Roofing Holland 1998-03-11 Het nut van inspecties

Deze keer in Werk van Dakmerk meer over inspecties op projecten in uitvoering. Er zijn natuurlijk meerdere vormen van controles en inspecties, maar de controle door een externe inspecteur tijdens de werkzaamheden wordt binnen Dakmerk als belangrijk element in de kwaliteitsbewaking gebruikt. Het aloude gezegde vreemde ogen dwingen, gaat nog vaak op.

In de vorige aflevering van deze rubriek is aangegeven, dat de belangrijkste doelstellingen van Dakmerk kwaliteit op het dak en continuïteit van het uitvoerend bedrijf zijn. Bij de inspecties gaat het om het waarborgen van de kwaliteit en de gerealiseerde kwaliteit beoordelen aan de hand van objectieve criteria.
Het vaststellen van objectieve criteria is belangrijk voor het goed uitvoeren van een inspectie. De inspecteur kan dan aangeven op welke punten verbeteringen kunnen of moeten worden aangebracht. Dit resulteert natuurlijk direct in verbetering van de kwaliteit op het desbetreffende project, maar nog veel belangrijker is het lange termijn effect. Wanneer de man op het dak eigenlijk wel wist, dat hij beter een iets andere werkwijze kan kiezen, dan zal het corrigeren door een inspecteur zorgen, dat hij inderdaad ook werkt volgens de juiste methode. Wanneer de man niet op de hoogte is van de onvolkomenheid in zijn werkwijze, dan heeft hij al werkende bijgeleerd. Binnen een goed bedrijf zal dit bovendien leiden tot onderlinge communicatie over de werkwijze en de verbeteringen, met als uiteindelijk resultaat, dat wat bij één man is vastgesteld tijdens een inspectie bij alle medewerkers van een bedrijf tot een verbetertraject leidt.
  Een inspecteur moet zijn beoordeling doen aan de hand van objectieve criteria. Ten eerste omdat in principe iedereen er eigenlijk van overtuigd is dat hij zijn werk goed doet. Niemand hoort echt graag kritiek op zijn werk en in principe doet iedereen zijn best om zijn werk zo goed mogelijk te doen. Echter je best doen om je werk zo goed mogelijk te doen wil niet altijd leiden tot objectieve kwaliteit. Soms omdat de omstandigheden waaronder het werk uitgevoerd moet worden moeilijk zijn en soms omdat men niet weet, dat het ook beter kan. Duidelijke criteria helpen een inspecteur in het vaststellen wat goed en wat fout is. Tegelijkertijd is het ook van belang voor de man op het dak om duidelijke richtlijnen te hebben wat kan en waarom dingen fout zijn.

Communicatie

Wanneer een inspecteur iemand wijst op mogelijke verbeteringen, dan is de communicatie, de wijze waarop deze boodschap wordt gebracht belangrijk. Het uiteindelijke doel is immers niet om iemand op de vingers te tikken, het doel is om verbetering in de werkwijze te bewerkstelligen. Dat zal alleen gebeuren wanneer er ook acceptatie voor de correctie is. Deze acceptatie heeft natuurlijk te maken met de criteria, maar vooral ook met de wijze waarop de boodschap wordt overgebracht.
Binnen Dakmerk hebben we inmiddels ruim vier jaar ervaring met inspecties. Dat wil zeggen met een echte steekproefcontrole van projecten in uitvoering. Daarbij wordt gewerkt met een vast schema van inspectiepunten. De aandachtspunten, inspectiecriteria en praktijkervaringen van deze inspecties worden steeds geëvalueerd. De hoofdonderwerpen van de inspectie zijn het ontwerp van de dakbedekkingsconstructie, de vaktechnische uitvoering van de dakbedekking en de detaillering en de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de werkplek. Deze laatste punten hebben zeker ook hun waarde voor een opdrachtgever. Immers in het kader van het bouwprocesbesluit is de opdrachtgever mede verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Een dakbedekkingsbedrijf dat zich op deze punten laat controleren kan de opdrachtgever dus hierin een stuk toegevoegde waarde bieden.

Resultaten van inspecties

Resultaten van inspecties zijn eigenlijk niet eens zozeer de bevindingen tijdens de inspectie, maar in hoeverre bereiken we nu eigenlijk de doelstelling, te weten kwaliteitsverbetering. Maar eerst toch iets over de bevindingen.
Natuurlijk is het niet altijd allemaal goed. Op hoofdpunten worden in circa tien procent van de gevallen mineure afwijkingen geconstateerd. Mineure afwijkingen worden ter plekke aangepast en hebben verder geen nadelige invloed. Een veel geconstateerde afwijking in deze is de gasslang van de brander, die bij de koppeling haarscheurtjes heeft. Ter plekke kan deze dan ingekort worden, waarmee de afwijking ook verholpen is.
In de eerste jaren van inspecties, lagen deze percentages hoger. Op dit moment zien we hier nauwelijks veranderingen in. Aan de ene kant jammer, want eigenlijk wil je altijd verbetering zien, aan de andere weten we, dat op een aantal punten wel verbetering optreedt, maar dat er vervolgens weer andere zaken worden geconstateerd. Eigenlijk, bestaat er de neiging om steeds strenger te worden. Anderzijds moeten we in deze tijd natuurlijk blijven werken aan een continu verbeterproces!Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam