Roofs 2006-01-30 Waarom daktuinen?

De rol van dakbegroeiing en daktuinen in het hedendaagse bouwen wordt langzaam maar zeker steeds groter. Meervoudig ruimtegebruik is het meest voorkomende argument om deze daktypen toe te passen op parkeergarages, winkels, appartementen, etc. Dakbegroeiing en daktuinen kunnen bovendien een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de woon-, werk- en recreatieomgeving.

De voordelen van dak­tuinen zijn inmiddels nagenoeg bekend: naast meervoudig ruimtegebruik zorgt het ook o.a. voor de verlenging van de levensduur van het dak. In dit artikel gaat Roofs middels een gesprek met Henk Vlijm van Optigroen Dak- en Gevelbegroening nader in op de invloed die dakbegroeiing en/of daktuinen hebben op het gebied van water- en fijnstofbeleid.

‘Allereerst kunnen daktuinen een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding,’ aldus Vlijm. ‘De strijd tegen het water betreft niet alleen het zeewater: ook de problemen van water vanaf het continent en vanuit de lucht worden steeds groter. De rivieren kunnen dikwijls de hoeveelheid water niet meer aan. Nederland ‘verhardt’, waardoor regenwater minder kans heeft om op een natuurlijke wijze weg te stromen. Een deel van het overheidsbeleid is gericht op het verplaatsen van het water naar bufferzones buiten de gebouwen, anderzijds worden ook watertanks geplaatst in parkeergarages voor het tijdelijk opvangen van water. Bewezen is dat dakbegroeiing en daktuinen een groot deel van het regenwater bufferen. Verplaatsen of tijdelijk opvangen van het water zijn natuurlijk prima oplossingen, echter door het toepassen van dakbegroeiing en daktuinen lost men het probleem plaatselijk op en dit heeft een kruisbestuiving op het gebied van verstedelijking en het verschijnsel fijnstof.’

Op de afgelopen Dakendag waren daktuinen en fijnstof onderwerp van discussie. Onterecht, volgens Vlijm. ‘Dat meer natuur in stedelijk gebied zorgt voor een beter leefklimaat, daar zijn we het allemaal over eens. Daarnaast is het bewezen (door TÜV, de Universiteit van Karlsrühe en het RIVM) dat groen in de stad wel degelijk zorgt voor stofbinding.’

Dat fijnstof een groot probleem is, wordt door alle overheden onderkend. Brussel stelt dat vanaf 1 januari 2005 het daggemiddelde aan fijnstof in een heel jaar het niveau van 40 microgram per m3 lucht niet mag worden overschreden. Het maximale daggemiddelde is 50 microgram per m3 lucht en dit dan op niet meer dan 35 dagen per jaar. In 2010 worden deze normen aangescherpt. Het jaargemiddelde wordt dan 20 microgram per m3 lucht en een daggemiddelde van 50 microgram op slechts zeven dagen.

Vlijm: ‘Het overgrote deel van het fijnstofprobleem komt vanuit het buitenland: 73 % wordt veroorzaakt door invloeden vanaf het continent. Het overige deel veroorzaken we zelf door o.a roetuitstoot, industrie en landbouw, maar ook vanuit natuurlijke bronnen zoals zeezout: de lucht boven de Noordzee is tamelijk zout en waait geregeld landwaarts. Daarnaast komt er zout op het strand terecht. In droge perioden gaat het zand stuiven en neemt tegelijk de zoutdeeltjes mee. Op deze wijze komt er zoute lucht, dus zoutdeeltjes, het land binnen.’

Optigroen maakt zich in dit verband sterk voor een grootschalige toepas­sing van daktuinen. ‘Het kabinet heeft onlangs kenbaar gemaakt 900 miljoen euro uit te trekken voor het terugdringen van fijnstof.’ aldus Vlijm. ‘Het is natuurlijk goed om bij de bron te beginnen en het ontstaan van fijnstof terug te dringen. We zullen echter in eigen land ook een oplossing moeten vinden voor de ‘import’ van fijnstof vanuit onze buurlanden. Dit kunnen we in Europees verband doen, maar dit zal jaren gaan duren en niet op korte termijn tastbaar bewijs opleveren. Dakbegroeiing en daktuinen gaan al direct na aanleg aan het werk met fijnstof.’

‘Wij benadrukken de voordelen van dakbegroeiing en daktuinen dan ook op het gebied van het terugdringen van fijnstof door eigen toedoen. Uiteindelijk hopen we een draagvlak te creëren bij de overheid en diverse instanties, waarbij men de functie en noodzaak van dakbegroeiing en daktuinen zal inzien.’

Vlijm: ‘Nederland wordt natter, vanuit het continent, vanaf zee en vanuit de lucht. En Nederland vergrijst, niet alleen qua bevolking maar ook qua groen. Aan de ene kant creëren we meer natuurgebied en verbinden we gebieden weer met elkaar, aan de andere kant blijven we bouwen. We zullen een compromis moeten sluiten met de natuur. Meer bebouwing betekent dan ook meer groen. En aangezien we op de begane grond niet meer vierkante meters Nederland tot onze beschikking hebben, moeten we meer vierkante meters Nederlands natuur maken op het dak. Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing houdt jaarlijks forums met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van dakbegroeiing en daktuinen om een breder publiek over te halen deze nieuwe vorm van natuur toe te passen. Voor 2006 staat een landelijk congres gepland waarbij de vraagstukken omtrent wateroverlast, fijnstof en verstedelijking ruim aan bod zullen komen.’

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam