Roofing Holland 1998-08-18 Isolerende mortels voor afschot steeds meer toegepast

Afschot is van belang voor het goed functioneren van een plat dak. Afschot kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Een van de manieren is het aanbrengen van een mortel. Dit systeem is beslist niet nieuw, wel zijn er steeds nieuwe toepassingen: het renoveren van daken, het afwerken met diverse dakbedekkingssystemen en het verder onderzoeken van de te verwachten prestaties op het gebied van windbelasting, gebruiksbelasting en isolerend vermogen. In dit artikel een voorbeeld van een nieuwe toepassing van een bekende isolerende mortel, Pullmix-Perlite.

Steeds vaker wordt het maken van afschot met isolerende mortels gerealiseerd. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Als mogelijke redenen kunnen worden genoemd:

  • Het Bouwbesluit;
  • Het economisch renoveren van daken met een teermastiek bedekking;
  • Het verhogen van de warmteweerstand van bestaande daken;
  • De inspanningen van isolatiefabrikanten om afschotisolatie te verkopen;
  • Een toename van prefab dakplaten;
  • Het toenemende besef dat staand water op het dak leidt tot versnelde veroudering.
    In het bouwbesluit staat aangegeven dat water vanaf ieder willekeurig punt op het dak onbelemmerd naar de afvoer kan vloeien. Dat vereist vaak afschot in meerdere richtingen. In vele gevallen is meerzijdig afschot niet mogelijk anders dan met een mortel. Dat kan zijn door de doorvoeren, door de dakvorm, door een ongunstige situering van de afvoeren of door een combinatie van factoren.

Een bestaande dakbedekking van teermastiek kan bij renovatie specifieke problemen opleveren. Het grind kan te vast zitten waardoor er niet rechtstreeks op verder gebouwd kan worden. De teermastiek bedekking kan vast zitten aan de ondergrond. Het verwijderen van de bedekking leidt dan tot ongewenste beschadiging van de onderliggende ondergrond. Het afvoeren van de bestaande bedekking kan hoge stortkosten betekenen of ook hier weer een combinatie van factoren.
Bij renovatie van daken kan een verhoging van de warmteweerstand gewenst -of vereist zijn. Bij een matig tot slecht afschot in het dak kunnen met afschotisolatie twee vliegen in een klap worden geslagen.
Afschotisolatie is een wijze van opvullen met isolatiemateriaal en betekent dus een markt voor isolatiefabrikanten. Vrijwel alle aanbieders van dakisolatie hebben een plaat in het pakket met afschot, de zogeheten afschotplaten. De afschotplaten worden gepromoot bij opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerende partijen. De promotie slaat aan en steeds vaker wordt ingezien dat uitvullen met isolatie goedkoper is dan afschot creëren op een bouwkundige wijze. Dat geldt met name voor steenachtige ondergronden.
Vele geprefabriceerde systemen laten zich het gemakkelijkst uitvoeren in volledig vlakke delen. Te denken valt aan prefab betonnen dakelementen en platen. Het aanbrengen van afschot wordt overgelaten aan de dakdekker.
Stagnerend water op het dak werkt veroudering van de dakbedekking in de hand. Achterblijvende plassen zijn verzamelplaatsen voor troep, modder, zuren en zouten. Door de vervuiling ontstaat een verhoogde kans op begroeiing en verstopping van het afvoersysteem wat een verdere vervuiling tot gevolg heeft. Hoe meer water op het dak achterblijft, hoe groter de kans op lekkage.
De toepassing van afschotisolatie neemt dus toe om mogelijk meerdere redenen. Een aantal redenen verwijzen naar de problematiek van bestaande daken. Een isolerende mortel is op dit soort daken de meeste aangewezen vorm om afschot te realiseren. Ook afschotplaten van isolatie hebben als belangrijk nadeel dat er gewerkt moet worden naar een plan. Als gevolg van dat plan kan de isolatiedikte behoorlijk oplopen. Niet altijd is daar de ruimte voor in de constructie omdat de opstandhoogte mee omhoog moet. Met een mortel is een vrijere indeling mogelijk waarmee het afschot wel gerealiseerd kan worden.

Er zijn diverse systemen op de Nederlandse markt. Er zijn cementgebonden mortelsystemen en een bitumengebonden mortelsysteem. De niet gebonden 'systemen' worden buiten beschouwing gelaten. Het grootste voordeel van cementgebonden systemen is de steenachtige ondergrond die wordt verkregen. Het grootste voordeel van het bitumengebonden systeem is dat het droog is en direct waterdicht kan worden afgewerkt. Zoals te doen gebruikelijk bij dakwerkzaamheden moet ook het aanbrengen van isolerende mortels onder droge omstandigheden gebeuren. Afhankelijk van het toe te passen dakbedekkingssysteem moeten de systemen worden nabehandeld of juist niet.

Niet alleen het aantal vierkante meters waarop isolerende mortel wordt toegepast neemt toe, ook de kennis omtrent de systemen en de toepassingsgebieden nemen toe. Op uitnodiging van Dhr. Jack Koot van Reppel BV is een toepassing van Pullmix-Perlite met een PVC dakbedekking nader bekeken. Het Pullmix-Perlite systeem is het oudste systeem voor meerzijdig afschot. Er is inmiddels bijna 30 jaar ervaring mee opgedaan. Diverse toepassingen zijn in Roofing Holland beschreven. De droge mortel bestaat uit gebitumineerd perliet, een geëxpandeerd vulkanisch gesteente dat met een speciale bitumen is verneveld. Perliet kan zowel met bitumen als met cement gebonden worden. Voor toepassing op het dak is bitumen het geëigende bindmiddel. Bitumineuze dakbedekkingssystemen worden rechtstreeks aan de aangedrukte mortel verkleefd. Verkleven van een eerste dakbaan met hete bitumen op de mortel geeft direct een waterdichte afwerking en een zeer goede hechting. De meeste PVC dakbedekkingen zijn echter niet bitumenbestendig waardoor een bitumengebonden isolatiemortel onder een PVC dakbedekkingen minder voor de hand ligt. Er is inmiddels ervaring opgedaan met de combinatie. Zo kan het dak van het Vredenburg complex te Utrecht genoemd worden en het dak van het GEB kantoor te Amsterdam.

Een praktijkvoorbeeld

Het bestaande platte dak van een uitbouw moet worden gerenoveerd. Het betreft een houten dakconstructie met een dakbeschot van GG-delen. De bestaande bedekking van geballast teermastiek verkeert in een slechte staat. De ballastlaag is deels in de bedekking gezakt en zit te vast om geheel te worden verwijderd. Het afschot op het dak is slecht. Er blijft te veel water staan en daardoor is ook de ballastlaag zeer sterk vervuild. Isoleren van het dak is gewenst en sloop van de bedekking juist niet. De dakdekker, van Aarsen Kunststof dakbedekking, adviseert een PVC dakbedekking als nieuwe bedekking. Na het zo goed mogelijk verwijderen van de vervuilde ballastlaag wordt het dak schoongeveegd en gedroogd. Vervolgens wordt op de vrijgekomen ondergrond een primer aangebracht om de mortel goed te laten hechten. Dan wordt de isolerende mortel aangebracht. Het aanbrengen van de mortel gebeurt door Grillo BV. Grillo is een vloerenbedrijf en specialist in het aanbrengen van Pullmix-Perlite. Na het afreien en aanrollen van de mortel wordt een 180 gr/m2 zwaar polyester scheidingsvlies aangebracht. Direct contact tussen de dakbaan en de bitumengebonden mortel wordt daarmee vermeden. De PVC dakbanen worden mechanisch bevestigd in de overlap. Omdat de mortel droog moet worden verwerkt is een goede afstemming tussen de verschillende verwerkers noodzakelijk. De mortel wordt in vakken aangebracht. Afhankelijk van het weer kan meer of minder 'vooruit' worden gewerkt. Na het bevestigen wordt het dak op de gebruikelijke manier afgewerkt. Aldus is een dak verkregen met een goed afschot en de benodigde warmteweerstand van Rc = 2,5 m2K/W.

De volgende partijen en producten zijn bij de uitvoering betrokken:

 
Opdrachtgever: Van Andel te Wouw
Dakbedekkingsbedrijf: Van Aarsen kunststof Dakbedekking
Aanbrengen afschot: Grillo B.V.
Dakbedekkingssysteem: PVC dakbaan Sika Trocal,1,2 mm
Isolerende mortel: Pullmix-Perlite, gemiddelde dikte 70 mm

door: Ing. A.B. Berlee, T-JointDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam