Roofing Holland 1998-02-15 De zekerheid van een betrouwbaar bedrijf

Voortaan zult u in elke uitgave van Roofing Holland een nieuwe rubriek aantreffen onder de naam 'Werk van Dakmerk'. De titel kan op twee manieren worden uitgelegd en beide zijn waar. Enerzijds wordt ermee aangegeven dat de rubriek tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van Dakmerk. Anderzijds geeft de naam van deze rubriek aan dat Dakmerk ook echt werkt aan de invulling van haar doelstellingen. In deze eerste bijdrage worden die doelstellingen nog eens op een rijtje gezet en wordt aangeven waaraan Dakmerk haar bestaansrecht ontleent, of misschien beter gezegd: waarom Dakmerk nodig is.

 Dakmerk staat voor kwaliteit in bitumineuze en kunststof dakbedekkingen en continuïteit van dakbedekkingsbedrijven. Met deze doelstelling geeft Dakmerk de opdrachtgevers van dakbedekkingsbedrijven, die het keurmerk mogen voeren, de zekerheid van een goed dak én van een betrouwbaar bedrijf, dat in staat is zijn (garantie)verplichtingen na te komen.
Het lijken voor de hand liggende zaken. Maar toch is dit voor veel dakbedekkingsbedrijven niet zo eenvoudig te realiseren. Laten we eerst eens kijken naar het onderdeel een betrouwbaar bedrijf. Een betrouwbaar bedrijf betekent een gezond bedrijf. Een bedrijf met voldoende (financiële) buffer om een keer een tegenvaller op te vangen. Maar ook een bedrijf met een kwaliteitssysteem, dat erop gericht is om tegenvallers te voorkomen en te leren van fouten, die overal wel een keer worden gemaakt. Dat soort zaken betekent voor een opdrachtgever, dat hij niet in de kou, of liever gezegd de nattigheid komt te zitten. En eigenlijk willen we dat toch allemaal als we een belangrijke uitgave doen. De zekerheid dat we een goed product krijgen en als het nodig is, wat we niet verwachten, dat we naar de leverancier terug kunnen om met hem samen de zaak op te lossen.

Win-win situatie

De wens van een opdrachtgever om met een betrouwbaar bedrijf zaken te doen vraagt echter ook wel wat van een opdrachtgever. Immers wanneer je als opdrachtgever wilt dat een bedrijf financieel voldoende sterk is om garantieverplichtingen na te komen dan vraagt dat van de opdrachtgever een opstelling in de sfeer van leven en laten leven. Klantgerichtheid, deskundigheid en een goed probleemoplossend vermogen bij de leverancier is van belang voor een goede samenwerking, maar de beste samenwerking ontstaat, wanneer beide partijen een win-win situatie willen creëren.
Natuurlijk staat het keurmerk Dakmerk ook voor kwaliteit op het dak. Ik zou bijna zeggen dat spreekt voor zich. In de praktijk is dat niet zo vanzelfsprekend. In het verkoopgesprek vertelt iedereen, dat zijn bedrijf kwaliteit maakt, maar in de praktijk valt dat niet altijd mee. Richtlijnen en wettelijke maatregelen hebben de eisen, die aan de kennis van een dakbedekkingsbedrijf worden gesteld behoorlijk vergroot. Kennis omtrent voorschriften uit het bouwbesluit, bouwprocesbesluit, sbr brochures moet paraat zijn. Tijdens de inspecties, die Dakmerk uitvoert bij de erkende bedrijven worden uiteraard ook wel tekortkomingen waargenomen. Dan merk je ook de opvoedende waarde van een dergelijke inspectie. Het feit, dat de desbetreffende man een aanwijzing krijgt van een externe inspecteur betekent, dat hij in het vervolg heel goed weet hoe het wel moet. Wanneer er niet geïnspecteerd wordt, zien we vaak, dat dezelfde fout zich herhaalt en er eerst schade of lekkage moet zijn, voordat de werkwijze wordt veranderd. In een volgende 'Werk van Dakmerk' zal uitgebreid worden ingegaan op de inspecties.
Kwaliteit betekent ook nee durven zeggen. Nee tegen constructies waar je als vakman niet achter kunt staan. Nee omdat je weet welke risico's je loopt als uitvoerend bedrijf. Soms is dat best lastig. Bijvoorbeeld partieel gekleefde systemen worden door Dakmerk op slechts beperkte hoogte toegestaan. De grote stormschades in het verleden traden voor het merendeel op bij dergelijke constructies. Na de grote stormen zijn de berekeningsgrondslagen voor mechanisch bevestigde en geballaste dakbedekkingsconstructies aanmerkelijk aangepast. Voor partieel gekleefde systemen zijn in eerste instantie de hoogtes zeer sterk beperkt, maar langzamerhand worden deze hoogtes vervangen door resultaten van eenmalige beproevingen in een windkist. In een aantal gevallen wordt daarbij echter de invloed van de praktijk, te veel buiten beschouwing gelaten. Daarom heeft Dakmerk aangegeven onder welke omstandigheden partieel gekleefde systemen kunnen worden aangebracht. In andere gevallen zullen we tegen dit systeem nee zeggen en een verantwoord alternatief aandragen.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam