Roofing Holland 1998-02-29 Praktijk denkt vaak lichtvaardig over noodzaak van insnijdingen

Insnijdingen worden vaak gemaakt om inzicht in de onderliggende dakconstructies te verkrijgen en op basis van het verkregen inzicht een deugdelijke beoordeling te kunnen maken. Bij renovatie van een dakvlak is het noodzakelijk dat het dakdekkersbedrijf op de hoogte is van de bestaande opbouw. Immer alleen dan kan het dakdekkersbedrijf een deugdelijke offerte aanbieden.

 Maar al te vaak wordt in de praktijk erg lichtvaardig gedacht over de noodzaak van het maken van insnijdingen. Een voorbeeld: Onlangs zijn op een dakvlak van een flat dat gerenoveerd diende te worden door een drietal dakdekkersbedrijven ten behoeve van het uitbrengen van een offerte een aantal insnijdingen gemaakt om vast te stellen hoe het daksysteem was opgebouwd. Alle drie de bedrijven maakten het dakbedekkingssysteem gemiddeld op een drietal plaatsen open. En dat blijkt toch te bescheiden voor een degelijk onderzoek. Meestal worden de insnijdingen in het watervoerende vlak uitgevoerd. Ook op het onderhavige project was dit het geval. Omdat de aangezochte dakdekkersbedrijven meenden te kunnen volstaan met 'minimaal onderzoek', misten zij jammerlijk de kans om nog voor het uitbrengen van de offerte zich een goed beeld vormen van de schade. Daardoor werd evenmin duidelijk dat de werkzaamheden niet uitgevoerd zouden kunnen worden binnen het tijdsbestek dat de dakdekkersbedrijven voor ogen hadden.

De opbouw van binnen naar buiten was als volgt:

  • Betonnen dakplaat
  • Glaswol-isolatie
  • Luchtspouw
  • Houten delen
  • Paraffine papier
  • Teermastiek
  • Gebitumineerde dakbedekking

Bij aanvang van de werkzaamheden blijkt echter, dat de teermastiek-bedekking op een groot aantal plaatsen gehecht is aan de onderliggende houten ondergrond. Vooral ter plaatse van de dakranden, was de teermastiek zo dik en hechtte zo sterk aan de ondergrond, dat de renovatiewerkzaamheden niet conform de tijdsplanning uitgevoerd konden worden. Tevens was de scheidingslaag op diverse plaatsen niet aangebracht, hetgeen tijdens het maken van een drietal insnijdingen in het watervoerende vlak niet was vastgesteld.

 Door stijging van de temperatuur werd de aangebrachte teermastiek plastisch. De vraag: 'waarom was dit niet bekend, u heeft toch insnijdingen gemaakt?' werd direct gesteld. Op zichzelf was dit uit het oogpunt van de opdrachtgever volledig te begrijpen.
Na een duidelijke uiteenzetting, over het waarom en hoe, was het voor de Technische Commissie te begrijpen. Maar hoe vertaal je als voorzitter van een Vereniging van eigenaren zo'n tegenvaller naar de leden. Immers ieder lid wilde zo snel mogelijk van de bestaande dakproblemen af.

De vertraging van de werkzaamheden heeft bijgedragen tot een gespannen verstandhouding tussen het dakdekkersbedrijf, opdrachtgever en diens adviseur bij de heraanvang van de werkzaamheden. Het onderlinge vertrouwen was -begrijpelijk genoeg- enigszins geschaad.
Na alle ellende bij de aanvang van de werkzaamheden, is toch een goede dakconstructie aangebracht en zijn de werkzaamheden conform de uitgebrachte offerte tot tevredenheid van de opdrachtgever verlopen.

Conclusie

Eind goed al goed. Maar niettemin had een gedegen vooronderzoek veel irritaties bij zowel de uitvoerende als opdrachtgevende partij kunnen voorkomen. Het praktijkvoorbeeld toont aan dat een dakdekkersbedrijf nooit te zuinig moet zijn met insnijdingen. Het is een effectieve manier om een juist beeld te verkrijgen van zowel de aanwezige dakconstructie als de staat van het dakbedekkingssysteem. Een paar insnijdingen minder en de dakdekkersbedrijven zouden zich zelf wel eens behoorlijk in de vingers kunnen snijden.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam