Roofs 2004-11-16 Geen geld, geen veilig ontwerp

A-blad
Woortman overhandigde Laemers symbolisch een lege envelop waar in grote letters op geschreven stond: 'A-blad Platte Daken'. De dag vóór het symposium zijn de partijen hierover tot overeenstemming gekomen en vanaf half januari zal het nieuwe A-blad beschikbaar zijn bij de stichting Arbouw.

Woortman: 'Het nieuwe A-blad gaat uit van minder, maar redelijke, regels en minder overheid en legt zodoende een grotere verantwoordelijkheid bij de individuele bedrijven. Belangrijkste pijler van het A-blad is dat in alle gevallen de voorkeur wordt gegeven aan collectieve beveiliging; slechts waar het niet anders mogelijk is kan worden teruggegrepen op individuele valbeveiliging.' Jaap Hooiveld van het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen vertelde dat de overheid de acties ook in de toekomst financieel zou ondersteunen, wat een unicum mag heten in deze tijden van bezuiniging en een zich terugtrekkende overheid. Op de vraag of daar ook een grootscheepse tv-campagne bij was inbegrepen, vergelijkbaar met de bekende '1 op 6'-campagne, raadde Hooiveld aan hiertoe een aanvraag in te dienen.
 

Veiligheidsdebat
Tijdens het veiligheidsdebat werd o.a. ingegaan op de vraag in hoeverre het mogelijk is veiligheid al aan het begin van de bouwketen in te bouwen; bijvoorbeeld al in de bouwvergunning, of via een overkoepelende organisatie die boven de verschillende bouwpartijen staat. Want ook tijdens deze discussie werd de verantwoordelijkheid voor de veiligheid telkens de ander in de schoenen geschoven. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel, maar wijst, niet geheel ten onrechte, ook op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer zélf en op de verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer, ontwerper en opdrachtgever. Architect Cees Blonk deed de haren van de aanwezigen overeind staan, maar toonde wel aan waar het in de praktijk scheef loopt door te stellen dat als de opdrachtgever niet bereid is te betalen voor de veiligheidsvoorzieningen, hij deze ook niet in zijn ontwerp op zal nemen. De regelgeving is volgens Blonk niet eenduidig. Alleen al hierom is het momenteel lastig een dergelijke overkoepelende organisatie op te zetten. Eerst zou veiligheid moeten worden opgenomen in het Bouwbesluit.

Frans Kokke van FNV Bouw riep de aanwezigen op ermee op te houden naar de andere partijen te wijzen. Hij haalde de titel van het symposium aan om zijn punt te maken: 'Veiligheid moet je dóen. En aan dat doen ontbreekt het nog wel eens. Het vereist een verandering van instelling, van attitude, om mensen bewust te laten omgaan met het valgevaar. Alleen een actieve houding van alle betrokken partijen kan ertoe leiden dat het aantal ongevallen op het dak structureel omlaag gaat.'

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam