-Nederland. Hier was hij o.a. verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de brancheorganisaties in de bouw. Na enkele jaren de directie te hebben gevoerd van het College van Belastingadviseurs keerde hij terug in de bouw. Hij legde de grondslag voor het samenwerkingsverband van de verschillende brancheorganisaties in de GA-sector CONGA. Momenteel is de CONGA een koepelorganisatie waar acht brancheorganisaties uit de GA bij zijn aangesloten, beschikt de GA sector over een gezond opleidingsinstituut (BGA-Nederland in Boxtel) en is de positie van de gespecialiseerde aannemer in de bouwketen de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit alles is voor een niet onbelangrijk deel de verdienste van Ruud van Bergen.

Hij zag het als zijn voornaamste taak de neuzen van de verschillende branches dezelfde kant op te krijgen, om gezamenlijk het belangrijke traject in te slaan dat moet leiden tot een sterkere positie van de gespecialiseerde aannemer ten opzichte van de hoofdaannemer. Van Bergen begreep goed dat elke branche op zichzelf te klein was om de juiste ontwikkelingen tot stand te brengen; maar dat de verschillende branches samen een belangrijke partij konden zijn. Hij wist de leden te verenigen en aan zich te binden doordat hij goed kon aangeven wat de branches bindt, en niet wat ze scheidt. Zijn juridische achtergrond was bij zijn activiteiten een grote meerwaarde.

Ruud van Bergen zal in de gedachten voortleven als een onvermoeibaar voorvechter van de belangen van de gespecialiseerde aannemer. Dit deed hij met de hem typerende zachte stem en relativerende humor. Zijn fabelachtige dossierkennis en intelligente manier van besturen zullen node worden gemist.

De taak van de CONGA is nog lang niet volbracht. Ruud van Bergen stierf vlak nadat het beleidsplan 2007-2010 was opgesteld, en daaruit blijkt dat men nog lang niet is waar men wil zijn, hooguit pas halverwege. Het doel is een situatie te krijgen waarbij de onderaannemer wordt gezien als volwaardige partner in het bouwproces. De ontwikkeling in die richting is al enige jaren overtuigend ingezet. Dat Ruud van Bergen door zijn veel te vroege dood niet zal kunnen oogsten wat hij door de inzet van veel energie heeft gezaaid, stemt droevig.

Redactie en medewerkers van Roofs wensen familie, vrienden en collega’s van Ruud van Bergen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Met dank aan Jan Weijers en Arnold Blonk

 

Reactie op artikel
‘Condensatie in hellende dakconstructies’ Roofs 5-2007

Geachte redactie,

Het artikel van de heer Bruins geeft op veel punten een heldere blik op toepassing van folie op hellende daken. Onder de kop “aansluitingen en bevestigingen” lezen wij echter dat ing. Bruins adviseert dat bij isolatie aan de buitenzijde de dampremmende laag meestal achterwege kan worden gelaten. Op basis van onze jarenlange ervaring, bouwfysische berekeningen en voorschriften is dit eigenlijk nooit mogelijk. Er dient altijd voor gezorgd te worden dat van binnenuit geen vocht in de constructie kan komen. Door het weglaten van een dampremmende laag aan de binnenzijde zou vochtige lucht in de isolatie kunnen komen en vervolgens tegen de folie aan de koude zijde kunnen condenseren, met de gevolgen van dien. Wat in het artikel onderbelicht is, betreft de noodzaak van een voldoende ventilatie van de nieuw in te richten ruimte op de zolderruimte, hierdoor wordt namelijk voor het grootste deel bepaald in hoeverre er vochtproblemen in de kapconstructie gaan ontstaan. Uiteraard is het bewonersgedrag ook mede verantwoordelijk of voorgenoemde voorziening indien wel aanwezig werkelijk werkt.

Met vriendelijke groet     Morgo Folietechniek BV, Johan Goorhuis

 

Rectificatie
In Roofs 3-2007 wordt in het artikel ‘Beoordeel brandeigenschappen isolatieproducten in toepassing’ op p.13 gesteld dat op het CE-label zowel de reactie bij brand voor het product als zodanig (‘as such’) als die in de toepassing (‘end use’) wordt vermeld. Zoals het in het artikel wordt gesteld, is dat niet helemaal juist. Momenteel staat deze vermelding ter discussie en vooralsnog mag op de CE-markering alleen de reactie bij brand voor het product ‘as such’ worden vermeld. De ‘end use’ classificatie mag wel elders in de documentatie van de producent worden vermeld.

Nieuwe normen NEN

NEN-EN 494:2004+A3:2007 Ontw – Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken; productspecificatie en beproevingsmethoden.
NEN-EN 13084-1:2007 – Vrijstaande schoorstenen; Deel 1: Algemene eisen.
CEN/TR 12101-4:2006 – Installaties voor rook- en warmtebeheersing; Deel 4: Geïnstalleerde SHEVS systemen voor rook en warmte ventilatie.
NEN 6707:2001/A1:2007 – Bevestiging van dakbedekkingen; Eisen en bepalingsmethoden.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam