Roofing Holland 1998-01-20 Vebidak wint slag om eisen dakrandbeveiliging

Het Arbobesluit en de bijbehorende Arbobeleidsregels, ingevoerd op 1 juli 1997 hebben voor de dakbedekkingsbranche onbedoelde negatieve gevolgen. Op grond van de nieuwe eisen sinds 1 juli 1997 zouden alle huidige systemen voor dakrandbeveiliging niet (meer) voldoen aan de wet. Onacceptabel. Vebidak is in discussie gegaan met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe eisen waaraan dakrandbeveiliging dient te voldoen. Na ettelijke gesprekken en brieven heeft SZW op 27 november jl. bevestigd dat de huidige goedgekeurde systemen wel aan de wet voldoen!

   
   

Het op 1 juli 1997 in werking getreden Arbobesluit heeft op het eerste oog weinig gevolgen voor de dakbedekkingsbranche. Voorzieningen tegen valgevaar zijn en blijven nodig als er op hoogten boven de 2,5 m gewerkt wordt. Voor een deel van de artikelen van het Arbobesluit is een nadere toelichting gegeven in zogenoemde Arbobeleidsregels. Wordt voldaan aan de inhoud van de Arbobeleidsregel dan wordt voldaan aan de wet. Alternatieve oplossingen die een gelijkwaardig beschermingsniveau geven zijn toegestaan. Een deel van Arbobeleidsregel 3.16 'voorkomen van valgevaar' heeft echter een negatieve uitwerking die door Vebidak reeds begin 1997 voorzien was, maar door SZW ontkend werd. Het probleem zit hem in de eisen in art. 3.16 lid 6 b, t.a.v. de doorbuiging bij een belasting. (zie kader)

De genoemde belastingen zijn voor de meeste tot heden gebruikte dakrandbeveiligingen geen probleem echter aan de doorbuigings-eis voldoen de meeste systemen niet. De doorbuigings-eis is nooit gesteld. De doorbuiging van een beveiliging is naar mening van VEBIDAK ook niet relevant. De resterende hoogte bepaalt of je over een beveiliging heen valt en niet de doorbuiging. In nauw overleg met Aboma + Keboma en Vlutters Handelsonderneming is dit besproken met de ambtenaren van SZW en uiteindelijk is het volgende voorstel gedaan.

Interpretatie van Beleidsregel 3.16 lid 6 door Vebidak

 

Dakrandbeveiliging voldoet aan de in beleidsregel 3.16 lid 6 gestelde eisen, danwel geeft een gelijkwaardige bescherming als in genoemde beleidsregel beoogd, in één van de navolgende gevallen:

  • De dakrandbeveiliging is door de Arbeidsinspectie goedgekeurd in het kader van de actie Labidak 1989.
  • Na 1989 ontwikkelde danwel gemodificeerde dakrandbeveiliging voldoet aan de in kader van Labidak 1989 vastgelegde beproeving.
  • De dakrandbeveiliging voldoet aan NEN 2770.
  • De in lid 6 b 2 genoemde maximale zijdelingse doorbuiging betreft alleen de doorbuiging van de leuning op het meest ongunstige punt, te weten het midden tussen twee staanders. Een zijdelingse verplaatsing t.g.v. het eventuele kiepen van een dakrandbeveiliging wordt bij deze doorbuiging niet meegeteld. Dit kiepen mag onder de gegeven belasting niet leiden tot het omvallen van het hekwerk.
  • Indien een doorbuiging in welke richting dan ook groter is dan de maten aangegeven in lid 6 b is dit toegestaan mits de hoogte van de dakrandbeveiliging niet lager dan 0,95 m wordt en de openingen zodanig beperkt blijven dat een kubus met zijden van 0,47 m de opening niet kan passeren.
  • De prestatie van een dakrandbeveiliging kan aangetoond worden door het uitvoeren van proefnemingen dan wel het uitvoeren van een statische evenwichtsberekening. Bij dit laatste dient de prestatie van het gehele hek te worden beschouwd.

Op 27 november 1997 ontving Vebidak antwoord van Directie Arbeidsomstandigheden van SZW. De volgende zin laat niets aan duidelijkheid over "Ik ben er van overtuigd dat de door u gegeven interpretatie van de beleidsregel valt binnen de huidige wettelijke kaders zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarop gebaseerde beleidsregels". Het ministerie houdt een slag om de arm; de interpretatie is gebaseerd op de huidige wet, als er in de toekomst wetswijzigingen optreden moet bekeken worden of de interpretatie nog correct is.
De eindconclusie en aanbeveling: dakrandbeveiliging die door u reeds jaren naar volle tevredenheid wordt gebruikt voldoet in het algemeen aan de uitleg van de regels die Vebidak bij het Ministerie van SZW afgedwongen heeft. Twijfelt u, neem dan contact op met uw leverancier. Bestelt u nieuwe beveiliging, eis een verklaring van uw leverancier dat de beveiliging voldoet aan beleidsregel 3.16 en/of de 'Vebidak' interpretatie.

door: Ing Dick A. JonkersDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam