Roofing Holland 1998-05-19 Dakmerk informeert architecten

 Het is soms een lange weg van idee tot realisatie. Zeker ook in de bouw. Een idee, een plan, een ontwerp. En vervolgens financiering, een aannemer tot uiteindelijk het dak is gerealiseerd. Een lange weg in de tijd, maar een lange weg betekent ook veel veranderingen en variaties. En dat komt het dak niet altijd ten goede. Bij een dak, met name in de nieuwbouw komt dat vaak voor. Deze keer in Werk van Dakmerk aandacht voor dit proces, de relatie met duurzaam bouwen en het initiatief van Dakmerk om hier gestructureerde informatie over te verstrekken.

Wanneer een nieuwbouw project gerealiseerd wordt hebben we in eerste instantie te maken met een opdrachtgever. Dit kan de gebruiker, eigenaar of een beheerder zijn. In ieder geval heeft deze opdrachtgever een beeld voor ogen wat hij van zijn nieuwe project verwacht. Verwachtingen in termen van ruimte, gebruik en duurzaamheid, kwaliteit en te verwachten onderhoud. Vaak zal dit bij die opdrachtgever nog niet zo gespecificeerd zijn in termen van eisen waaraan het dak moet voldoen. Hoewel natuurlijk iedereen onderbewust als belangrijkste eis heeft dat dit gebouw hem gedurende lange tijd zal behoeden voor alle weersinvloeden en borg zal staan voor een aangenaam binnenklimaat.
Met de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever gaat de ontwerper, de architect aan het werk. Concepten en visies worden vertaald tot een uitgewerkt en gedetailleerd ontwerp. De hoofdlijnen worden vaak aangegeven door de vormgevers en later gedetailleerd uitgewerkt, om vervolgens in bestek te worden vastgelegd door medewerkers van het architectenbureau. Vaak is het bij deze gedetailleerde uitwerking al moeilijk om volledig recht te doen aan de concepten en visies die bij het hoofdontwerp nog wel een belangrijke leidraad vormden. Bijvoorbeeld op het gebied van het dak is er toch veel onduidelijkheid hoe een milieu visie of het duurzaambouwen concept concreet vertaald moet worden. En laten we eerlijk zijn, over deze zaken worden ook veel commercieel getinte halve waarheden of volledige onzin verkocht, óók ten aanzien van het dak.
In het vervolg van het proces komt de hoofdaannemer in zicht. Deze zoekt op zijn beurt een dakbedekkingsbedrijf uit. Door de bestekschrijver wordt vaak in het ontwerp stadium veel aandacht besteed aan de keuze van materialen. In deze fase van het proces komen de alternatieven over tafel. Al dan niet onder druk van bezuinigingsrondes worden de oorspronkelijke keuzes gewijzigd. Op zich is er natuurlijk niets op tegen om de oorspronkelijke keuze nog een keer tegen het licht te houden. In de praktijk komt het echter teveel voor, dat bij de afweging van deze alternatieven niet meer gekeken wordt naar de doelstelling of de visie die met het oorspronkelijke ontwerp gerealiseerd moest worden.
De kwaliteit van de verwerking vindt men kennelijk over het algemeen moeilijker te omschrijven, althans in veel minder gevallen worden hier eisen aangesteld. Vreemd, zeker wanneer je bedenkt, dat onderzoek van Dakmerk heeft uitgewezen, dat de meerderheid van de ontwerpers juist van mening is dat de kwaliteit van de uitvoering van groot belang is voor de uiteindelijke kwaliteit van het dak.
Een onderzoek onder zevenhonderd respondenten leerde ons, dat 69% van mening is dat materiaal en uitvoering beide even belangrijk zijn, terwijl 22% alleen de uitvoering belangrijker vindt voor de uiteindelijke kwaliteit dan het materiaal.
Uit hetzelfde onderzoek bleek, dat er bij een groot aantal respondenten behoefte is aan concrete, praktische informatie over bijvoorbeeld duurzaam bouwen in relatie tot het detail ontwerp van een dak. Daarom heeft Dakmerk het initiatief genomen om voor ontwerpers een aantal regionale 'op-weg-naar-huis-bijeenkomsten' voor ontwerpers en bestekschrijvers te organiseren. Deze bijeenkomsten worden aan het eind van de middag gehouden en tijdens korte en bondige presentaties zullen we proberen om concrete praktijkgerichte informatie te verstrekken. Dit voorjaar staan de bijeenkomsten met name in het teken van duurzaam bouwen en het dak. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u altijd contact opnemen met Dakmerk.
Met de informatie tijdens deze bijeenkomsten hopen we in ieder geval een stuk duidelijkheid te scheppen. Halve waarheden of complete onzin willen we uit de wereld helpen. En daarmee een stuk gereedschap aanreiken om zowel bij het schrijven van het bestek als bij de afweging van mogelijke alternatieven doelgericht te werk te kunnen gaan. Tenslotte op deze plaats nog een verwijzing naar het onderzoek, waaruit bleek dat men groot belang hecht aan de kwaliteit van de uitvoering. Een goede omschrijving in het bestek van de eisen, waaraan het uitvoerend dakbedekkingsbedrijf moet voldoen, voorkomt later veel ergernis. In een volgende uitgave van deze rubriek zal verder ingegaan worden op de mogelijkheden van de besteksservice die Dakmerk hierin biedt.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam