Roofs 2007-06-12 Kwaliteit en duidelijkheid door één regel tekst

Brancheorganisaties Dumebo DWS en MDG hebben een publiciteitsoffensief ingezet. Het doel: het bekendmaken van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken bij een breed publiek van architecten, aannemers, bestekschrijvers en adviseurs. Roofs sprak met Kees Nieuwenhuizen (bestuurslid Dumebo DWS) en Hans Schepers (bestuurslid MDG).

Hoe is de kwaliteitsrichtlijn ontstaan?
Nieuwenhuizen: “De kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken is sinds 2003 beschikbaar. De richtlijn is tot stand gekomen door samenwerking van de twee belangrijkste marktpartijen op dit gebied: Dumebo DWS is de brancheorganisatie van de verwerkingsbedrijven van metalen daken en gevels; MDG is de branchevereniging voor de leveranciers van deze producten.”
Schepers: “In de richtlijn is de kwaliteitsstandaard vastgelegd voor de producten die worden verwerkt in metalen daken en gevels. In bestaande regelgeving zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit was dat onvoldoende het geval. Daarom hebben wij zelf een richtlijn opgesteld, teneinde de markt een bepaald kwaliteitsniveau te kunnen verzekeren. De Kwaliteitsrichtlijn bestaat uit twee delen: een gedeelte waarin de eisen worden beschreven waaraan toe te passen producten moeten voldoen. Dit deel betreft zowel de MDG-leden (de leveranciers) als de DumeboDWS-leden (de verwerkers). Het andere deel van de richtlijn betreft de wijze waarop de producten moeten worden verwerkt. Dit gaat uiteraard alleen de verwerkers aan. Aangezien beide richtlijnen op elkaar aan moeten sluiten, hebben MDG en DumeboDWS deze samen ontwikkeld en uitgebracht.”

 

Met welk doel is de richtlijn opgesteld?
Nieuwenhuizen: “We hebben het initiatief genomen tot deze richtlijn omdat er vanuit de markt (architecten, opdrachtgevers, etc.) een duidelijke vraag was naar een kwaliteitsstandaard. Iedereen had zijn eigen mening over hoe je een project zou moeten uitvoeren, maar de leverancier vertelde een ander verhaal dan de verwerker, en die had weer een andere mening dan de adviseur of de aannemer. Daarom zijn we met drie partijen (branchevereniging leveranciers, branchevereniging verwerkers en adviesbureau) om de tafel gaan zitten en hebben we een programma van eisen opgesteld waar wij het onderling over eens zijn. De leden van de beide brancheverenigingen hebben zich verplicht om volgens deze richtlijn te werken.”

 

Hoe reageerde de markt hierop?
Nieuwenhuizen: “De reacties waren lovend. Men was blij dat er eindelijk een kwaliteitsstandaard was waar iedereen zich aan moet houden, en waar men elkaar op kan afrekenen. Nu hebben architecten en andere bestekschrijvers een instrument waarmee ze de kwaliteit van hun metaalbouwproject kunnen waarborgen.”
Schepers: “Toch zijn we nog lang niet klaar. We starten nu een breed publiciteitsoffensief om de bekendheid van de richtlijn bij architecten en opdrachtgevers te vergroten. Ons uiteindelijke doel is dat iedereen die een bestektekst schrijft, één regel tekst toevoegt wanneer er sprake is van metaalbouw, namelijk dat het project moet worden uitgevoerd volgens de eisen van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. In het bestek wordt namelijk de basis gelegd voor alles wat daarna komt. Wanneer de kwaliteitsrichtlijn al in het bestek als eis wordt gesteld, garandeert dit duidelijkheid in de aanbestedingsfase, en een kwalitatief goede uitvoering. Daarom is het van belang om deze kwestie herhaaldelijk onder de aandacht te brengen van al diegenen die met metaal bouwen. De Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken moet uitgroeien tot een standaardeis van alle bestekschrijvers die zich met metaalbouw bezighouden.”

 

De richtlijn wordt momenteel herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Schepers: “Momenteel zijn we bezig met kleine redactionele wijzigingen, het actualiseren ten aanzien van de nieuwste normen en het verbeteren van de vormgeving en de toegankelijkheid. Daarnaast zijn we volop in discussie over de kwestie rond RVS bevestigingsmiddelen. De branche tendeert ernaar om RVS-bevestigers in een aantal gevallen verplicht te stellen – in de huidige versie geldt het advies om RVS-bevestigers te gebruiken in specifieke gevallen, maar de uiteindelijke keuze wordt aan de verwerker overgelaten. Omdat we als branche een kwaliteitsstap naar boven willen zetten, neigen we ernaar om het advies te veranderen in een verplichting.”
Nieuwenhuizen: “De volgende stap waar we binnen DumeboDWS mee bezig zijn, is het ontwikkelen van een methode om toepassing van de richtlijn in de praktijk te kunnen toetsen. Momenteel verplichten onze leden zich om te werken volgens de richtlijn. Hier is echter geen externe controle op. We willen toe naar een situatie waarbij een externe deskundige op bouwplaatsen toetst of er volgens de eisen uit de kwaliteitsrichtlijn wordt gewerkt. Is dit het geval, dan krijgt het betreffende bedrijf een keurmerk of certificaat. We zijn momenteel bezig om dit concept te ontwikkelen en hopen dat het in de loop van 2008 vaste vormen aan zal nemen.”

 

Jullie zijn ook bezig met ‘duurzame veiligheid’. Wat houdt dat in?
Nieuwenhuizen: “Toen de metaalbouw in de jaren ’60 ontstond, ging het vooral om de constructie van industriële gebouwen: loodsen, fabriekspanden, etc. Tegenwoordig wordt metaal grootscheeps toegepast in de architectonische bouw, omdat je er de mooiste projecten mee kunt realiseren. Ten aanzien van niet-industriële gebouwen geldt de eis dat je moet aantonen dat het gebouw ten minste 50 jaar voldoet (voor industriële gebouwen is de norm 15 jaar). Naar aanleiding van diverse bouwcalamiteiten (instortende daken, gevelplaten die bij storm van gebouwen zijn gevallen, etc.) heeft VROM stringente instructies naar alle gemeenten doen uitgaan: Bouw & Woningtoezicht moet nieuwbouwplannen streng toetsen op het gebied van duurzame veiligheid. Het probleem is echter dat in de NEN-normen voor metalen gevels en daken, m.n. NEN 6700, geen enkel toetsingskader is gedefinieerd. Onduidelijk is dus hoe je zou moeten aantonen dat een gebouw met een metalen dak en/of gevel duurzaam veilig zal zijn voor de duur van minimaal vijftig jaar. Op dit gebied is er dus nog een grote behoefte aan duidelijke toetsingsrichtlijnen voor duurzame veiligheid. Prof. Nico Scholten van TNO Bouw stelt in diverse artikelen dat er op basis van deskundige beoordeling wel degelijk uitspraken te doen zijn over de kwaliteit van de toepassing van verschillende materialen. Momenteel zijn wij als initiatiefnemers van de kwaliteitsrichtlijn bezig om te onderzoeken of we dit thema kunnen oplossen binnen de richtlijn.”
Schepers: “Veiligheid is uiteraard een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn. Gelet op de ontstane discussie rond het thema duurzaamheid is het derhalve van belang om de nieuwe inzichten die rond dit onderwerp zijn ontstaan, op te nemen in de richtlijn.”

 

De richtlijn wordt dus nog flink uitgebreid…
Schepers: “De richtlijn is bedoeld om een ondergrens aan te geven: de basiseisen die je ten aanzien van de kwaliteit moet stellen. Wanneer we op bepaalde aspecten die ondergrens te laag vinden, dan tillen we die omhoog.”
Nieuwenhuizen: “We streven ernaar om in de richtlijn alle aspecten op te nemen die te maken hebben met de kwaliteit van metaalbouw. Momenteel richten we onze aandacht op de aanstaande herziening van de kwaliteitsrichtlijn, die eind 2007/begin 2008 zal verschijnen, en op discussies rond duurzame veiligheid.”

 

Wat zijn de voordelen van de Kwaliteitsrichtlijn voor architecten?
Met de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

  • heeft u vooraf een duidelijk beeld wat de kwaliteit van het geleverde product is
  • vertaalt u Het Bouwbesluit in uw metaalbouwproject
  • heeft u een praktische handleiding met technische informatie (inclusief detailleringen)
  • zorgt u voor duidelijkheid in het bouwproces
  • bij voorschrijving van de Kwaliteitsrichtlijn heeft u een contractueel bindend document

Meer informatie over de Kwaliteits­richtlijn is te vinden op www.vermdg.nl of www.dumebo-dws.nl.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam